Botaanika osakonnas kaitstud magistritööd (alates aastast 1993)

2023

Laura Puura - Plants’ morphological plasticity and how it affects species diversity in a plant community. A four-year plucking experiment in Laelatu wooded meadow. Juhendaja Hanna Kaarin Hermlin

Mihkel Annusver - Kasvutiheduse mõju odra- ja kaerataimede juurtetoodangule ning saagikusele liigiti ja sorditi. Juhendajad Susanna Vain, Kristjan Zobel

Mihhail Brodski - Suurendatud õhu- ja mullaniiskuse mõju arukase ja hariliku kuuse lehestiku ja arukase peenjuurte seenekooslustele. Juhendajad Arvo Tullus, Ahto Agan


2022

Oskar Rumm - Rohelise hiidkupra (Buxbaumia viridis) esinemise seosed kasvukoha omaduste ja keskkonnatingimustega Saaremaa asurkonnas. Juhendajad Piret Lõhmus, Kai Vellak.

Geili Pütsepp - Servamõju puiduseente kooslustele kaitstavates metsafragmentides: DNA meetoditel põhinev uuring. Juhendajad Kadri Runnel, Heidi Tamm.

Rufus Trepp - Looduse seisundi ja vaimse heaolu seosed. Juhendaja Aveliina Helm, kaasjuhendaja Triin Reitalu.


2021

Linda Pall - Soontaimede funktsionaalse ja liigilise mitmekesisuse taastumine Lääne-Eesti loopealsetel. Juhendajad Aveliina Helm ja Elisabeth Prangel.

Linda Suurmets - Looduslike seemnesegude kasutamine niidu taimekoosluste taastamisel. Juhendaja Aveliina Helm.

Mirjam Võsaste - Tartu rohealade ökoloogiline sidusus ja tugi elurikkusele. Juhendaja Aveliina Helm.


2020

Marianne Kaldra - Erikaelsuse roll geneetilise mitmekesisuse säilitamisel hariliku nurmenuku (Primula veris) näitel. Juhendajad vanemteadur Tsipe Aavik ja teadur Sabrina Träger.

Epp Maria Lillipuu - Arbuskulaar-mükoriisseid seeni sisaldavad inokulaadid põllumajanduses. Juhendajad teadur Inga Hiiesalu ja doktorant Tanel Vahter.


2019

Triin Kiik - Mükoriisse sümbioosi tähtsus taimede invasioonil. Junehdajad vanemteadur Mari Moora ja teadur Guillermo Bueno.

Kai Ilves - Tartu Ülikooli botaanikaaia puittaimede endofüütsed seened. Juhendaja juhtivteadur Leho Tedersoo.

Hanna Kaarin Hermlin - Morfoloogilise plastilisuse roll taimede kooseksisteerimisel. Juhendaja professor Kristjan Zobel.


2018

Robin Gielen - Liblikatel parasiteerivate seente liigirikkus ja ökoloogia. Juhendajad vanemteadur Kadri Põldmaa ja professor Toomas Tammaru.

Anna-Grete Rebane - Keskkonnatingimuste muutuste mõju võõr-kõverharjaku (Campylopus introflexus) kasvule. Juhendaja vanemteadur Kai Vellak.

Iris Reinula - Maastikumuutuste mõju niidutaimede geneetilisele mitmekesisusele nurmenuku (Primula veris) näitel. Juhendajad vanemteadur Tsipe Aavik ja teadur Sabrina Träger.

Susanna Vain - Arabidopsis thaliana ökotüüpide sooritus tugevalt konkurentses keskkonnas. Juhendaja professor Kristjan Zobel.

Gerli Albert - Ränivetikas Asterinellopsis glacialise reageering erinevatel CO2 ja nitraadi kontsentratsioonidel. Juhendajad teadur Joana Barcelos e Ramos (Assooride ülikool) ja professor Kalle Olli (EMÜ).

 Varasemad tööd

1993

Ülo Niinemets - Variation in leaf morphology and nitrogen content of woody plants in relation to light availability. Juhendaja O. Kull.

Kalle Olli - Environmental control of seasonal phytoplankton community and succession in a shallow eutrophied bay. Juhendaja E. Kukk.

Meelis Pärtel - Dynamics in species richness, floristic composition and species abundances during an experimental alvar grassland restoration. Juhendaja M. Zobel.

1994

Kadri Põldmaa - Ascomycetes growing on fruitbodies of Aphyllophores in Estonia. Juhendaja E. Parmasto.

Ebe Sild - Ozone impact on clover and tobacco and biological monitoring of ozone using indicator plants. Juhendaja A. Koppel.

Urmas Tokko - The flora of Muhu Island and its analysis. Juhendaja E. Roosaluste.

Herdis Villems - The contemporary state of species-rich fens on Saaremaa Island and their plant communities. Juhendajad E. Roosaluste ja M. Ilomets.

 

1995

Anne Aan - Multilayer plant community structure and functioning in different habitats. Juhendaja O. Kull.

Aivo Jakobson - Studies of the genus Octospora (Pezizales) in Estonia and Finland. Juhendaja B. Kullman.

Helle Järv - Studies in the segregates of Lachnum Retz. (Hyaloscyphaceae, Leotiales) with thick-walled hairs. Juhendaja A. Raitviir.

Rein Kalamees - The seed bank in an Estonian chalk grassland - comparison of different successional stages. Juhendaja M. Zobel.

Veiko Kastanje - Myxomycetes in Soomaa Nature Reserve. Juhendajad E. Parmasto ja M. Härkönen.

Toomas Kukk - Genus Pilosella (Asteraceae) in Estonia. Juhendaja J. Paal.

