Botaanika osakonnas kaitstud lõputööd (alates aastast 1949)

2023

Kristi Priisalu - Kliimamuutuse mõju puittaimede levilatele euroopa boreaalses, hemiboreaalses ja nemoraalses vööndis. Juhendaja Ene Kook

Marian Klaus - Masinõppe mudelite rakendamine hariliku kuuse (Picea abies) peenjuurte kasvu mõõtmiseks erinevatel mullatüüpidel erinevates kliimatingimustes. Juhendajad Ivika Ostonen-Märtin, Marili Sell

Ken Kaskla - Looduslik kahjuritõrje ja kasulike organismide soodustamine jätkusuutlikes põllumajandusmaastikes. Juhendajad Krista Takkis, Kristiina Jürisoo

Riko Raheste - Seente väljasuremine maastiku ja regiooni tasemel. Juhendajad Kadri Runnel, Leho Tedersoo

Heiko Kruusi - Harrastusteaduse roll Euroopa loomaaedade ja akvaariumide tegevuses. Juhendajad Tsipe Aavik, Marianne Kaldra

Vete-Mari Kuningas - Maastiku struktuuri mõju hariliku nurmenuku (Primula veris) populatsioonide geneetilisele mitmekesisusele ja geenivoolule. Juhendaja Tsipe Aavik, Iris Reinula

Külli Keerus - Külvatud põlluäärsed õierikkad rohumaaribad kahjuritõrjemeetmena. Juhendajad Triin Reitalu, Aveliina Helm

Tõnis Tamme - Tolmeldamise hüve väärtus ning selle rahalise hindamise meetodid. Juhendajad Aveliina Helm, Elisabeth Prangel


2022

Victoria Prins - Veeseened ja nende mitmekesisus Eesti veekogude setetes. Juhendaja Kristel Panksep, kaasjuhendaja Leho Tedersoo

Karl Hendrik Tamkivi - Käsitiivaliste globaalse funktsionaalse tunnusruumi modelleerimine ja kirjeldamine. Juhendajad Meelis Pärtel, Carlos Pérez Carmona, Aurèle Toussaint.

Merlyn Leigh Dunderdale - Krohmseente roll taimede ja herbivooride vahelistes suhetes. Juhendajad Kadri Koorem, Mari Moora.

Kati Heering - Samblike fotobiondi varieeruvus sõltuvalt keskkonnatingimustest. Juhendaja Inga Jüriado.

Ilona Tamm - Mulla- ja õhuniiskuse muutuste mõju arukase (Betula pendula Roth) lehtede veepotentsiaali päevasele dünaamikale. Juhendaja Arne Sellin.

Raul Markus Vaiksoo - Elurikkusega arvestamine keskkonnajälgede arvutamisel. Juhendaja Aveliina Helm, kaasjuhendaja Triin Reitalu.

Lota Marie Aaliste - Lehtede fluktueeriv asümmeetria kui kaudne morfoloogiline meetod taimede stressi hindamiseks. Juhendaja Eele Õunapuu-Pikas.

Roland Lehemets - Jätkusuutlikkusele suunatud trendid Euroopa põllumajanduses. Juhendaja Aveliina Helm, kaasjuhendaja Marianne Kaldra.


2021

Taavi Reinthal - Ilmastikutingimuste mõju hariliku kuuse tüve kasvudünaamikale. Juhendaja Arvo Tullus.

Mihkel Annusver - Odra- ja kaerataimede juurte toodangu mõju saagikusele. Juhendaja Susanna Vain.

Mihkel Suija - Varakult lahknenud seenerühma Basal clone group 2 visualiseerimine CARD-FISH metoodikaga. Juhendaja Leho Tedersoo.

Laura Puura - Taimede morfoloogilise plastilisuse mõju taimekoosluse mitmekesisusele: kitkumiskatse Laelatu puisniidul. Juhendajad Hanna Kaarin Hermlin ja Kristjan Zobel.

Elina Kambrimäe - Maastike taastamine. Juhendaja Krista Takkis.

