Botaanika osakonnas kaitstud magistritööd (alates aastast 1993)

2023

Laura Puura - Plants’ morphological plasticity and how it affects species diversity in a plant community. A four-year plucking experiment in Laelatu wooded meadow. Juhendaja Hanna Kaarin Hermlin

Mihkel Annusver - Kasvutiheduse mõju odra- ja kaerataimede juurtetoodangule ning saagikusele liigiti ja sorditi. Juhendajad Susanna Vain, Kristjan Zobel

Mihhail Brodski - Suurendatud õhu- ja mullaniiskuse mõju arukase ja hariliku kuuse lehestiku ja arukase peenjuurte seenekooslustele. Juhendajad Arvo Tullus, Ahto Agan


2022

Oskar Rumm - Rohelise hiidkupra (Buxbaumia viridis) esinemise seosed kasvukoha omaduste ja keskkonnatingimustega Saaremaa asurkonnas. Juhendajad Piret Lõhmus, Kai Vellak.

Geili Pütsepp - Servamõju puiduseente kooslustele kaitstavates metsafragmentides: DNA meetoditel põhinev uuring. Juhendajad Kadri Runnel, Heidi Tamm.

Rufus Trepp - Looduse seisundi ja vaimse heaolu seosed. Juhendaja Aveliina Helm, kaasjuhendaja Triin Reitalu.


2021

Linda Pall - Soontaimede funktsionaalse ja liigilise mitmekesisuse taastumine Lääne-Eesti loopealsetel. Juhendajad Aveliina Helm ja Elisabeth Prangel.

Linda Suurmets - Looduslike seemnesegude kasutamine niidu taimekoosluste taastamisel. Juhendaja Aveliina Helm.

Mirjam Võsaste - Tartu rohealade ökoloogiline sidusus ja tugi elurikkusele. Juhendaja Aveliina Helm.


2020

Marianne Kaldra - Erikaelsuse roll geneetilise mitmekesisuse säilitamisel hariliku nurmenuku (Primula veris) näitel. Juhendajad vanemteadur Tsipe Aavik ja teadur Sabrina Träger.

Epp Maria Lillipuu - Arbuskulaar-mükoriisseid seeni sisaldavad inokulaadid põllumajanduses. Juhendajad teadur Inga Hiiesalu ja doktorant Tanel Vahter.


2019

Triin Kiik - Mükoriisse sümbioosi tähtsus taimede invasioonil. Junehdajad vanemteadur Mari Moora ja teadur Guillermo Bueno.

Kai Ilves - Tartu Ülikooli botaanikaaia puittaimede endofüütsed seened. Juhendaja juhtivteadur Leho Tedersoo.

Hanna Kaarin Hermlin - Morfoloogilise plastilisuse roll taimede kooseksisteerimisel. Juhendaja professor Kristjan Zobel.


2018

Robin Gielen - Liblikatel parasiteerivate seente liigirikkus ja ökoloogia. Juhendajad vanemteadur Kadri Põldmaa ja professor Toomas Tammaru.

Anna-Grete Rebane - Keskkonnatingimuste muutuste mõju võõr-kõverharjaku (Campylopus introflexus) kasvule. Juhendaja vanemteadur Kai Vellak.

Iris Reinula - Maastikumuutuste mõju niidutaimede geneetilisele mitmekesisusele nurmenuku (Primula veris) näitel. Juhendajad vanemteadur Tsipe Aavik ja teadur Sabrina Träger.

Susanna Vain - Arabidopsis thaliana ökotüüpide sooritus tugevalt konkurentses keskkonnas. Juhendaja professor Kristjan Zobel.

Gerli Albert - Ränivetikas Asterinellopsis glacialise reageering erinevatel CO2 ja nitraadi kontsentratsioonidel. Juhendajad teadur Joana Barcelos e Ramos (Assooride ülikool) ja professor Kalle Olli (EMÜ).

 Varasemad tööd

1993

Ülo Niinemets - Variation in leaf morphology and nitrogen content of woody plants in relation to light availability. Juhendaja O. Kull.

Kalle Olli - Environmental control of seasonal phytoplankton community and succession in a shallow eutrophied bay. Juhendaja E. Kukk.

Meelis Pärtel - Dynamics in species richness, floristic composition and species abundances during an experimental alvar grassland restoration. Juhendaja M. Zobel.

1994

Kadri Põldmaa - Ascomycetes growing on fruitbodies of Aphyllophores in Estonia. Juhendaja E. Parmasto.

Ebe Sild - Ozone impact on clover and tobacco and biological monitoring of ozone using indicator plants. Juhendaja A. Koppel.

Urmas Tokko - The flora of Muhu Island and its analysis. Juhendaja E. Roosaluste.

Herdis Villems - The contemporary state of species-rich fens on Saaremaa Island and their plant communities. Juhendajad E. Roosaluste ja M. Ilomets.

 

1995

Anne Aan - Multilayer plant community structure and functioning in different habitats. Juhendaja O. Kull.

Aivo Jakobson - Studies of the genus Octospora (Pezizales) in Estonia and Finland. Juhendaja B. Kullman.

Helle Järv - Studies in the segregates of Lachnum Retz. (Hyaloscyphaceae, Leotiales) with thick-walled hairs. Juhendaja A. Raitviir.

Rein Kalamees - The seed bank in an Estonian chalk grassland - comparison of different successional stages. Juhendaja M. Zobel.

Veiko Kastanje - Myxomycetes in Soomaa Nature Reserve. Juhendajad E. Parmasto ja M. Härkönen.

Toomas Kukk - Genus Pilosella (Asteraceae) in Estonia. Juhendaja J. Paal.