 

1996

Nele Ingerpuu - Eesti kõder- ja helviksamblad (Anthoceratopsida & Merchantiopsida)

Eda Libe - The gynodioecious study; morphometry; structural indices, and the chromosome counts of Mentha arvensis L. Juhendaja J. Paal.

Jaan Liira - The richness-standing biomass relationship in Estonian ground-layer plant communities: scale-independent versus scale-dependendent approach. Juhendaja K. Zobel.

Kadriann Saar - Vilsandi loopealsete liigiline mitmekesisus ja biomass. Juhendaja M. Pärtel.

Jaan Tänavots - Taimede introduktsioonist Tartu Ülikooli Botaanikaaeda.

 

1997

Ants Aader - Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. (Ascomycotina, Lecanorales) rühma süstemaatika. Juhendaja H. Trass.

Liina Eek - The effect of fertilization, additional illumination and mowing on the fine-scale structure of the grassland canopy. Juhendaja K. Zobel.

Signe Kuntsel - Tubakanahkiste perekonna (Hymenochaete L v. Hymenomycetes) klassifikatsioon. Juhendaja E. Parmasto.

Merle Mägi - Hiiumaa laidude floora ja vegetatsioon. Juhendaja E. Roosaluste.

Ivika Ostonen - Hariliku kuuse imijuurte ökomorfoloogia. Juhendajad K. Lõhmus ja O. Kull.

Ülle Püttsepp - Valge tolmpea Cephalanthera longifolia populatsiooniökoloogiast. Juhendaja K. Kull.

Irja Saar - Eesti pisisirmikud (Cystoderma). Juhendaja K. Kalamees.

Marek Sammul - Konkurents erineva produktiivsusega rohttaimekooslustes. Juhendaja K. Kull.

Mari Sarv - Pisisamblike perekonnad Amandinea, Buellia, Diplotomma ja Rinodina Eestis. Juhendaja T. Randlane.

Ave Suija - Lecidea-taolised kooriksamblikud Eestis. Juhendajad T. Randlane ja A. Saag.

Kadri Tali - Orchis ustulata L. populatsioonidünaamika ja liigi struktuur. Juhendajad T. Kull ja K. Kull.

Tiia Trei - Phytoplankton biomass and species composition in Kuressaare Bay. Juhendaja E. Kukk.

 

1998

Kadri Leenurm - Seeneperekonna Hyaloscyphaceae (Leotiales, Ascomycetes) viljakehade ultrastruktuuri uurimine. Juhendaja A. Raitviir.

Katrin Pajuste - Toorhuumuse lämmastiku mineraliseerumise sesoonne dünaamika mustikakuusikus ja pohlamännikus. Juhendajad J. Frey ja O. Kull.

Ülle Reier - Rabamuraka Rubus chamaemorus L. paljunemisbioloogia ja suhted teiste liikidega. Juhendaja V. Masing.

Maarja Öpik - Puhaskultuuride tunnused liudikulaadsete seente (Pezizales) süstemaatikas. Juhendaja B. Kullman.

 

1999

Merit Otsus - Regeneration ecology of an alvar plant community. Juhendaja M. Zobel.

Margus Pensa - Männiokaste püsivuse retrospektiivne analüüs Eesti ja Soome näiteil.

Silvia Sepp - Taxonomic continuum of Alchemilla L. in Estonia. Juhendaja J. Paal.

Meelis Suurkask - Soomaa Rahvuspargi lammirohumaade taimkate ja suktsessiooniline seisund. Juhendaja M. Zobel.

Taavi Tuulik - Hiiumaa käpalised - levik, arvukus ja ohustatus.

 

2000

Lea Hallik - Taimestiku parameetrite, eeskätt klorofülli ja lämmastiku suhte seosed kiirgusväljaga. Juhendaja O. Kull.

Eeva- Maria Jeletsky - Erinevate majandusviiside mõju pilliroo kasvule. Juhendaja E. Roosaluste.

Inga Jüriado - Erinevate metsakasvukohatüüpide lihhenofloora Kirde- ja Edela-Eestis.

Piret Lõhmus - Püstisurnud puud, nende lihhenofloora koosseis ja omapära vanades soometsades. Juhendajad T. Randlane ja J. Paal.

Indrek Pilt - Comparative reproductive ecology of two congeneric species with different regional abundance: Pulsatilla patens (L.) Mill. and Pulsatilla pratensis (L.) Mill. Juhendaja M. Zobel.

Kersti Püssa - Ecological analysis of two raised bogs in Estonia. Juhendaja E. Roosaluste.

 

2001

Heli Laarmann - Genetic diversity of Pulsatilla patens (L. ) Mill. and Pulsatilla pratensis (L.) Mill. and its ecological interpretation. Juhendajad M. Zobel ja P. Poschlod.

Pille Urbas - Potential and realized plasticity of herbaceous plants in response to manipulated nutrients and light. Juhendaja K. Zobel.

 

2002

Mari Lepik - 31 taimeliigi plastilisus, kasv ja konkurentsivõime valgusgradiendil. Juhendaja K. Zobel.

Pille Mänd - Variability in Photosynthesis Acclimation in a Mixed Forest Plant Community. Juhendaja O. Kull.

Tõnu Ploompuu - Tallinna krundid võõrliikide kasvukohana.

Triin Reitalu - Phytobenthic communities of väinameri. Juhendaja J. Paal.

Lauri Saag - Soredioossed kooriksamblikud Eestis. Juhendajad A. Saag ja T. Randlane.