Mihhail Brodski - Kliimamuutuste mõjud meie vööndi olulisematele lehtpuudele. Juhendaja Arvo Tullus.

Marie Helen Väiku - Abstsiishappe mõju hariliku müürlooga (Arabidopsis thaliana) õhulõhede arengule. Juhendajad Ebe Meriloja Hanna Hõrak.


2020

Eliisa Kara - Kaldataimestik kui dünaamiline ökoton: tähtsus ja Eesti floora kirjeldus. Juhendaja professor Meelis Pärtel.

Hyrr Innokent Vainola - Siseruumide mikroorganismide mitmekesisus ja nende võimalikud mõjud elanikele. Juhendaja PhD Jane Oja.

Kaia Solnik - Arbuskulaarset mükoriisat soodustavad põllumajandusviisid. Juhendaja teadur Inga Hiiesalu.

Kaisa Triin Tomak - Puiduseente viljakehade interpreteerimise võimalused looduskaitses. Juhendaja teadur Kadri Runnel (zooloogia osakond).

Polina Kasyanova - Bakterid samblike sees ja ümber. Juhendaja vanemteadur Inga Jüriado.

Simone Sui - Arbuskulaarse mükoriisa roll taimede stressitaluvuses. Juhendajad doktorant Siim-Kaarel Sepp ja vanemteadur Maarja Öpik.

Violetta Mearu - Puittaimede maksimaalset kõrgust määravad faktorid. Juhendaja teadur Eele Õunapuu-Pikas.

Andri Annerviek - Soontagana rahvuspargi planeerimine. Juhendaja Aveliina Helm.


2019

Linda Suurmets - Niidu taimekoosluste looduslikku taastumist mõjutavad tegurid. Juhendaja vanemteadur Tatjana Oja.

Anna Tonevitskaja - Hõimuvalik taimedel. Juhendajad doktorant Susanna Vain ja professor Kristjan Zobel.

Liis Vikerpuur - Ökoloogiliste interaktsioonide taastumine elupaikade taastamisel. Juhendaja vanemteadur Aveliina Helm.

Liisi Pley - Linnaruumis rakendatavad looduskaitsemeetodid elurikkuse säilitamiseks. Juhendaja vanemteadur Aveliina Helm.

Mirjam Võsaste - Elurikkuse toetamine looduslike liikide kasvatamise teel. Juhendaja vanemteadur Aveliina Helm.

Viive Trepp - Elurikkuse otsesed ja kaudsed mõjud inimese füüsilisele ja vaimsele tervisele. Juhendajad doktorant Elisabeth Prangel ja peaspetsialist Liis Kasari.


2018

Epp Maria Lillipuu - Boreaalsed metsad Eestis ja nendega seotud ökosüsteemiteenused. Juhendaja lektor Ene Kook.

Kristin Pille - Geneetiliste uuringute tähtsus taimepopulatsioonide kaitsel ja taastamisel. Juhendaja vanemteadur Tsipe Aavik.

Marianne Kaldra - Erikaelsus hariliku nurmenuku (Primula veris) killustunud populatsioonides. Juhendaja vanemteadur Tsipe Aavik.

Andreas Kullerkann - Nitraat- ja ammooniumlämmastiku mõju arukase kasvule ja veevahetusele erineval õhuniiskusel. Juhendaja vanemteadur Priit Kupper.

Mari-Liis Kirsimägi - Suurendatud õhuniiskuse mõju arukase (Betula pendula Roth.) ja hübriidhaava (Populus tremula L. x P. tremuloides Michx.) valguskaitse strateegiatele. Juhendajad teadur Pille Mänd ja doktorant Linda Rusalepp.

Annabel Runnel - Metsa maastikulise struktuuri ja järjepidevuse mõju elurikkusele. Juhendaja vanemteadur Aveliina Helm.

Linda Pall - Kas arukask (Betula pendula) omastab lehtedega kastevett?. Juhendajad doktorant Ott Kangur ja professor Arne Sellin.

 

 


 


Varasemad tööd

1949

Sass-Tuvikene, Heljo. Vasula metsa samblafloora.