 

1996

Nele Ingerpuu - Eesti kõder- ja helviksamblad (Anthoceratopsida & Merchantiopsida)

Eda Libe - The gynodioecious study; morphometry; structural indices, and the chromosome counts of Mentha arvensis L. Juhendaja J. Paal.

Jaan Liira - The richness-standing biomass relationship in Estonian ground-layer plant communities: scale-independent versus scale-dependendent approach. Juhendaja K. Zobel.

Kadriann Saar - Vilsandi loopealsete liigiline mitmekesisus ja biomass. Juhendaja M. Pärtel.

Jaan Tänavots - Taimede introduktsioonist Tartu Ülikooli Botaanikaaeda.

 

1997

Ants Aader - Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. (Ascomycotina, Lecanorales) rühma süstemaatika. Juhendaja H. Trass.

Liina Eek - The effect of fertilization, additional illumination and mowing on the fine-scale structure of the grassland canopy. Juhendaja K. Zobel.

Signe Kuntsel - Tubakanahkiste perekonna (Hymenochaete L v. Hymenomycetes) klassifikatsioon. Juhendaja E. Parmasto.

Merle Mägi - Hiiumaa laidude floora ja vegetatsioon. Juhendaja E. Roosaluste.

Ivika Ostonen - Hariliku kuuse imijuurte ökomorfoloogia. Juhendajad K. Lõhmus ja O. Kull.

Ülle Püttsepp - Valge tolmpea Cephalanthera longifolia populatsiooniökoloogiast. Juhendaja K. Kull.

Irja Saar - Eesti pisisirmikud (Cystoderma). Juhendaja K. Kalamees.

Marek Sammul - Konkurents erineva produktiivsusega rohttaimekooslustes. Juhendaja K. Kull.

Mari Sarv - Pisisamblike perekonnad Amandinea, Buellia, Diplotomma ja Rinodina Eestis. Juhendaja T. Randlane.

Ave Suija - Lecidea-taolised kooriksamblikud Eestis. Juhendajad T. Randlane ja A. Saag.

Kadri Tali - Orchis ustulata L. populatsioonidünaamika ja liigi struktuur. Juhendajad T. Kull ja K. Kull.

Tiia Trei - Phytoplankton biomass and species composition in Kuressaare Bay. Juhendaja E. Kukk.

 

1998

Kadri Leenurm - Seeneperekonna Hyaloscyphaceae (Leotiales, Ascomycetes) viljakehade ultrastruktuuri uurimine. Juhendaja A. Raitviir.

Katrin Pajuste - Toorhuumuse lämmastiku mineraliseerumise sesoonne dünaamika mustikakuusikus ja pohlamännikus. Juhendajad J. Frey ja O. Kull.

Ülle Reier - Rabamuraka Rubus chamaemorus L. paljunemisbioloogia ja suhted teiste liikidega. Juhendaja V. Masing.

Maarja Öpik - Puhaskultuuride tunnused liudikulaadsete seente (Pezizales) süstemaatikas. Juhendaja B. Kullman.

 

1999

Merit Otsus - Regeneration ecology of an alvar plant community. Juhendaja M. Zobel.

Margus Pensa - Männiokaste püsivuse retrospektiivne analüüs Eesti ja Soome näiteil.

Silvia Sepp - Taxonomic continuum of Alchemilla L. in Estonia. Juhendaja J. Paal.

Meelis Suurkask - Soomaa Rahvuspargi lammirohumaade taimkate ja suktsessiooniline seisund. Juhendaja M. Zobel.

Taavi Tuulik - Hiiumaa käpalised - levik, arvukus ja ohustatus.

 

2000

Lea Hallik - Taimestiku parameetrite, eeskätt klorofülli ja lämmastiku suhte seosed kiirgusväljaga. Juhendaja O. Kull.

Eeva- Maria Jeletsky - Erinevate majandusviiside mõju pilliroo kasvule. Juhendaja E. Roosaluste.

Inga Jüriado - Erinevate metsakasvukohatüüpide lihhenofloora Kirde- ja Edela-Eestis.

Piret Lõhmus - Püstisurnud puud, nende lihhenofloora koosseis ja omapära vanades soometsades. Juhendajad T. Randlane ja J. Paal.

Indrek Pilt - Comparative reproductive ecology of two congeneric species with different regional abundance: Pulsatilla patens (L.) Mill. and Pulsatilla pratensis (L.) Mill. Juhendaja M. Zobel.

Kersti Püssa - Ecological analysis of two raised bogs in Estonia. Juhendaja E. Roosaluste.

 

2001

Heli Laarmann - Genetic diversity of Pulsatilla patens (L. ) Mill. and Pulsatilla pratensis (L.) Mill. and its ecological interpretation. Juhendajad M. Zobel ja P. Poschlod.

Pille Urbas - Potential and realized plasticity of herbaceous plants in response to manipulated nutrients and light. Juhendaja K. Zobel.

 

2002

Mari Lepik - 31 taimeliigi plastilisus, kasv ja konkurentsivõime valgusgradiendil. Juhendaja K. Zobel.

Pille Mänd - Variability in Photosynthesis Acclimation in a Mixed Forest Plant Community. Juhendaja O. Kull.

Tõnu Ploompuu - Tallinna krundid võõrliikide kasvukohana.

Triin Reitalu - Phytobenthic communities of väinameri. Juhendaja J. Paal.

Lauri Saag - Soredioossed kooriksamblikud Eestis. Juhendajad A. Saag ja T. Randlane.

Eva-Liis Tuvi - Vilsandi rahvuspargi Atla piiranguvööndi Lääne-Saaremaa osa loopealsed ja majandamise soovitused tulevikuks. Juhendajad M. Zobel ja J. Liira.