Eva-Liis Tuvi - Vilsandi rahvuspargi Atla piiranguvööndi Lääne-Saaremaa osa loopealsed ja majandamise soovitused tulevikuks. Juhendajad M. Zobel ja J. Liira.

 

2003

Eve Eensalu - Arukase (Betula pendula) õhulõhede juhtivuse ja mõõtmete varieeruvumine võrastikus. Juhendaja A. Sõber.

Aveliina Helm - Saaremaa ja Muhu lookoosluste ajalis-ruumiline dünaamika. Juhendaja M. Pärtel.

Kaupo Kohv - Palumetsade struktuuri varieerumine majandusintensiivsuse gradiendil. Juhendaja J. Liira.

Reedik Mägi -  Rohu- ja puhmarinde võra struktuur 27 Eesti niidu- ja metsakoosluses. Juhendaja K. Zobel.

Egle Puidet - Morphological Variation of the Estonian Anthyllis species. Juhendaja J. Paal.

Kai Rünk - Do different competitive abilities of three fern species explain their different regional abundances? Juhendaja M. Zobel.

Leho Tedersoo - Fine scale distribution of ectomycorrhizal fungi and roots  across substrate layers including coarse woody derbis in a mixed forest. Juhendaja U. Kõljalg

Ingmar Tulva - On the crown structure of two light-demanding deciduous tree species. Juhendaja O. Kull.

 

2004

Lauri Laanisto - Seitsme taimeliigi arhitektuur erinevates valgustingimustes. Juhendaja K. Zobel.

Elle Meier - Metskastiku ja sinilille kasvukohatüübi metsade alustaimestu struktuur ning selle liigilise mitmekesisuse sõltuvus puistu vanusest ja majandamisest. Juhendaja J. Paal.

Ere Ploomipuu  - Loodusressursside kasutamine turismis (süsteemanalüüs Torgu valla näitel). Juhendaja E. Roosaluste.

 

2005

Tsipe Aavik - Eesti põllumajandusmaastike taimkatte mitmekesisus ja liigiline koosseis (Vascular plant species diversity and composition of Estonian agricultural landscapes). Juhendaja vanemteadur Jaan Liira.

Jaanika Hõimra - Morfoloogiliste tunnuste varieeruvuse sõltuvus keskkonnatingimustest kortslehe (Alchemilla L.) viiel mikroliigil eksperimendi tingimustes. Juhendaja teadur Silvia Pihu

Helen Karu - Süsiniku akumuleerumine Narva karjääri männikultuuride aegreas. Juhendaja prof. Olevi Kull.

Triin Kollist - Ozone-induced cell death and stomatal responses in Arabidopsis thaliana ecotypes and mutants. Juhendaja teadur Hannes Kollist

Ene Kook - Myosotis laxa ssp. caespitosa ja Myosotis laxa ssp. baltica eristumine morfoloogiliste tunnuste ja ITS-järjestuse põhjal. Juhendajad teadurid Silvia Pihu ja Ülle Reier.

Oliver Parrest - Majandustegevuse mõju loometsade struktuurile ja liigilisele koosseisule. Juhendaja vanemteadur Jaan Liira.

Reet Rannik - Lammimetsade taimkatte struktuur ja alustaimestu liigiline mitmekesisus. Juhendaja erak. prof.  Jaanus Paal.

Marina Semtšenko - Effects of breeding on the perfomance of oat (Avena spp.) on experimental environmental gradients. Juhendaja dotsent Kristjan Zobel.

Triin Suvi - Ectomycorrhizal fungal diversity of birch in Tagamõisa wooded meadow and the adjacent forest. Juhendaja prof. Urmas Kõljalg.

 

2006

Kessy Abarenkov - Seeneliikide määramine DNA triipkoodi meetodil ja tulemuste rakendamine biogeograafilises uurimistöös. Juhendajad prof. Urmas Kõljalg ja prof. Maido Remm.

Heikki Kalle - Metsa alustaimestiku liigirikkuse ja biomassi sõltuvus koosluse ja keskkonna heterogeensusest erineva inimmõju tingimustest. Juhendajad prof. Martin Zobel ja vanemteadur Mari Moora.

Kaire Lanno - Ühevõsupindalade ja rameti lähima naabruse varieerumine Lääne-Eesti liigirikaste puisniitude rohurindes  Juhendaja PhD. Marek Sammul.

Maris Mägi -  Kahe maarjalepa (Agrimonia) liigi morfoloogiline plastilisus looduslikul valgusgradiendil. Juhendaja dots. Kristjan Zobel.

Olaf Räim - Hariliku kuuse (Picea abies) fotosünteesi parameetrite sõltuvus puu vanusest ja võrse valgustingimustest. Juhendaja doktorant Ingmar Tulva

Virve Sõber - Kahe erineva paljunemisviisiga taimeliigi paljunemisedukuse seos populatsiooni suuruse ja tihedusega. Juhendajad vanemteadur Mari Moora ja teadur Tiit Teder.

Julia Šilina - Hübriidhaava, triploidse haava ja hariliku haava fotosünteesi parameetrite võrdlus. Juhendaja vanemteadur Anu Sõber

Margit Turb - Sürjametsad ja nende struktuur. Juhendaja prof. Jaanus Paal

Tiiu Tõrra - Habesamblike (Usnea) perekond Eestis - valitud liikide analüüs. Juhendaja dots. Tiina Randlane

Jane Türbsal-Trolla - Mullahingamine ja seda mõjutavad keskkonnafaktorid kuusiku vanusreas. Juhendaja prof. Olevi Kull

Eneli Vahar - Saaremaa lodumetsade liigiline koosseis ja nende struktuuri kujundavad keskkonnatingimused. Juhendajad teadur Kai Vellak ja prof. Jaanus Paal

 

2007

Mc

Ülle Altnurme - Harilaiu floora ja taimkatte dünaamika aastatel (1933-2001). Juhendaja lektor Elle Roosaluste.

