Doktoritöö kaitsmine KERSTI RIIBAK 28. mail kell 10.15

Kersti Riibak „Importance of dispersal limitation in determining dark diversity of plants across spatial scales“

Kuupäev: 
28.05.2018 - 10:15

Kersti Riibak kaitseb doktoriväitekirja Importance of dispersal limitation in determining dark diversity of plants across spatial scales“ ("Levimispiirangu osatähtsus taimede tumeda elurikkuse kujunemisel") 28. mail kell 10.15.

Juhendaja:
prof. Meelis Pärtel (TÜ ÖMI)

Oponent:
vanemteadur Borja Jiménez-Alfaro, PhD Oviedo Ülikool (Hispaania)

Kokkuvõte:
Elurikkuse hoidmine on looduskaitse ülim eesmärk, ent sageli on elurikkus võimalikust liikide hulgast palju väiksem ehk kooslused pole täielikud. Kuna vaid elurikkad kooslused suudavad inimkonnale pakkuda erinevaid looduse hüvesid, nagu mulla teke, (kultuur)taimede tolmeldamine ja looduslik kahjuritõrje, on äärmiselt oluline teada, miks osad liigid on sobivatest elupaikadest puudu ehk moodustavad tumeda elurikkuse. Antud töö eesmärgiks oli hinnata millisel määral võib taimede kehv levimisvõime (vähene seemetoodang ja levimiskaugus) põhjustada liikide puudumise sobivatest kasvukohtadest nii Kesk- ja Põhja-Euroopas kui ka Läänemere regiooni rohumaadel. Lisaks uurisime, kuidas levimispiirangu osatähtsus sõltub kohalikest keskkonnaoludest ja inimmõjust. Tumeda elurikkuse leidmiseks analüüsisime liikide koosesinemise mustreid, levimisvõimekuse hindamiseks kasutasime erinevaid seemnelevi mõjutavaid liigitunnuseid. Analüüsid näitasid, et tumedasse elurikkusesse kuuluvate liikide seemnetoodang ja levimiskaugus oli üldjoontes väiksem kui koosluses esindatud ehk vaadeldud liikidel. Seega põhjustas taimede kehv levimisvõime liikide puudumise sobivatelt aladelt. Levimispiirangu osatähtsus oli aga väiksem keskkonnastressi puhul ja suurema inimtegevusega piirkondades. Põllumajandusmaastikes, kus kasvuks sobivate rohumaade pindala oli väike, kuulusid tumedasse elurikkusesse hoopiski hea levimisvõimekusega taimeliigid. See omakorda viitab ohule, et head levijad satuvad killustatud põllumajandusmaastikes sageli mittesobilikele aladele. Antud töö näitab, et taimede levimisvõime määrab suurel määral ära koosluste täielikkuse. Selleks, et suurendada elurikkust meie põllumajandusmaastikes on äärmiselt oluline soodustada kohalike liikide edukat seemnelevi killustunud rohumaalaikude vahel elupaiga pindala suurendamise ning rohumaade mõõduka karjatamise või niitmise abil. 

Toimumiskoht: 
Lai 40-218 ( A. Vaga nimeline auditoorium)