 

2003

Eve Eensalu - Arukase (Betula pendula) õhulõhede juhtivuse ja mõõtmete varieeruvumine võrastikus. Juhendaja A. Sõber.

Aveliina Helm - Saaremaa ja Muhu lookoosluste ajalis-ruumiline dünaamika. Juhendaja M. Pärtel.

Kaupo Kohv - Palumetsade struktuuri varieerumine majandusintensiivsuse gradiendil. Juhendaja J. Liira.

Reedik Mägi -  Rohu- ja puhmarinde võra struktuur 27 Eesti niidu- ja metsakoosluses. Juhendaja K. Zobel.

Egle Puidet - Morphological Variation of the Estonian Anthyllis species. Juhendaja J. Paal.

Kai Rünk - Do different competitive abilities of three fern species explain their different regional abundances? Juhendaja M. Zobel.

Leho Tedersoo - Fine scale distribution of ectomycorrhizal fungi and roots  across substrate layers including coarse woody derbis in a mixed forest. Juhendaja U. Kõljalg

Ingmar Tulva - On the crown structure of two light-demanding deciduous tree species. Juhendaja O. Kull.

 

2004

Lauri Laanisto - Seitsme taimeliigi arhitektuur erinevates valgustingimustes. Juhendaja K. Zobel.

Elle Meier - Metskastiku ja sinilille kasvukohatüübi metsade alustaimestu struktuur ning selle liigilise mitmekesisuse sõltuvus puistu vanusest ja majandamisest. Juhendaja J. Paal.

Ere Ploomipuu  - Loodusressursside kasutamine turismis (süsteemanalüüs Torgu valla näitel). Juhendaja E. Roosaluste.

 

2005

Tsipe Aavik - Eesti põllumajandusmaastike taimkatte mitmekesisus ja liigiline koosseis (Vascular plant species diversity and composition of Estonian agricultural landscapes). Juhendaja vanemteadur Jaan Liira.

Jaanika Hõimra - Morfoloogiliste tunnuste varieeruvuse sõltuvus keskkonnatingimustest kortslehe (Alchemilla L.) viiel mikroliigil eksperimendi tingimustes. Juhendaja teadur Silvia Pihu

Helen Karu - Süsiniku akumuleerumine Narva karjääri männikultuuride aegreas. Juhendaja prof. Olevi Kull.

Triin Kollist - Ozone-induced cell death and stomatal responses in Arabidopsis thaliana ecotypes and mutants. Juhendaja teadur Hannes Kollist

Ene Kook - Myosotis laxa ssp. caespitosa ja Myosotis laxa ssp. baltica eristumine morfoloogiliste tunnuste ja ITS-järjestuse põhjal. Juhendajad teadurid Silvia Pihu ja Ülle Reier.

Oliver Parrest - Majandustegevuse mõju loometsade struktuurile ja liigilisele koosseisule. Juhendaja vanemteadur Jaan Liira.

Reet Rannik - Lammimetsade taimkatte struktuur ja alustaimestu liigiline mitmekesisus. Juhendaja erak. prof.  Jaanus Paal.

Marina Semtšenko - Effects of breeding on the perfomance of oat (Avena spp.) on experimental environmental gradients. Juhendaja dotsent Kristjan Zobel.

Triin Suvi - Ectomycorrhizal fungal diversity of birch in Tagamõisa wooded meadow and the adjacent forest. Juhendaja prof. Urmas Kõljalg.

 

2006

Kessy Abarenkov - Seeneliikide määramine DNA triipkoodi meetodil ja tulemuste rakendamine biogeograafilises uurimistöös. Juhendajad prof. Urmas Kõljalg ja prof. Maido Remm.

Heikki Kalle - Metsa alustaimestiku liigirikkuse ja biomassi sõltuvus koosluse ja keskkonna heterogeensusest erineva inimmõju tingimustest. Juhendajad prof. Martin Zobel ja vanemteadur Mari Moora.

Kaire Lanno - Ühevõsupindalade ja rameti lähima naabruse varieerumine Lääne-Eesti liigirikaste puisniitude rohurindes  Juhendaja PhD. Marek Sammul.

Maris Mägi -  Kahe maarjalepa (Agrimonia) liigi morfoloogiline plastilisus looduslikul valgusgradiendil. Juhendaja dots. Kristjan Zobel.

Olaf Räim - Hariliku kuuse (Picea abies) fotosünteesi parameetrite sõltuvus puu vanusest ja võrse valgustingimustest. Juhendaja doktorant Ingmar Tulva

Virve Sõber - Kahe erineva paljunemisviisiga taimeliigi paljunemisedukuse seos populatsiooni suuruse ja tihedusega. Juhendajad vanemteadur Mari Moora ja teadur Tiit Teder.

Julia Šilina - Hübriidhaava, triploidse haava ja hariliku haava fotosünteesi parameetrite võrdlus. Juhendaja vanemteadur Anu Sõber

Margit Turb - Sürjametsad ja nende struktuur. Juhendaja prof. Jaanus Paal

Tiiu Tõrra - Habesamblike (Usnea) perekond Eestis - valitud liikide analüüs. Juhendaja dots. Tiina Randlane

Jane Türbsal-Trolla - Mullahingamine ja seda mõjutavad keskkonnafaktorid kuusiku vanusreas. Juhendaja prof. Olevi Kull

Eneli Vahar - Saaremaa lodumetsade liigiline koosseis ja nende struktuuri kujundavad keskkonnatingimused. Juhendajad teadur Kai Vellak ja prof. Jaanus Paal

 

2007

Mc

Ülle Altnurme - Harilaiu floora ja taimkatte dünaamika aastatel (1933-2001). Juhendaja lektor Elle Roosaluste.