Katre Kets - Kõrgendatud CO2 ja/või osooni kontsentratsioonid fotosünteesi intensiivsuse mõjutajana ameerika haava (Populus tremuloides) lehestikus. Kuidas muutub fotosüntees päeva jooksul? Juhendaja vanemteadur Anu Sõber.

Kersti Kruška - Erinevate majandamisviiside mõju puisniidu rohurinde biomassile. Juhendaja lektor Elle Roosaluste.

Mai Kukumägi - Mullahingamise sesoonne dünaamika kuuse-kase segametsa aegreas: seosed mullatemperatuuri ja mullaniiskusega. Juhendajad Olevi Kull, Robert Szava-Kovats.

Tiiu  Kupper - Loopealse sammalkatte dünaamikast levisepanga, häiringute ja ilmastikutingimuste mõjul. Juhendaja vanemteadur Nele Ingerpuu.

Ede Leppik - Epifüütsete samblike mitmekesisust mõjutavad tegurid Eesti puisniitudel. Juhendaja dots. Tiina Randlane ja doktorant Lauri Saag.

Angeelika Longe -  Haruldaste ja tavaliste umbrohtude levik Kihnu saare teraviljapõldudel. Juhendaja lektor Elle Roosaluste.

Sirli Niitots - Kõdu, söe ja valguse kättesaadavuse mõju palu-karukella (Pulsatilla patens) ja aaskarukella (Pulsatilla pratensis) kasvule. Juhendaja dots. Kristjan Zobel.

Kairi Raime - Varise- ja mullasüsiniku hulga seos võrastiku valguse läbilaskvuse ja puistu koosseisuga. Juhendajad Olevi Kull, Robert Szava-Kovats.

Andrus Rohejärv - Ehituslikud iseärasused, mis määravad puude hüdraulilise juhtivuse. Juhendaja dotsent Arne Sellin.

Liina Saar - Taimekoosluste liigirikkuse ja produktiivsuse seos ja seda tagavad mehhanismid- eksperiment mesofüütsel rohumaal. Juhendaja prof. Martin Zobel.

Jaak Sõber - Osooni lisamine "FACE" tüüpi katsetesse. Osooni mõju ameerika haava (Populus tremuloides) kloonide kasvule ja väljalangevusele. Juhendaja teadur Priit Kupper.

Tiina Talve - Saaremaa robirohu (Rhinanthus osiliensis) geneetiline mitmekesisus ja taksonoomia. Juhendajad vanemteadur Tatjana Oja ja teadur Silvia Pihu

 

3+2

Taime- ja seeneteaduse eriala

Inga Hiiesalu - Juurestik ja mullaparameetrid loopealsete dünaamikas:mätaste ümberistutamise katse. Juhendaja Meelis Pärtel.

Teele Jairus - Perekond pilvik (Russula) sektsiooni Xerampelinae liigid ja peremeestaimed Eestis. Juhendaja Urmas Kõljalg.

Krista Kiisler - Teraviljapõldude ja nende servade taimkatet mõjutavad faktorid. Juhendajad Jaan Liira ja Tsipe Aavik.

Eele Õunapuu - Lehe hüdraulilist juhtivust määravad faktorid arukasel (Betula pendula Roth). Juhendaja Arne Sellin.

Ökosüsteemide tehnoloogia eriala

Liis Marmor - Õhu saastatuse mõju puukoore pH tasemele ja epifüütsete samblikele Tallinnas. Juhendaja Tiina Randlane.

Annika Uibopuu - Erineva koosseisuga arbuskulaar-mükoriissete seenekoosluste mõju taimede kasvule ja ainevahetusele. Juhendaja Maarja Öpik.

Bioloogilise mitmekesisuse kaitse eriala

Kadri Hänni - Soontaimede liigiline mitmekesisus Laelatu puisniidu väetamata alal, seosed keskkonnatingimustega ja muutumine ajas. Juhendaja Ülle Jõgar.

Kadri Koorem - Taimedevahelised positiivsed interaktsioonid: Sarapuu (Corylus avellana) mõju alustaimestikule. Juhendaja Mari Moora.

 

2008

Taime- ja seeneteaduse eriala

Kadi Jairus - Samblike seisundi võrdlus metsa- ja säilikpuudel. Juhendajad Piret ja Asko Lõhmus.

Karoliina Liiv - Pool-looduslike koosluste taastamine Hanikatsi laiul. Juhendaja Elle Roosaluste.

Kristina Lubenets - Keskkonnafaktorite mõju ksüleemivoolu jaotumisele arukase võras. Juhendaja Arne Sellin.

Olga Veresova - Läänemere fütoplanktoni kooslused muutuste keerises. Juhendaja Kalle Olli.

 

Ökoloogia ja elustiku kaitse õppekava

Kristel Maasikpalu - Keelja keeriku morfoloogia ja kasvukohatingimused Eestis. Juhendaja Nele Ingerpuu.

Eneli Nagel - Liigirikkuse dünaamika Ahja niidul. Juhendaja Elle Roosaluste.

Margo Perend - Lokaalse mitmekesisuse varieerumine Kanaari saartel: saarte biogeograafia ja liigifondi teooria. Juhendaja Lauri Laanisto.

 

2009

MSc

Toivo Sepp - Majandustegevuse mõju metsade koosseisule ja struktuurile sinilille ja naadi kasvukohatüübis. Juhendaja Jaan Liira.

