Evolutsioonilise taimeökoloogia töörühm

Allpool on pakutud mõned lõputööks sobivad teemad. Kui oled huvitatud mõnest taimeökoloogiaga haakuvast teemast, mida allpool toodud pole, võta julgesti ühendust, et just sulle sobiv uurimistöö teema leida!


Taimede ja mulla vaheline tagasiside taimekoosluste kujundajana

Image

Taime-mulla tagasiside kirjeldab protsessi, mille käigus taimed muudavad mullamikroobide kooslusi, mis omakorda mõjutavad taimede järgmisi põlvkondi. Hiljutised uuringud näitavad, et taime-mulla tagasiside võib mängida olulist rolli taimekoosluste kujunemisel ja funktsioneerimisel, mõjutades taimeliikide kooseksisteerimist, koosluste produktiivsust ja ajalist stabiilsust ning taimede invasiivsust. Samas teadmised taime-mulla tagasisideme varieerumisest eri kasvukoha- ja mullatüüpide vahel praktiliselt puuduvad. Teema võimaldab bakalaureuse tasemel sünteesida taimeökoloogia, mullateaduse ja evolutsioonilise ökoloogia teooriad töötamaks välja uus raamistik, milla abil saaks ennustada taime-mulla tagasisidet eri keskkonnatingimistes ja taimekooslustes. Magistritöö tasemel saaks läbi viia katseid eesmärgiga hinnata kuidas taime-mulla tagasisideme olulisus ja suund sõltuvad keskkonnatingimustest. Juhendaja Marina Semtšenko (marina.semchenko@ut.ee).


Juureeritiste roll taimede ja mullamikroobide vaheliste interaktsioonide kujundajana

Image

Taimed eritavad mulda väga mitmekesise koostisega keemiliste ühendite segu, mis on põhiliseks mullamikroobide energiaallikaks aga ka kaitsemehhanismiks ja signaalide vahetuse viisiks interaktsioonides patogeensete ja mutualistlike mikroorganismidega. Selliste keemilste interaktsioonide olulisus taimekoosluste kujunemisel ja ökosüsteemi funktsioneerimises on alles selgumas. Kuidas toimub maa-alune “kaubavahetus”, kus taimed varustavad mikroobe süsinikuga ja saavad vastu toitaineid või kaitset patogeenide eest? Kuidas kindlustada kaubavahetuse õiglust ja vältida parasitismi? Juureeritistel põhinevate interaktsioonide mitmekesisust annab harutada nii bakalaureuse tasemel eri kirjandusallikaid ja teooriaid sünteesides kui ka magistritasemel nutikate eksperimentide abil. Juhendaja Marina Semtšenko (marina.semchenko@ut.ee).


Taimede ja mullaorganismide vastastikune kohalik kohastumine globaalsete muutuste taustal

Taimede kasv ja edukus on parem kodumullas aga ka vastupidi: kaugelt saabunud indiviidid võivad osutuda edukamaks kui kohalikud. Selline kohalik kohastumus või selle puudumine võib olla tihedalt seotud taimede ja mullamikroobide vaheliste interaktsioonidega. Pikaaegne kooseksisteerimine võib tõhustada taimeda ja mutualistilike mikroobide vahelist koostööd põhjustades positiivset kodumulla mõju taimekasvule. Samas patogeenide kiire paljunemine annab neile evolutsioonilise eelise taimede ees ja kohalikud patogeenid on tihitpeale kohastunud tõhusamalt ründama just kohalikke taimi, mis võib seletada negatiivset kodumulla efekti. Millest sõltub kohalike mutualistlike ja patogeensete mullamikroobide tasakaal? Kuidas võib see tasakaal muutuda maastike ja kliima muutudes? Nendele küsimustele võib vastust otsida nii toetudes senitehtud uuringutele bakalaureuse tasemel kui ise labori- ja välikatseid kasutades magistritöö tasemel. Juhendaja Marina Semtšenko (marina.semchenko@ut.ee).


 

Töörühma liikmed

Marina Semtšenko
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
evolutsioonilise taimeökoloogia professor
J. Liivi 2-613
Töörühma juht
Marina Semtšenko
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
evolutsioonilise taimeökoloogia professor
J. Liivi 2-613
Kadri Koorem
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
taimeökoloogia kaasprofessor
J. Liivi 2-607
+372 737 6221
Kadri Koorem
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
taimeökoloogia kaasprofessor
J. Liivi 2-607
+372 737 6221
Jenalle Laree Eck
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
ökoloogia teadur
Jenalle Laree Eck
Botaanika osakond
Taimeökoloogia õppetool
ökoloogia teadur
Yuying Jing
järeldoktorantuuris olev teadur
Yuying Jing
järeldoktorantuuris olev teadur
Anastasia Tõnisson
doktorant
Anastasia Tõnisson
doktorant
Jianlu Wu
külalisdoktorant
Jianlu Wu
külalisdoktorant
#teadus #ühiskonnale
Some of the most common basidiocarp morphotypes in Dacrymycetes.

Anton Savchenko kaitseb doktoritööd „Taxonomic studies in Dacrymycetes: Cerinomyces and allied taxa“

#teadus

Seminar: Madli Jõks

Seminar: Madli Jõks
#teadus

Seminar: Lauri Laanisto

Seminar: Lauri Laanisto