Evolutsioonilise ökoloogia töörühma doktorandid

SUSANNA VAIN

Image
Susanna Vain

 

Mina uurin taimede grupikäitumist erinevaid biootilisi ja abiootilisi faktoreid mõjutades. Doktoritöö täpsemaks eesmärgiks on uurida, kas läbi grupivaliku oleks võimalik aretada omavahel koostöötegijaid taimi. Ehk teisisõnu, kas kunstlikult sobivaid gruppe valides oleks võimalik taimede grupikäitumist mõjutada ning seeläbi üksikute tunnuste manipuleerimise asemel taimede käitumist tervikuna aretada. Vähesemal määral uurin teemat kiirekasvulise taimeteaduse mudelorganismi, hariliku müürlooga (Arabidopsis thaliana) peal, kuid kuna mu tööl on ka selgelt praktiline väljund, on suurem rõhk Eesti Taimekasvatuse Instituudiga koostöös odra ja kaera uurimisel. Muuhulgas uurin teraviljadel ka peale grupikäitumise muid evolutsioonilis-ökoloogilisi tunnuseid, mis võivad mõjutada saagikust. Erilises fooksues on just taimede juurte kasv.

Minu doktoritöö juhendajaks on prof Kristjan Zobel.

Vaata minu CV-d Eesti Teadusinfosüsteemist.

 


HANNA KAARIN HERMLIN

Image
Hanna Kaarin Hermlin

 

Mina uurin aastast 2015 taimede morfoloogilist plastilisust (ühe genotüübi võimet valida käesoleva keskkonnaga sobiv fenotüüp) ja selle mõju taimekooslusele. Oma bakalaureuse- ja magistritöös keskendusin taime maapealse osa ehk võsu plastilisuse mõjule rohttaimede kooseksisteerimisel. Leidsin seeläbi uudseid seoseid plastilisuse ja liikide ühtluse vahel, näiteks kui koos kasvasid lehe eripinna suhtes väga plastilised liigid, joonistusid koosluses välja selged dominantliigid ja allasurutud liigid. Doktoritöös uurin lisaks võsu plastilisusele ka juurte plastilisust.


Minu juhendajaks on professor Kristjan Zobel.