Taime- ja seeneteaduse eriala

Iti Jürjendal - Salumetsad Raplamaa paekõvikutel. Juhendaja Jaanus Paal.

Maarja Kukk - Lehevarise ja riisumise mõju puisniidu rohurinde liigirikkusele. Juhendaja Elle Roosaluste.

Kertu Lõhmus - Väinamere laidude floora ja selle dünaamika. Juhendaja Elle Roosaluste.

Jane Oja  - Majavammi (Serpula lacrymans, Basidiomycota) DNA põhine määramine  ehituspuidust. Juhendaja Urmas Kõljalg.

Kaili Orav - Saaremaa robirohu (Rhinanthus osiliensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz.) ja rumeelia robirohu (Rhinanthus rumelicus Velen.) seemneline uuenemine katsetingimustes. Juhendaja Ülle Reier.

Peedu Saar - Erinevate majandamisviiside mõju eesti soojumika (Saussurea alpina (L.) DC. subsp. esthonica (Baer ex Rupr.) Kupffer) populatsioonile, liigirikkusele ja liigilisele koosseisule mahajäetud soostunud niidul Jäolas. Juhendaja Kristjan Zobel.

Helena Sepman - Ülevaade perekond silmarohu (Euphrasia L.) Eesti taksonitest ja eristamistunnuste analüüs. Juhendaja Ülle Reier

Krista Takkis - Kahe niiduliigi tunnused killustunud lookooslustes. Juhendajad Aveliina Helm, Meelis Pärtel.

 

Ökoloogia ja elustiku kaitse õppekava

Kadri Tammemägi - Saarte taimkatte dynaamika uurimine kompleksprofiilidel. Juhendaja Elle Roosaluste.

Karolin Trunov - Prymnesium parvum : seaduspärad  kohanemisel autotoksilisusega. Juhendaja Kalle Olli.

Epp Tuisk  - Vanade antropogeensete puistute taimkate põllumajandusmaastikus. Juhendaja Jaan Liira.

Kristel Turja - Tuuleheidete omadused ja juurepaljandite samblikukooslused laane- ja kõdusoometsades. Juhendaja Piret Lõhmus.

Eike Vunk - Valguse kättesaadavuse ja konkurentsi mõju haruldase ja kaitsealuse hariliku kobarpea kasvule ja morfoloogiale. Juhendaja Rein Kalamees.

 

Ökosüsteemide tehnoloogia eriala

Elen Sõstar - Kahe invasiivse ja ühe natiivse rohttaimeliigi plastilisus eksperimentaalsel valgusgradiendil. Juhendaja Kristjan Zobel.

 

2010

MSc

Marika Kose - Rannikukoosluste taastamis- ja majandamisprojektide edukus ja jätkusuutlikkus Eestis. Juhendaja vanemteadur Mari Moora

Taime- ja seeneteaduse eriala

Mart Kinkar - Mükoriisa roll taimeinvasioonis. Juhendaja vanemteadur Mari Moora

Anu Lepik - Liikidevahelised erinevused taimede reaktsioonides konkurentide kasvutihedusele ja sugulusastmele. Juhendaja teadur Marina Semtšenko

Jaak-Albert Metsoja - Alam-Pedja looduskaitseala Emajõe-äärsete lamminiitude taimestiku mitmekesisust mõjutavad tegurid. Juhendajad vanemteadur Kai Vellak, prof. Jaanus Paal

Margarita Mürk - Neoendeemse Saaremaa sõrmkäpa Dactylorhiza osiliensis geneetiline mitmekesisus ja päritolu võrreldes lähedaste liikidega. Juhendaja vanemteadur Tatjana Oja

Lisanna Schmidt - Kollase tarna kompleksi (Carex flava) geneetiline mitmekesisus ja morfoloogiline eristumine. Juhendaja vanemteadur Tatjana Oja

 

Ökoloogia ja elustiku kaitse õppekava

Riin Laasik - Sinise emajuure (Gentiana pneumonanthe L.) geneetiline varieeruvus Eestis. Juhendaja teadur Silvia Pihu

Riin Tamme - Keskkonna väikeseskaalalise heterogeensuse mõju taimede mitmekesisusele.  Juhendajad prof. Meelis Pärtel, teadur Lauri Laanisto

 

Ökosüsteemide tehnoloogia eriala

Polina Degtjarenko - Leeliselise õhusaaste mõju metsakooslustele Kunda tsemenditehase mõjupiirkonnas. Juhendajad prof. Jaanus Paal, EMÜ juhtivteadur Malle Mandre

Scheila Schulz - Värvi-paskheina (Serratula tinctoria) kahe teisendi ja roogaruheina (Festuca arundinacea) vaheline konkurents eksperimentaalsel valgus-ja tihedusgradiendil. Juhendajad vanemteadur Rein Kalamees, teadur Kersti Püssa

 

2011

Taime- ja seeneteaduse eriala

Liis Kasari - Puittaimede mõju loopealsete väikeseskaalalisele liigirikkusele ja keskkonnaparameetritele. Juhendaja Aveliina Helm

Laura Kütt - Teeservade taimestik ja taimekooslused ning neid mõjutavad tegurid. Juhendajad Jaanus Paal ja Jaan Liira

Kristiina Mark - Lihheniseerunud seeneliikide Vulpicida juniperinus ja V. tubulosus (Parmeliaceae, Ascomycota) eristamine DNA tunnuste alusel. Juhendaja Lauri Saag

Aigar Niglas - Keskkonnafaktorite mõju arukase gaasivahetusele: fookuses fotosünteesi veekasutuse efektiivsus.  Juhendaja Arne Sellin