Keiss-Veski, Esta. Vegetatsiooni kirjeldus kaardilehe  nr. 12 - 36 juurde.

Juhans-Kõrgessaar, Leida. Vegetsiooni kirjeldus kaardilehe nr. 13 - 34 juurde.

 

1950

Tehver-Kask, Linda. Are valla puisniitude ja rabastunud alade taimkate.

Nõmmsalu-Kuil, Asta. Rääma raba ja sellest kirdes olevate lodumetsade taimkate.

Maasing, Oliver. Pedja jõe alamjooksu ümbruse rabade ja soostunud alade taimkate.

Lindaru, Heljo. Viljandi linna ümbruse taimkate.

Kask, Maret. Endla raba ja selle ümbruse taimkate.

 

1951

Viido-Alver, Eha. Korva luht ja selle ümbruse taimkate.

Teder-Kallas, Valve. Aidu ümbruse taimkate.

Reimo-Pootsmann, Maia. Kikepera raba ja selle ümbruse taimkate.

Paju, Vaike. Pedja alamjooksul esinevate vegetatsiooniühikute kirjeldus.

 

1952

Trass, Hans-Voldemar. Eesti NSV kladooniad [perekond Cladonia (Hill) Wain].

Anijalg-Punnar-Rannik, Elviire. Virtsu ümbruse taimkate.

Saar-Pütsepp, Ilme-Luule. Haeska soo ja selle ümbruse taimestik seoses kuivendamise küsimusega (2 köidet).

Erik-Puusepp, Visolde. Karja jõgikonna soostunud alade taimkate ja nende alade kuivendusküsimus.

Parmasto, Erast. Eesti NSV puumädanikud (Polyporaceae s.lat.) 3 köidet.

Lasting, Väino. Meie hoiuruumides esinevaid hallitusi.

Kikas, Loo. Hiiumaa idaosa soode ja soostunud alade taimkate ja nende alade majandusliku kasutuselevõtu küsimused.

Kaitsmaa, Liidia. Kareda soomassiivi taimkate seoses kuivendusküsimustega.

 

1953

Tammemägi, Ella. Kaseküla ümbruse taimkate.

Pärna-Villo,Leeni. Haapsalu ümbruse soode taimkate.

Kuulpak, Herta. Väinjärve soode massiivi taimkate (Paide rajoonis).

Kukk, Erich. Loode-Eesti rannikuala taimkate.

Kurm-Krall, Heljo. Haapsalu rajooni madalsoode taimkate.

Kruus-Laan, Lehte. Teenuse ja Konuvere jõgede alamjooksu ümbruse taimkate.

Kangur-Rais, Aino. Türi rajooni lääneosa soode taimkate.

Kalda, Aino. Marimetsa raba ja Liivi jõe kesk- ning ülemjooksu ümbruse taimkate.

 

1954

Tammeste-Rohtmets, Asta. Põltsamaa jõe keskjooksuala taimkattest.

Palm-Pobul, Liia. Vaela ja Munalaskme soo taimkate.

Pork, Maia. Andmeid mõnede Kagu-Eesti järvede epifüütonist.

Pork, Kaljo. Andmeid mõnede Kagu-Eesti järvede fütoplanktonist ja fütoplanktoni vetikaliikide ökoloogiast. 2 köidet.

Pint-Kalmeti, Evi. Pärnu ja Navesti jõe keskjooksude vahelise ala taimkate.

Aarma-Muhel, Malle. Sausti soo taimkate.

 

1955

Tiirats, Helga. Otepää kõrgustiku idaosa taimkate.

Muuga-Ilmet, Ilme. Kagu-Eesti kirdeosa taimkate.

Läänemets-Puura, Vaike. Vihterpalu jõgikonna soostunud alade taimkate.

Liuhka-Paabu, Irene. Lahkme-Eesti kirdeosa ja Alutaguse lääneosa taimkate.

Lamp, Linda. Jõhvika levimine Ida-Eesti soodes ja selle kasutamisvõimaluse väljavaated .