Katre Kets - Kõrgendatud CO2 ja/või osooni kontsentratsioonid fotosünteesi intensiivsuse mõjutajana ameerika haava (Populus tremuloides) lehestikus. Kuidas muutub fotosüntees päeva jooksul? Juhendaja vanemteadur Anu Sõber.

Kersti Kruška - Erinevate majandamisviiside mõju puisniidu rohurinde biomassile. Juhendaja lektor Elle Roosaluste.

Mai Kukumägi - Mullahingamise sesoonne dünaamika kuuse-kase segametsa aegreas: seosed mullatemperatuuri ja mullaniiskusega. Juhendajad Olevi Kull, Robert Szava-Kovats.

Tiiu  Kupper - Loopealse sammalkatte dünaamikast levisepanga, häiringute ja ilmastikutingimuste mõjul. Juhendaja vanemteadur Nele Ingerpuu.

Ede Leppik - Epifüütsete samblike mitmekesisust mõjutavad tegurid Eesti puisniitudel. Juhendaja dots. Tiina Randlane ja doktorant Lauri Saag.

Angeelika Longe -  Haruldaste ja tavaliste umbrohtude levik Kihnu saare teraviljapõldudel. Juhendaja lektor Elle Roosaluste.

Sirli Niitots - Kõdu, söe ja valguse kättesaadavuse mõju palu-karukella (Pulsatilla patens) ja aaskarukella (Pulsatilla pratensis) kasvule. Juhendaja dots. Kristjan Zobel.

Kairi Raime - Varise- ja mullasüsiniku hulga seos võrastiku valguse läbilaskvuse ja puistu koosseisuga. Juhendajad Olevi Kull, Robert Szava-Kovats.

Andrus Rohejärv - Ehituslikud iseärasused, mis määravad puude hüdraulilise juhtivuse. Juhendaja dotsent Arne Sellin.

Liina Saar - Taimekoosluste liigirikkuse ja produktiivsuse seos ja seda tagavad mehhanismid- eksperiment mesofüütsel rohumaal. Juhendaja prof. Martin Zobel.

Jaak Sõber - Osooni lisamine "FACE" tüüpi katsetesse. Osooni mõju ameerika haava (Populus tremuloides) kloonide kasvule ja väljalangevusele. Juhendaja teadur Priit Kupper.

Tiina Talve - Saaremaa robirohu (Rhinanthus osiliensis) geneetiline mitmekesisus ja taksonoomia. Juhendajad vanemteadur Tatjana Oja ja teadur Silvia Pihu

 

3+2

Taime- ja seeneteaduse eriala

Inga Hiiesalu - Juurestik ja mullaparameetrid loopealsete dünaamikas:mätaste ümberistutamise katse. Juhendaja Meelis Pärtel.

Teele Jairus - Perekond pilvik (Russula) sektsiooni Xerampelinae liigid ja peremeestaimed Eestis. Juhendaja Urmas Kõljalg.

Krista Kiisler - Teraviljapõldude ja nende servade taimkatet mõjutavad faktorid. Juhendajad Jaan Liira ja Tsipe Aavik.

Eele Õunapuu - Lehe hüdraulilist juhtivust määravad faktorid arukasel (Betula pendula Roth). Juhendaja Arne Sellin.

Ökosüsteemide tehnoloogia eriala

Liis Marmor - Õhu saastatuse mõju puukoore pH tasemele ja epifüütsete samblikele Tallinnas. Juhendaja Tiina Randlane.

Annika Uibopuu - Erineva koosseisuga arbuskulaar-mükoriissete seenekoosluste mõju taimede kasvule ja ainevahetusele. Juhendaja Maarja Öpik.

Bioloogilise mitmekesisuse kaitse eriala

Kadri Hänni - Soontaimede liigiline mitmekesisus Laelatu puisniidu väetamata alal, seosed keskkonnatingimustega ja muutumine ajas. Juhendaja Ülle Jõgar.

Kadri Koorem - Taimedevahelised positiivsed interaktsioonid: Sarapuu (Corylus avellana) mõju alustaimestikule. Juhendaja Mari Moora.

 

2008

Taime- ja seeneteaduse eriala

Kadi Jairus - Samblike seisundi võrdlus metsa- ja säilikpuudel. Juhendajad Piret ja Asko Lõhmus.

Karoliina Liiv - Pool-looduslike koosluste taastamine Hanikatsi laiul. Juhendaja Elle Roosaluste.

Kristina Lubenets - Keskkonnafaktorite mõju ksüleemivoolu jaotumisele arukase võras. Juhendaja Arne Sellin.

Olga Veresova - Läänemere fütoplanktoni kooslused muutuste keerises. Juhendaja Kalle Olli.

 

Ökoloogia ja elustiku kaitse õppekava

Kristel Maasikpalu - Keelja keeriku morfoloogia ja kasvukohatingimused Eestis. Juhendaja Nele Ingerpuu.

Eneli Nagel - Liigirikkuse dünaamika Ahja niidul. Juhendaja Elle Roosaluste.

Margo Perend - Lokaalse mitmekesisuse varieerumine Kanaari saartel: saarte biogeograafia ja liigifondi teooria. Juhendaja Lauri Laanisto.

 

2009

MSc

Toivo Sepp - Majandustegevuse mõju metsade koosseisule ja struktuurile sinilille ja naadi kasvukohatüübis. Juhendaja Jaan Liira.

Taime- ja seeneteaduse eriala

Iti Jürjendal - Salumetsad Raplamaa paekõvikutel. Juhendaja Jaanus Paal.