Karin Pihkva - Põhja-raunjala (Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.) ökoloogiast ja bioloogiast tehispopulatsiooni asustamise ettevalmistamisel. Juhendaja Kai Rünk

Kersti Riibak - Erinevate majandamisviiside mõju niidukoosluse rohurindele. Juhendaja Elle Roosaluste

Ave Sadam - Kandseente perekonna Amphinema süstemaatika ja ökoloogia. Juhendajad Leho Tedersoo ja Urmas Kõljalg

Merili Simmer - Realiseerunud ja potentsiaalse kasvukoha mükoriisaseente mõju mesimuraka kasvule . Juhendajad Maarja Öpik ja Ülle Reier

Vilmar Veldre - Ceratobasidium-Thanatephorus kompleksi ökoloogia analüüs kõiki avalikke ITS-järjestusi hõlmava fülogeneesirekonstruktsiooni põhjal. Juhendajad Kessy Abarenkov ja Leho Tedersoo

 

Ökoloogia ja elustiku kaitse õppekava

Kaia Aher - Muutused niidukoosluse fülogeneetilises struktuuris liikide lisandumisel ja kadumisel. Juhendaja Pille Gerhold

Mariann Jalakas - 18 taimeliigi fenotüübiline plastilisus looduslikul valgusgradiendil. Juhendaja Kersti Püssa

Egle Järlov - Fülogeneetiline mitmekesisus kanaari saarte taimestikus. Juhendaja Pille Gerhold

Karin Ojamäe - Growth physiology and photosynthetic performance of green microalgae mass culture grown in a thin-layer cascade. Juhendaja Kalle Olli

Evelin Peterson - Maakasutuse intensiivsuse mõju biotõrjes osalevatele lülijalgsetele põllumajandusmaastikes. Juhendaja Jaan Liira

Gristin Rohula - Puittaimede ööpäevase veevahetuse seosed ökoloogiliste, füsioloogiliste ja morfoloogiliste näitajatega – lõigatud võrsete eksperiment. Juhendaja Priit Kupper

Kadri Runnel - Torikseened ja epiksüülsed samblikud surnud säilikpuudel. Juhendajad Kadi Jairus ja Raul Rosenvald (EMÜ)

Triin Sakermaa - Soontaimede fülogeneetiline mitmekesisus paekivikarjäärides. Juhendaja Pille Gerhold

Liina Saksing - Õhu- ja mullaniiskuse mõju arukase vee- ja gaasivahetuse ööpäevasele varieeruvusele. Juhendaja Priit Kupper

Roland Tischler - Eesti metsade alustaimkatte põlengujärgne dünaamika. Juhendaja Rein Kalamees

Mariliis Võsu - Alustaimestiku seemnelise uuenemise edukus ja seda limiteerivad faktorid metsaökosüsteemi erinevates suktsessiooniastmetes. Juhendajad Mari Moora ja Kadri Koorem

 

Ökosüsteemide tehnoloogia eriala

Taavi Paal - Metsa soontaimeliikide levimismuster avamaastike puiskoridorides. Juhendaja Jaan Liira

Kadi Rammul - Ümberasustatud aasnelgi (Dianthus superbus L.) populatsiooni geneetiline varieeruvus võrreldes looduslike populatsioonidega.  Juhendajad Ülle Reier ja  Tatjana Oja

Argo Ronk - Võõrliikide levik Euroopas mööda laiusgradienti. Juhendajad Martin Zobel ja Jesse Kalwij

Nele Salvet - Eesti pühade hiite loodusväärtused. Juhendaja Elle Roosaluste

Ave Uustal - Lubjalembeste taimede liigirikkus ja liigiline koosseis vanades paekivikarjäärides. Juhendaja Aveliina Helm

 

2012

Taime- ja seeneteaduse eriala

Meeli Alber - Suurenenud õhuniiskuse mõju arukase (Betula pendula) lehtede anatoomilisele ehitusele. Juhendaja Arne Sellin

Kadri Kangro - Kahkjaspunase sõrmkäpa (Dactylorhiza incarnata) õite värvuse polümorfism ja geneetiline mitmekesisus. Juhendaja Tatjana Oja

Annika Karusion - Ksüleemimahla kaaliumioonide sisalduse mõju ksüleemi hüdraulilisele juhtivusele. Juhendaja Arne Sellin

Sirgi Saar - Juureeritiste roll naabertaimede äratundmises. Juhendaja Marina Semtšenko

 

Ökoloogia ja elustiku kaitse õppekava

Mari Müür - Muutused Endla järve ümbritsevate koosluste taimestikus järve veetaseme alandamise tagajärjel. Juhendaja Kai Vellak

Marju Tamm - Prymnesium parvum toksiinide mõju mikrovetikate fotosünteesiaparaadile. Juhendaja Kalle Olli

Johanna Vahtra - Sinivetikate mõju soome lahe suvisele fütoplanktoni kooslusele. Juhendajad Riina Klais ja Kalle Olli

 

Ökosüsteemide tehnoloogia eriala

Marge Thetloff - Maa-aluse kommunikatsiooni manipuleerimine looduslikes taimekooslustes. Juhendajad Marina Semtšenko ja Kristjan Zobel

 

Keskkonnaplaneerimise eriala

Maive Martinson - Metsa loodusliku uuenemise sõltuvus puistu pindalast ja struktuurist. Juhendaja Jaan Liira

Jana Suurthal - Saare- ja Muhumaa õhukesemullaliste loopealsete struktuuri ja pindala muutused viimase sajandi jooksul. Juhendajad Inga Jüriado ja Jaan Liira

 