Kuusk, Vilma. Eesti NSV lääneosa madalsoo põldude umbrohud ja materjale nende ökoloogiast.

Hanimägi-Urb, Milvi. Otepää kõrgustiku lõunaosa taimkate.

Maidla-Ajasta, Milvi. Lahkme-Eesti idaosa taimkate.

 

1956

Koch-Talts, Antonina. Põhja-Eesti keskosa taimestik.

Rennit, Helgi. Pandivere kõrgustiku kirde- ja idaosa taimkate.

Kõvask, Viive. Eesti NSV kesk- ja lõunaosa järvede fütoplanktonist.

 

1957

Vekschin-Teder, Vivian. Ühe Põhja- ja ühe Ida-Eesti kolhoosi põldude umbrohtude floora ja selle võrdlev analüüs.

Kreekmann-Sepp, Mall. Metsa alustaimestik ja selle olenevus keskkonnatingimustest Kuusiku metskonna loometsades.

Saar, Valve. Eesti NSV Jõgeva rajooni edelaosa niitude taimkate .

Pääsuke-Kasemets,Velli. Lääne-Eesti rannikuala taimkate Pärnu lahest kuni Virtsu poolsaareni.

Palm-Vallimäe, Grete. Peipsi looderanniku taimkate.

Paap, Tiiu. Liigirikkad kuusikud karbonaatsel pinnasel Kohila metsamajandis.

Mikk, Hilde. Halliste jõe luhtade taimkate (Tipu ja Riisaküla vahelisel alal).

Kruus-Sarapuu, Helve. Põltsamaa ja Pede jõe luhaniitude floora ja vegetatsioon.

Haidla-Kangur-Piir, Helgi. Mõnede Saaremaa ja Hiiumaa ning Kagu-Eesti järvede makrofüütide vegetatsioon.

Eilart, Jaan. Pontiline ja pontosarmaatiline element Eesti flooras.

Ainsaar, Aili-Maret. Nigula looduskaitseala floora ja vegetatsioon.

 

1958

Värk-Luts, Valve. Rabataimede levik Eesti NSV-s.

Sander-Saava, Tiiu. Mõningate Lõuna-Eesti parkide dendrofloora.

Rummo-Johanson, Mall. Eesti NSV kinnikasvavate rabajärvede vegetatsioonist.

Rebassoo, Haide-Ene. Hiiumaa floora, selle koosseis ja geneesi küsimusi.

Põldmaa, Peeter. Ülevaade Eesti NSV roosteseente floorast.

Paade, Eha. Suure ja Väikese väina laidude taimkate.

Kalamees, Kuulo. Kagu-Eesti makroseened ja nende seos metsatüüpidega.

Kaasik-Kohava, Juta. Rava lehtmetsa ökoloogiast.

 

1959

Sestakov, Marina. Abja ja Viljandi rajooni parkide dendrofloora.

Simson, Mai. Eesti kaguosa parkide dendrofloorast.

Siinmaa-Mägi, Tiiu. Perekonnad Parmelia ja Peltigera Saaremaalt.

Saarik-Sammul, Aino. Tartu rajooni koolide õppe-katseaiad.

Seep-Rätsep, Urve. Õisu ja Päidre soo taimkate .

Sarapik-Sepp, Helvi. Eesti NSV läänesaarte järvede ränivetikad.

Reimal-Margus, Elve. Perekonna Potamogeton liikide levikust ja ökoloogiast Eesti NSV siseveekogudes.

Raud-Matvejeva, Kiira. Ermistu ja Tõhela soode taimkate.

Pullisaar-Trei, Tiiu. Materjale Kasari, Halliste ja Navesti luhaniitude taimkattest.

Mägi-Akkel, Reet . Eesti NSV lage- ja põõsasloodude taimkattest.

Hinno-Kartus-Paivel, Aino. Saaremaa aruniitude taimkattest ja selle dünaamikast seoses keskkonnatingimuste muutmisega väetamise teel.

Hein, Viiu. Seemnelisest uuendumisest luhaniitude taimekooslustes.

 

1960

Tilling, Aino. Kuivendatavate rabade ja siirdesoode taimkattest.