Maarja Kukk - Lehevarise ja riisumise mõju puisniidu rohurinde liigirikkusele. Juhendaja Elle Roosaluste.

Kertu Lõhmus - Väinamere laidude floora ja selle dünaamika. Juhendaja Elle Roosaluste.

Jane Oja  - Majavammi (Serpula lacrymans, Basidiomycota) DNA põhine määramine  ehituspuidust. Juhendaja Urmas Kõljalg.

Kaili Orav - Saaremaa robirohu (Rhinanthus osiliensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz.) ja rumeelia robirohu (Rhinanthus rumelicus Velen.) seemneline uuenemine katsetingimustes. Juhendaja Ülle Reier.

Peedu Saar - Erinevate majandamisviiside mõju eesti soojumika (Saussurea alpina (L.) DC. subsp. esthonica (Baer ex Rupr.) Kupffer) populatsioonile, liigirikkusele ja liigilisele koosseisule mahajäetud soostunud niidul Jäolas. Juhendaja Kristjan Zobel.

Helena Sepman - Ülevaade perekond silmarohu (Euphrasia L.) Eesti taksonitest ja eristamistunnuste analüüs. Juhendaja Ülle Reier

Krista Takkis - Kahe niiduliigi tunnused killustunud lookooslustes. Juhendajad Aveliina Helm, Meelis Pärtel.

 

Ökoloogia ja elustiku kaitse õppekava

Kadri Tammemägi - Saarte taimkatte dynaamika uurimine kompleksprofiilidel. Juhendaja Elle Roosaluste.

Karolin Trunov - Prymnesium parvum : seaduspärad  kohanemisel autotoksilisusega. Juhendaja Kalle Olli.

Epp Tuisk  - Vanade antropogeensete puistute taimkate põllumajandusmaastikus. Juhendaja Jaan Liira.

Kristel Turja - Tuuleheidete omadused ja juurepaljandite samblikukooslused laane- ja kõdusoometsades. Juhendaja Piret Lõhmus.

Eike Vunk - Valguse kättesaadavuse ja konkurentsi mõju haruldase ja kaitsealuse hariliku kobarpea kasvule ja morfoloogiale. Juhendaja Rein Kalamees.

 

Ökosüsteemide tehnoloogia eriala

Elen Sõstar - Kahe invasiivse ja ühe natiivse rohttaimeliigi plastilisus eksperimentaalsel valgusgradiendil. Juhendaja Kristjan Zobel.

 

2010

MSc

Marika Kose - Rannikukoosluste taastamis- ja majandamisprojektide edukus ja jätkusuutlikkus Eestis. Juhendaja vanemteadur Mari Moora

Taime- ja seeneteaduse eriala

Mart Kinkar - Mükoriisa roll taimeinvasioonis. Juhendaja vanemteadur Mari Moora

Anu Lepik - Liikidevahelised erinevused taimede reaktsioonides konkurentide kasvutihedusele ja sugulusastmele. Juhendaja teadur Marina Semtšenko

Jaak-Albert Metsoja - Alam-Pedja looduskaitseala Emajõe-äärsete lamminiitude taimestiku mitmekesisust mõjutavad tegurid. Juhendajad vanemteadur Kai Vellak, prof. Jaanus Paal

Margarita Mürk - Neoendeemse Saaremaa sõrmkäpa Dactylorhiza osiliensis geneetiline mitmekesisus ja päritolu võrreldes lähedaste liikidega. Juhendaja vanemteadur Tatjana Oja

Lisanna Schmidt - Kollase tarna kompleksi (Carex flava) geneetiline mitmekesisus ja morfoloogiline eristumine. Juhendaja vanemteadur Tatjana Oja

 

Ökoloogia ja elustiku kaitse õppekava

Riin Laasik - Sinise emajuure (Gentiana pneumonanthe L.) geneetiline varieeruvus Eestis. Juhendaja teadur Silvia Pihu

Riin Tamme - Keskkonna väikeseskaalalise heterogeensuse mõju taimede mitmekesisusele.  Juhendajad prof. Meelis Pärtel, teadur Lauri Laanisto

 

Ökosüsteemide tehnoloogia eriala

Polina Degtjarenko - Leeliselise õhusaaste mõju metsakooslustele Kunda tsemenditehase mõjupiirkonnas. Juhendajad prof. Jaanus Paal, EMÜ juhtivteadur Malle Mandre

Scheila Schulz - Värvi-paskheina (Serratula tinctoria) kahe teisendi ja roogaruheina (Festuca arundinacea) vaheline konkurents eksperimentaalsel valgus-ja tihedusgradiendil. Juhendajad vanemteadur Rein Kalamees, teadur Kersti Püssa

 

2011

Taime- ja seeneteaduse eriala

Liis Kasari - Puittaimede mõju loopealsete väikeseskaalalisele liigirikkusele ja keskkonnaparameetritele. Juhendaja Aveliina Helm

Laura Kütt - Teeservade taimestik ja taimekooslused ning neid mõjutavad tegurid. Juhendajad Jaanus Paal ja Jaan Liira

Kristiina Mark - Lihheniseerunud seeneliikide Vulpicida juniperinus ja V. tubulosus (Parmeliaceae, Ascomycota) eristamine DNA tunnuste alusel. Juhendaja Lauri Saag

Aigar Niglas - Keskkonnafaktorite mõju arukase gaasivahetusele: fookuses fotosünteesi veekasutuse efektiivsus.  Juhendaja Arne Sellin

Karin Pihkva - Põhja-raunjala (Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.) ökoloogiast ja bioloogiast tehispopulatsiooni asustamise ettevalmistamisel. Juhendaja Kai Rünk