2013

Taime- ja seeneteaduse eriala

Sten Anslan - ITS regiooni kasutatavus hooghännaliste (Collembola) määramisel. Juhendaja ja Leho Tedersoo

Maret Gerz - Taimekoosluste mükoriissus ja selle seosed abiootiliste keskkonnatingimustega. Juhendajad Martin Zobel ja Mari Moora

Marit Mett - Peremeestaime, veerežiimi ja mullaomaduste mõju pajuliste ektomükoriisale. Juhendaja ja Leho Tedersoo

Siim Nettan - Konkurentide vahelise koevolutsiooni roll loopealsete koosluste struktuuri kujunemisel. Juhendajad Marina Semtšenko ja Kristjan Zobel

Kaarin Parts - Niiskem õhk ja alustaimestu koosseis mõjutavad arukase ektomükoriisasid – FAHMi tulemused. Juhendajad Ivika Ostonen-Märtin ja Krista Lõhmus

Ilmar-Jürgen Rammi - Teede mõju boreaalsete metsade alustaimestikule. Juhendajad Jaan Liira ja Taavi Paal

Merilin Saarma - Valguse kvantiteedi ja kvaliteedi roll taime kasvu ning herbivooria tolerantsuse regulatsioonis. Juhendaja Marina Semtšenko

 

Ökosüsteemide tehnoloogia eriala

Marta Mõistus - Puiskoosluste vertikaalse struktuuri hindamine lasermõõdistuse abil. Juhendaja Jaan Liira

Tõnu Raitviir - Valguse kvaliteedi erinevus puude varjus ja rohustu varjus. Juhendaja Kristjan Zobel

Oliivia Võrk - Lubjarikaste rohumaade liigirikkus ja seda mõjutavad tegurid. Juhendaja Elle Roosaluste

 

2014

Ökosüsteemide tehnoloogia eriala

Keili Ojaste - Õhulõhede kiire, kuid ajutine sulgumine osoneerimisel ning selle seos ROS-ide produktsiooni ja askorbaadi kontsentratsiooniga Arabidopsis thaliana lehtedes. Juhendajad Ebe Merilo ja Pirko Jalakas

Triin Anier - Taimkatte taastumise dünaamikast ja seda mõjutavatest teguritest jääksoo korrastamisel Tässis. Juhendajad Edgar Karofeld ja Kai Vellak

 

Keskkonnakorralduse eriala

Margit Nõgene - Hübriidhaava (Populus tremula L. P. tremuloides Michx.) lehepinna dünaamika suurendatud õhuniiskuse tingimustes. Juhendajad Arvo Tullus ja Anu Sõber

Nella Kurg - Harju maakonna kaitsealade elurikkuse analüüs (kaitstavad liigid ja Euroopa Liidu loodusdirektiivi elupaigad) . Juhendaja Elle Roosaluste

 

Taime- ja seeneteaduse eriala

Liisa Kübarsepp - Erinevate keskkonnafaktorite mõju arukase (Betula Pendula Roth.) kasvule ja lämmastiku omastamisele eksperimentaalsetes tingimustes. Juhendajad Priit Kupper ja Anu Sõber

Indrek Hiiesalu - Mullaseente ja ripsloomade mitmekesisuse mustrid niiskusgradiendil toitainevaestes kasvukohatüüpides. Juhendaja Leho Tedersoo

Rainer Paal - Erinevate niiduhooldusrežiimide mõju taimede idandite arvule. Juhendaja Elle Roosaluste

Tiina Kerov - Nõmmnelgi (Dianthus arenarius L.) alamliikide geneetiline varieeruvus. Juhendaja Silvia Pihu

Eveli Otsing - Ektomükoriissete seente ajaline dünaamika ja liigi Tuber melanosporum püsimine hariliku tamme juurtel Põhja-Euroopas. Juhendaja Leho Tedersoo

Pille-Riin Pärnsalu - Kagu- ja Lõuna-Eesti pehmeveeliste väikejärvede kaldaõõtsikute taimkate ja selle klassifikatsioon. Juhendajad Jaanus Paal ja Helle Mäemets

 

Maismaaökoloogia eriala

Ott Kangur - Lehe ja mulla veepotentsiaalide vahelise tasakaalu kujunemine muutuvas keskkonnas. Juhendaja Arne Sellin

Kristiina Räst - Lehtpuurikaste metsade struktuur ja ökosüsteemsete hüvede sotsiaalne väärtustamine . Juhendajad Jaan Liira ja Taavi Paal

Kadi Kook -  Suurenenud õhuniiskuse mõju hübriidhaava (Populus tremula L. × P. tremuloides Michx.) hüdraulilisele juhtivusele. Juhendaja Arne Sellin

 

Bioloogilise mitmekesisuse kaitse eriala

Triina Heinleht - Soosammalde levisepank: mitmekesisus ja tähtsus soode taastamisel. Juhendajad Kai Vellak ja Kairi Sepp

Anette Sepp - Taim-taim koevolutsiooni tähtsus looniidu koosluse kujunemisel . Juhendajad Kristjan Zobel ja  Marina Semtšenko

Marja-Liisa Kämärä - Liivikute ja luidete maapinnasamblike mitmekesisuse varieeruvus sõltuvalt keskkonnateguritest ja häiringutest. Juhendajad Ede Leppik ja  Inga Jüriado

Madli Jõks - Ookeanisaarestike  elurikkus: arvutisimulatsiooni vastavus tegelikkusele. Juhendaja Meelis Pärtel

Tiina Tusti - Sammalde kasvu mõjutavatest teguritest: katse kolme madalsooliigiga. Juhendaja Kai Vellak

