Autor:
Erakogu

Mikrokraadiprogramm „Ökoloogia ja looduskaitse globaalmuutuste tingimustes“

Kliimamuutused ning looduslike elupaikade ja elurikkuse kadu on tänapäeval suurimad keskkonnaprobleemid. Tartu Ülikooli botaanika ja zooloogia osakonna koordineeritavas mikrokraadiprogrammis „Ökoloogia ja looduskaitse globaalmuutuste tingimustes“ antakse ülevaade kliimamuutuste, invasiivsete liikide leviku, saastekoormuse ja ülemäärase ressursikasutuse mõjust looduskeskkonnale ning seeläbi ka inimühiskondadele. Lisaks õpetatakse kavandama kaitsealasid, säilitama liike tehistingimustes ning arvestama looduskaitses sotsiaalsete ja majanduslike teguritega. Suviste välipraktikumide käigus täiendatakse teadmisi elustiku mitmekesisuse ja liikide elupaiganõudluste kohta. 

Programm on mõeldud neile, kes soovivad teada rohkem kliima- ja maakasutuse muutuste mõjust elusloodusele (mh loodusharidustöötajad ja ajakirjanikud) või inimestele, kellel on soov kaasa rääkida maakasutuslike otsuste langetamisel ja elluviimisel (sh keskkonnaspetsialistid, ametnikud).

 • Hind: 900 eurot
 • Maht: 15 EAP-d
 • Toimumisaeg: 30.10.2023„30.08.2024
 • Õppekohtade arv: 15
 • Toimumise koht: J. Liivi 2, Tartu, sh veebis; suvepraktikumid toimuvad lähiõppes Tartust väljas.
 • Registreerumine: 1.06–21.08.2023

 

REGISTREERU MIKROKRAADIPROGAMMI

 

Õppetöö

Täiendusõppijale sobiv ajakava: õppetöö maht on sügissemestril 8 EAP-d ja kevadsemestril 7 EAP-d. Õppeainetel on mugav veebitugi. Sügissemestril tuleb Tartus kohal käia viiel korral (reedeti). Kevadel toimuv „Kaitstavate loodusobjektide praktikum“ nõuab samuti kohalkäimist, ent seda ainet on võimalik asendada suvel toimuva 10-päevase kursusega „LOOM.01.126 Floristika välipraktika“.


Seos tasemeõppega: õppeained kuuluvad bioloogia ja elustiku kaitse bakalaureuseõppekavasse ja toimuvad koos põhiõppe tudengitega. Kui täiendusõppija soovib hiljem jätkata bioloogia bakalaureuseõppes, arvestatakse läbitud aineid VÕTA programmi alusel.

Õpiväljundid

Mikrokraadiprogrammi läbinu

 1. teab globaalmuutuste olemust ja neid põhjustavaid tegureid;
 2. teab Maa süsteemide seisundi võtmenäitajaid;
 3. oskab hinnata kliimakriisi ja elurikkuse kao mõju looduskeskkonnale, ökosüsteemiteenustele ja inimühiskondadele;
 4. tunneb globaalmuutuste leevendamiseks vajalikke rahvusvahelisi leppeid ja eri tegutsemisvõimalusi;
 5. teab, kuidas on praktilise looduskaitsega seotud evolutsioonibioloogia, populatsioonibioloogia, maastikuökoloogia ja füsioloogia;
 6. teab looduskaitsebioloogias kasutatavate mudelite tüüpe, põhilisi kasutusvõtteid ja -võimalusi;
 7. teab looduskaitse rakendusvõimalusi ning tunneb Eesti looduskaitseametkondade ülesehitust ja funktsioone;
 8. tunneb Eesti looduses esinevaid peamisi taime-, seene- või loomaliike, teab nende elupaiganõudeid;
 9. tunneb Eestis kaitstavaid loodusobjekte.

Mikrokraadiprogrammi kuuluvad järgmised õppeained.

Ainekood Õppeaine EAP Toimumisaeg Õppejõud
LTOM.01.012 Globaalmuutused, looduskeskkond ja inimene 4 EAP sügis 2023 Aveliina Helm
LOOM.04.084 Looduskaitsebioloogia 4 EAP sügis 2023 vastutav õppejõud: Asko Lõhmus
LOOM.00.033 Kaitstavate loodusobjektide praktikum 3 EAP kevad 2023 vastutav õppejõud: Riinu Rannap
LTOM.05.019 Looduse tundmise välipraktika  4 EAP kevad 2023 vastutav õppejõud Anne Laius

 

Täiendusõpe botaanika osakonnas

Täiendusõpe botaanika osakonnas