Kersti Riibak - Erinevate majandamisviiside mõju niidukoosluse rohurindele. Juhendaja Elle Roosaluste

Ave Sadam - Kandseente perekonna Amphinema süstemaatika ja ökoloogia. Juhendajad Leho Tedersoo ja Urmas Kõljalg

Merili Simmer - Realiseerunud ja potentsiaalse kasvukoha mükoriisaseente mõju mesimuraka kasvule . Juhendajad Maarja Öpik ja Ülle Reier

Vilmar Veldre - Ceratobasidium-Thanatephorus kompleksi ökoloogia analüüs kõiki avalikke ITS-järjestusi hõlmava fülogeneesirekonstruktsiooni põhjal. Juhendajad Kessy Abarenkov ja Leho Tedersoo

 

Ökoloogia ja elustiku kaitse õppekava

Kaia Aher - Muutused niidukoosluse fülogeneetilises struktuuris liikide lisandumisel ja kadumisel. Juhendaja Pille Gerhold

Mariann Jalakas - 18 taimeliigi fenotüübiline plastilisus looduslikul valgusgradiendil. Juhendaja Kersti Püssa

Egle Järlov - Fülogeneetiline mitmekesisus kanaari saarte taimestikus. Juhendaja Pille Gerhold

Karin Ojamäe - Growth physiology and photosynthetic performance of green microalgae mass culture grown in a thin-layer cascade. Juhendaja Kalle Olli

Evelin Peterson - Maakasutuse intensiivsuse mõju biotõrjes osalevatele lülijalgsetele põllumajandusmaastikes. Juhendaja Jaan Liira

Gristin Rohula - Puittaimede ööpäevase veevahetuse seosed ökoloogiliste, füsioloogiliste ja morfoloogiliste näitajatega – lõigatud võrsete eksperiment. Juhendaja Priit Kupper

Kadri Runnel - Torikseened ja epiksüülsed samblikud surnud säilikpuudel. Juhendajad Kadi Jairus ja Raul Rosenvald (EMÜ)

Triin Sakermaa - Soontaimede fülogeneetiline mitmekesisus paekivikarjäärides. Juhendaja Pille Gerhold

Liina Saksing - Õhu- ja mullaniiskuse mõju arukase vee- ja gaasivahetuse ööpäevasele varieeruvusele. Juhendaja Priit Kupper

Roland Tischler - Eesti metsade alustaimkatte põlengujärgne dünaamika. Juhendaja Rein Kalamees

Mariliis Võsu - Alustaimestiku seemnelise uuenemise edukus ja seda limiteerivad faktorid metsaökosüsteemi erinevates suktsessiooniastmetes. Juhendajad Mari Moora ja Kadri Koorem

 

Ökosüsteemide tehnoloogia eriala

Taavi Paal - Metsa soontaimeliikide levimismuster avamaastike puiskoridorides. Juhendaja Jaan Liira

Kadi Rammul - Ümberasustatud aasnelgi (Dianthus superbus L.) populatsiooni geneetiline varieeruvus võrreldes looduslike populatsioonidega.  Juhendajad Ülle Reier ja  Tatjana Oja

Argo Ronk - Võõrliikide levik Euroopas mööda laiusgradienti. Juhendajad Martin Zobel ja Jesse Kalwij

Nele Salvet - Eesti pühade hiite loodusväärtused. Juhendaja Elle Roosaluste

Ave Uustal - Lubjalembeste taimede liigirikkus ja liigiline koosseis vanades paekivikarjäärides. Juhendaja Aveliina Helm

 

2012

Taime- ja seeneteaduse eriala

Meeli Alber - Suurenenud õhuniiskuse mõju arukase (Betula pendula) lehtede anatoomilisele ehitusele. Juhendaja Arne Sellin

Kadri Kangro - Kahkjaspunase sõrmkäpa (Dactylorhiza incarnata) õite värvuse polümorfism ja geneetiline mitmekesisus. Juhendaja Tatjana Oja

Annika Karusion - Ksüleemimahla kaaliumioonide sisalduse mõju ksüleemi hüdraulilisele juhtivusele. Juhendaja Arne Sellin

Sirgi Saar - Juureeritiste roll naabertaimede äratundmises. Juhendaja Marina Semtšenko

 

Ökoloogia ja elustiku kaitse õppekava

Mari Müür - Muutused Endla järve ümbritsevate koosluste taimestikus järve veetaseme alandamise tagajärjel. Juhendaja Kai Vellak

Marju Tamm - Prymnesium parvum toksiinide mõju mikrovetikate fotosünteesiaparaadile. Juhendaja Kalle Olli

Johanna Vahtra - Sinivetikate mõju soome lahe suvisele fütoplanktoni kooslusele. Juhendajad Riina Klais ja Kalle Olli

 

Ökosüsteemide tehnoloogia eriala

Marge Thetloff - Maa-aluse kommunikatsiooni manipuleerimine looduslikes taimekooslustes. Juhendajad Marina Semtšenko ja Kristjan Zobel

 

Keskkonnaplaneerimise eriala

Maive Martinson - Metsa loodusliku uuenemise sõltuvus puistu pindalast ja struktuurist. Juhendaja Jaan Liira

Jana Suurthal - Saare- ja Muhumaa õhukesemullaliste loopealsete struktuuri ja pindala muutused viimase sajandi jooksul. Juhendajad Inga Jüriado ja Jaan Liira

 

2013

Taime- ja seeneteaduse eriala

Sten Anslan - ITS regiooni kasutatavus hooghännaliste (Collembola) määramisel. Juhendaja ja Leho Tedersoo