Siim Sellis - Eluspuude ja kõdupuidu dünaamika salu- ja palumetsade suktsessioonis. Juhendaja Piret Lõhmus

Annika Suu - Perekonda Abrothallus kuuluva lihhenikoolse seene määramine islandi käokõrva (Cetraria islandica) tallustest . Juhendaja Ave Suija

 

2015

Ökosüsteemide tehnoloogia eriala

Priit Kukk - Mikroelupaiku pakkuvad struktuurielemendid erineva kujunemisajalooga puistutes. Juhendaja Jaan liira

Katre Tomingas - Ammendunud lubjakivikarjääride ja loopealsete taimekoosluste struktuuri võrdlus. Juhendaja Kristjan Zobel

 

Taime- ja seeneteaduse eriala

Kaspar Arme - Fülogeneetiliselt tuletatud ja morfoloogiliste funktsionaalsete tunnuste võrdlus makroökoloogilistes mustrites. Juhendaja Kalle Olli

Kadri Kuusksalu - Morfoloogiline ja geneetiline varieeruvus perekonna Gymnadenia Eesti populatsioonides. Juhendaja Tatjana Oja

Ilmar Uibopuu - Eesti pehmeveeliste järvede sammaltaimed. Juhendajad Helle Mäemets ja Nele Ingerpuu

Laura Valgma - Reliktse hariliku kobarpea Ligularia sibirica (L.) Cass. geneetiline mitmekesisus Eestis. Juhendaja Tatjana Oja

Eva Luukas - Patagoonia endeemsete orhideede juurtega seotud seened. Juhendajad Jane Oja ja Petr Kohout

Hedi Pedajas - Perekonna Carex liikide eristatavus taksonoomilisteks sektsioonideks isoensüümtunnuste alusel. Juhendaja Tatjana Oja

Helery Harend - Ökoloogilised võrgustikud mullaseente kooslustes. Juhendajad Leho Tedersoo ja Mohammad Bahram

Mari Pent - Bakterite mitmekesisus kandseente viljakehades ja seda mõjutavad tegurid. Juhendaja Kadri Põldmaa

Linda Rusalepp - Suureneva õhuniiskuse ja sellega kaasnevate ökosüsteemimuutuste mõju kandilise naistepuna (Hypericum maculatum Crantz) sekundaarsele metabolismile. Juhendaja Anu Sõber

Siim–Kaarel Sepp - Maakasutuse mõju arbuskulaarmükoriissete (AM) seente mitmekesisusele. Juhendaja Maarja Öpik

 

Maismaaökoloogia eriala

Laura Seedre - Keskkonnafaktorite mõju võsutekkelise hübriidhaava veevahetusele ja toitainete omastamisele FAHM katsealal. Juhendaja Priit Kupper

 

Veekogude ökoloogia eriala

Elise Joonas - Funktsionaalse mitmekesisuse mõju tehislike fütoplanktonikoosluste saagikusele. Juhendaja Kalle Olli

Mihkel Ristimäe - Funktsionaalse mitmekesisuse roll fütoplanktoni koosluse vastupanul oksüdatiivsele stressile. Juhendaja Kalle Olli

 

2016

Bioloogilise mitmekesisuse kaitse eriala

Tiina Mandel - Vars-habesambliku (Usnea subfloridana) populatsioonide geneetiline mitmekesisus Eestis. Juhendajad dotsent Tiina Randlane ja MSc Polina Degtjarenko.

Sandra Mark - Mõnede Loodusdirektiivi elupaikade määratlemise probleemid. Juhendaja lektor Elle Roosaluste.

Jekaterina Aida - Russowi sõrmkäpa (Dactylorhiza russowii) geneetiline varieeruvus ning liigi identiteet. Juhendaja vanemteadur Tatjana Oja.

Heli Einberg - Pikaajalised muutused Läänemere fütoplanktoni funktsionaalses koosseisus. Juhendaja teadur Riina Klais

 

Taime- ja seeneteaduse eriala

Miina Rikka - Eesti nõrglubja-allikate taimestik ja selle seosed keskkonnatingimustega. Juhendaja vanemteadur Nele Ingerpuu

Kaisa Papp - Valguse spektri mõju arukase (Betula pendula) kasvule. Juhendaja vanemteadur Anu Sõber

Rahel Valdmaa - Perekonna Dianthus L. sektsiooni Plumaria liikide geneetiline varieeruvus ja fülogeneetilised suhted mikrosatelliitmarkerite alusel. Juhendaja teadur Silvia Pihu

 

Ökosüsteemide tehnoloogia eriala

Marili Sell - Mulla- ja õhuniiskuse mõju arukase (Betula pendula) kasvule. Juhendaja vanemteadur Anu Sõber

Marge Sepp - Kas optiliselt hinnatud lämmastiku paigutus hübriidhaava (Populus tremula x P. tremuloides) lehes sõltub õhu- ja mullaniiskusest? Juhendaja teadusr Pille Mänd

 

Maismaaökoloogia eriala

Eva Lind - Eri päritolu AM seenekoosluste mõju taimede konkurentssuhtele. Juhendaja vanemteadur mari Moora

Greete Horn - Arbuskulaarmükoriissete seente roll taimede ja mulla vahelise tagasiside kujunemisel. Juhendaja teadur Marina Semtšenko ja MSc Sirgi Saar

 

2017

Elisabeth Prangel - Ökosüsteemi hüved avatud ja kinnikasvavatel loopealsetel. Juhendaja vanemteadur Aveliina Helm

Riin Olvet - Puude kasutamise mõju neotroopiliste metsade fülogeneetilisele mitmekesisusele. Juhendaja teadur Pille Gerhold