Somann-Õige, Aino. Andmeid kaasikute alustaimestikust ja ökoloogilistest tingimustest Eesti NSV-s.

Pärn-Eilart, Silvi. Hibiinide makrosamblike floora.

Mägi-Kukk, Ülle. Hibiinide taimkatte makrosamblike fütotsönoloogiline uurimus.

Meokas-Laidvee, Airi. Andmeid Hibiinide seentefloorast.

Lehtsaar-Lepik, Laine. Asustusalade epifüütsest algofloorast.

Kasemets-Pikas, Ivi.

Haug-Kalamees-Haug, Urve. Andmeid Põhja-Eesti makroseente floorast.

Järva, Leili. Klass Gasteromycetes (Puguseened) Eesti NSV mükoflooras.

 

1961

Siilbek, Lilli. Andmeid Hanguse vahtkonna kuusikute alustaimestikust.

Raitviir, Ain. Eesti liudseened (Pezizales).

Mägi-Vahtra, Ilme. "Riikliku maastikulise keeluala ""Ahja jõe ürgorg"" floora ja vegetatsioon".

Nurmiste-Keskpaik,Tiiu. Niidu-taimkatte koosseisu ja ehituse dünaamikast seoses keskkonnatingimuste muutmisega.

 

1962

Rõigas-Orav-Tammin, Helvi. Andmeid Eesti NSV laialeheliste lehtmetsade mikroseentest.

Elango-Sõmermaa, Anne-Liis. Ülevaade Eesti NSV tungalseentest (Pyrenomycetes).

Nool-Kaiv, Liivi. Jänesekapsa-kuusiku ja sellele lähedaste metsatüüpide raiestike taimkattest.

Männik-Toom, Maie. Kõrge bioloogilise produktiivsusega algrohevetikate kasvatamine masskultuurides.

Marvet, Ann. Paide rajooni põhjaosa taimkate.

 

1963

Tenson-Post, Ilme. Räpina ümbruse veekogude algofloorast.

Rajasalu-Laugaste, Reet. Peipsi järve vetikafloora ja vegetatsioon.

Matsin-Einblau, Liidia. Looduslike niitude taimkatte dünaamikast erinevate väetiste mõjul.

Kannukene, Leiti.

 

1964

Toom, Jaan. Vetikate metabolismi tüüpidest seoses piimatööstuse jääkide assimileerimisega.

Ting-Noogen, Heljo. Ülevaade perekonna Parmelia s.l. süstemaatikast, ökoloogiast ja levikust Eestis.

Tenson, Jüri. Riia lahe kirdeosa fütoplankton ja selle sesoonne dünaamika.

Sulev-Hanso, Silja. Maisitaimede kasvudünaamika Eesti NSV tingimustes.

Reitalu, Mari. Ülevaade Lääne-Eesti saarte taimkatte kaardistamis- ühikutest. Materjale suuremõõtkavaliseks taimkattekaardistamiseks.

Piin, Taimi. Sugukond Pertusariaceae Eesti lihhenoflooras.

Martin, Jüri.

 

1965

Sokk-Kallavus, Ene-Helve. Liikide vahetust vastastikusest mõjust niitude fütotsönoosides.

Nilson, Eva. Samblike biokeemiast ja keemilisest taksonoomiast.

Lukats-Tamm, Ene-Külli. Andmeid Eesti NSV kuusikute samblarindest.

Mäeorg-Volmer, Maimu. Metsataimede juurestiku uurimise metoodika ja esialgsed tulemused.

Elias-Maandi, Aivi. Haapsalu rajooni mõningate botaanilis-zooloogiliste keelualade taimkattest.

 

1966

Veermaa-Alapuu, Hell. Väetiste mõjust aruniidu rohustu struktuurile Saku väetuskatsel.

Varep, Helga. Mõningaid andmeid Eesti NSV liivataimedest.

Tamm, Heiki. Mõnede Põhja-Eesti parkide taimekoosluste struktuurist ja selle uurimise metoodikast.