Maret Gerz - Taimekoosluste mükoriissus ja selle seosed abiootiliste keskkonnatingimustega. Juhendajad Martin Zobel ja Mari Moora

Marit Mett - Peremeestaime, veerežiimi ja mullaomaduste mõju pajuliste ektomükoriisale. Juhendaja ja Leho Tedersoo

Siim Nettan - Konkurentide vahelise koevolutsiooni roll loopealsete koosluste struktuuri kujunemisel. Juhendajad Marina Semtšenko ja Kristjan Zobel

Kaarin Parts - Niiskem õhk ja alustaimestu koosseis mõjutavad arukase ektomükoriisasid – FAHMi tulemused. Juhendajad Ivika Ostonen-Märtin ja Krista Lõhmus

Ilmar-Jürgen Rammi - Teede mõju boreaalsete metsade alustaimestikule. Juhendajad Jaan Liira ja Taavi Paal

Merilin Saarma - Valguse kvantiteedi ja kvaliteedi roll taime kasvu ning herbivooria tolerantsuse regulatsioonis. Juhendaja Marina Semtšenko

 

Ökosüsteemide tehnoloogia eriala

Marta Mõistus - Puiskoosluste vertikaalse struktuuri hindamine lasermõõdistuse abil. Juhendaja Jaan Liira

Tõnu Raitviir - Valguse kvaliteedi erinevus puude varjus ja rohustu varjus. Juhendaja Kristjan Zobel

Oliivia Võrk - Lubjarikaste rohumaade liigirikkus ja seda mõjutavad tegurid. Juhendaja Elle Roosaluste

 

2014

Ökosüsteemide tehnoloogia eriala

Keili Ojaste - Õhulõhede kiire, kuid ajutine sulgumine osoneerimisel ning selle seos ROS-ide produktsiooni ja askorbaadi kontsentratsiooniga Arabidopsis thaliana lehtedes. Juhendajad Ebe Merilo ja Pirko Jalakas

Triin Anier - Taimkatte taastumise dünaamikast ja seda mõjutavatest teguritest jääksoo korrastamisel Tässis. Juhendajad Edgar Karofeld ja Kai Vellak

 

Keskkonnakorralduse eriala

Margit Nõgene - Hübriidhaava (Populus tremula L. P. tremuloides Michx.) lehepinna dünaamika suurendatud õhuniiskuse tingimustes. Juhendajad Arvo Tullus ja Anu Sõber

Nella Kurg - Harju maakonna kaitsealade elurikkuse analüüs (kaitstavad liigid ja Euroopa Liidu loodusdirektiivi elupaigad) . Juhendaja Elle Roosaluste

 

Taime- ja seeneteaduse eriala

Liisa Kübarsepp - Erinevate keskkonnafaktorite mõju arukase (Betula Pendula Roth.) kasvule ja lämmastiku omastamisele eksperimentaalsetes tingimustes. Juhendajad Priit Kupper ja Anu Sõber

Indrek Hiiesalu - Mullaseente ja ripsloomade mitmekesisuse mustrid niiskusgradiendil toitainevaestes kasvukohatüüpides. Juhendaja Leho Tedersoo

Rainer Paal - Erinevate niiduhooldusrežiimide mõju taimede idandite arvule. Juhendaja Elle Roosaluste

Tiina Kerov - Nõmmnelgi (Dianthus arenarius L.) alamliikide geneetiline varieeruvus. Juhendaja Silvia Pihu

Eveli Otsing - Ektomükoriissete seente ajaline dünaamika ja liigi Tuber melanosporum püsimine hariliku tamme juurtel Põhja-Euroopas. Juhendaja Leho Tedersoo

Pille-Riin Pärnsalu - Kagu- ja Lõuna-Eesti pehmeveeliste väikejärvede kaldaõõtsikute taimkate ja selle klassifikatsioon. Juhendajad Jaanus Paal ja Helle Mäemets

 

Maismaaökoloogia eriala

Ott Kangur - Lehe ja mulla veepotentsiaalide vahelise tasakaalu kujunemine muutuvas keskkonnas. Juhendaja Arne Sellin

Kristiina Räst - Lehtpuurikaste metsade struktuur ja ökosüsteemsete hüvede sotsiaalne väärtustamine . Juhendajad Jaan Liira ja Taavi Paal

Kadi Kook -  Suurenenud õhuniiskuse mõju hübriidhaava (Populus tremula L. × P. tremuloides Michx.) hüdraulilisele juhtivusele. Juhendaja Arne Sellin

 

Bioloogilise mitmekesisuse kaitse eriala

Triina Heinleht - Soosammalde levisepank: mitmekesisus ja tähtsus soode taastamisel. Juhendajad Kai Vellak ja Kairi Sepp

Anette Sepp - Taim-taim koevolutsiooni tähtsus looniidu koosluse kujunemisel . Juhendajad Kristjan Zobel ja  Marina Semtšenko

Marja-Liisa Kämärä - Liivikute ja luidete maapinnasamblike mitmekesisuse varieeruvus sõltuvalt keskkonnateguritest ja häiringutest. Juhendajad Ede Leppik ja  Inga Jüriado

Madli Jõks - Ookeanisaarestike  elurikkus: arvutisimulatsiooni vastavus tegelikkusele. Juhendaja Meelis Pärtel

Tiina Tusti - Sammalde kasvu mõjutavatest teguritest: katse kolme madalsooliigiga. Juhendaja Kai Vellak

Siim Sellis - Eluspuude ja kõdupuidu dünaamika salu- ja palumetsade suktsessioonis. Juhendaja Piret Lõhmus

Annika Suu - Perekonda Abrothallus kuuluva lihhenikoolse seene määramine islandi käokõrva (Cetraria islandica) tallustest . Juhendaja Ave Suija

 

2015

Ökosüsteemide tehnoloogia eriala

Priit Kukk - Mikroelupaiku pakkuvad struktuurielemendid erineva kujunemisajalooga puistutes. Juhendaja Jaan liira

Katre Tomingas - Ammendunud lubjakivikarjääride ja loopealsete taimekoosluste struktuuri võrdlus. Juhendaja Kristjan Zobel

 

Taime- ja seeneteaduse eriala

Kaspar Arme - Fülogeneetiliselt tuletatud ja morfoloogiliste funktsionaalsete tunnuste võrdlus makroökoloogilistes mustrites. Juhendaja Kalle Olli

Kadri Kuusksalu - Morfoloogiline ja geneetiline varieeruvus perekonna Gymnadenia Eesti populatsioonides. Juhendaja Tatjana Oja

Ilmar Uibopuu - Eesti pehmeveeliste järvede sammaltaimed. Juhendajad Helle Mäemets ja Nele Ingerpuu

Laura Valgma - Reliktse hariliku kobarpea Ligularia sibirica (L.) Cass. geneetiline mitmekesisus Eestis. Juhendaja Tatjana Oja

Eva Luukas - Patagoonia endeemsete orhideede juurtega seotud seened. Juhendajad Jane Oja ja Petr Kohout

Hedi Pedajas - Perekonna Carex liikide eristatavus taksonoomilisteks sektsioonideks isoensüümtunnuste alusel. Juhendaja Tatjana Oja

Helery Harend - Ökoloogilised võrgustikud mullaseente kooslustes. Juhendajad Leho Tedersoo ja Mohammad Bahram

Mari Pent - Bakterite mitmekesisus kandseente viljakehades ja seda mõjutavad tegurid. Juhendaja Kadri Põldmaa

Linda Rusalepp - Suureneva õhuniiskuse ja sellega kaasnevate ökosüsteemimuutuste mõju kandilise naistepuna (Hypericum maculatum Crantz) sekundaarsele metabolismile. Juhendaja Anu Sõber

Siim–Kaarel Sepp - Maakasutuse mõju arbuskulaarmükoriissete (AM) seente mitmekesisusele. Juhendaja Maarja Öpik

 

Maismaaökoloogia eriala

Laura Seedre - Keskkonnafaktorite mõju võsutekkelise hübriidhaava veevahetusele ja toitainete omastamisele FAHM katsealal. Juhendaja Priit Kupper

 

Veekogude ökoloogia eriala

Elise Joonas - Funktsionaalse mitmekesisuse mõju tehislike fütoplanktonikoosluste saagikusele. Juhendaja Kalle Olli

Mihkel Ristimäe - Funktsionaalse mitmekesisuse roll fütoplanktoni koosluse vastupanul oksüdatiivsele stressile. Juhendaja Kalle Olli

 

2016

Bioloogilise mitmekesisuse kaitse eriala

Tiina Mandel - Vars-habesambliku (Usnea subfloridana) populatsioonide geneetiline mitmekesisus Eestis. Juhendajad dotsent Tiina Randlane ja MSc Polina Degtjarenko.

Sandra Mark - Mõnede Loodusdirektiivi elupaikade määratlemise probleemid. Juhendaja lektor Elle Roosaluste.

Jekaterina Aida - Russowi sõrmkäpa (Dactylorhiza russowii) geneetiline varieeruvus ning liigi identiteet. Juhendaja vanemteadur Tatjana Oja.

Heli Einberg - Pikaajalised muutused Läänemere fütoplanktoni funktsionaalses koosseisus. Juhendaja teadur Riina Klais

 

Taime- ja seeneteaduse eriala

Miina Rikka - Eesti nõrglubja-allikate taimestik ja selle seosed keskkonnatingimustega. Juhendaja vanemteadur Nele Ingerpuu

Kaisa Papp - Valguse spektri mõju arukase (Betula pendula) kasvule. Juhendaja vanemteadur Anu Sõber

Rahel Valdmaa - Perekonna Dianthus L. sektsiooni Plumaria liikide geneetiline varieeruvus ja fülogeneetilised suhted mikrosatelliitmarkerite alusel. Juhendaja teadur Silvia Pihu

 

Ökosüsteemide tehnoloogia eriala

Marili Sell - Mulla- ja õhuniiskuse mõju arukase (Betula pendula) kasvule. Juhendaja vanemteadur Anu Sõber

Marge Sepp - Kas optiliselt hinnatud lämmastiku paigutus hübriidhaava (Populus tremula x P. tremuloides) lehes sõltub õhu- ja mullaniiskusest? Juhendaja teadusr Pille Mänd

 

Maismaaökoloogia eriala

Eva Lind - Eri päritolu AM seenekoosluste mõju taimede konkurentssuhtele. Juhendaja vanemteadur mari Moora

Greete Horn - Arbuskulaarmükoriissete seente roll taimede ja mulla vahelise tagasiside kujunemisel. Juhendaja teadur Marina Semtšenko ja MSc Sirgi Saar

 

2017

Elisabeth Prangel - Ökosüsteemi hüved avatud ja kinnikasvavatel loopealsetel. Juhendaja vanemteadur Aveliina Helm

Riin Olvet - Puude kasutamise mõju neotroopiliste metsade fülogeneetilisele mitmekesisusele. Juhendaja teadur Pille Gerhold

 

mees loeb dokumenti

Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused

Hääletav mees koeraga.

Kevadsemestril alustab uus ökoloogilist kirjaoskust arendav vabaaine

Veebi taustapilt

Botaanika osakonna lõputööde kaitsmised 2023