Ruus-Kolla, Eesi. Matsalu lahe ranniku taimkate.

Post-Kimmel, Hiie. Eksperimentaal-geobotaanilisi andmeid mõnede niidutaimede summaarse allelopaatilise mõju kohta.

Muuga-Külm, Tea. Katteväärtuse määramise metoodikast ja esialgseist uurimistulemustest.

Liias-Järviste, Eevi. Kultuuristatud siirdesoo-alade taimkatte dünaamika Väätsa metskonnas.

 

1967

Valge, Helgi. Liikidevahelistest suhetest kaasaegsete jääliustike moreenide samblikukattes (Polaar-Uraali materjalid).

Mõtus-Nisumaa, Viivi. Ülevaade kirjandusest bioloogia õpetamise metoodika kohta (1964-1966).

Leis-Zupping,  Anne-Mare. Eestikeelse saatekirjanduse valik botaanika õpetamiseks V ja VI klassis.

Heinrichson-Normet, Thea. Andmeid mükofiilsete helekottseeneliste (Hypocreales) kohta.

 

1968

Viira, Elvi. Samblike kemismist ja samblikuainete eraldamise meetoditest.

Viimsalu, Koit. Tähtsamate rohttaimede piltmääraja keskkoolidele.

Tenson-Kupper, Tiiu. Põlevkivi-kukersiidi õlist toodetud hapnikkusisaldavate preparaatide mõjust puuvilla vilti põhjustavatele mullaseen- tele Fusarium vasinfectum'ile ja Vercillium dahlidaile.

Kärp-Raia, Tiiu. Valguta Mustjärve vetikafloora ja -vegetatsioon.

 

1969

Tänavots, Jaan. Lehtpuuliikide introduktsiooni tulemusi TRÜ Botaanikaaias (aastail 1807-1848).

Veedler-Tänavots, Aime. Kuuenda klassi õpilaste teadmiste omandamisest ja püsivusest botaanikas.

Sõmer, Juta. lõpetas riigieksamiga.

Sokk, Olev. Ringkanalid ja nende ekspluatatsiooni kogemusi.

Soe, Urve. Nõmmede ja nõmmemetsade samblike biomass.

Roosma, Avo. Reovete puhastamisest biotiikides.

Roos, Ants. Eesti floora mõningate liikide kromosoomide arv.

Kilk-Raudvassar, Aino.

Jaanson-Konsik, Inna. Raamatuid kahjustavatest seentest.

 

1970

Sibul, Ene. Lõpetas riigieksamiga.

Lindre, Aime. Rahvameditsiinis kasutatud roht- ja puhmastaimi.

Salumets-Järv, Maia. Andmeid Eesti laialehiste metsade epifüütsetest samblakooslustest.

Rand, Tiina. Lõpetas riigieksamiga.

Kreek-Pärtel, Kersti. Lõpetas riigieksamiga.

Paju-Vahter, Leida. Lõpetas riigieksamiga.

Tenson, Rein. Devoni liivakivipaljandite lihhenofloora ja selle seos ökoloogiliste tingimustega.

Pärn, Priit. Harku pargi rohurinde seostest puurinde partsellaarse struktuuriga.

Muda-Väli, Marja. Phellinus pini s.l. süstemaa- tikast ja levimisbioloogiast.

Kukk, Henn. Andmeid Eesti NSV läänesaarte rannikualade makrofüütidest.

 

1971

Saar-Nõmmeots, Aino. Lõpetas riigieksamiga.

Varblane-Raud, Riina. Viienda klassi õpilaste bioloogiaalastest teadmistest.

Soorm-Eesmäe, Reet. Mõningate mükofiilsete seente morfoloogilisest varieeruvusest.

Roosaluste, Elle. Hariliku männi (Pinus silvestris L.) morfoloogilisi iseärasusi kasvamisel rabas.

Horn, Linda. Lõpetas riigieksamiga.

Vaheri-Ader, Eve. Ðampinjonide kasvatamise metoodika ja esialgseid tulemusi õlekompostil.

Kollom, Anu. Lehikseente viljakehade bioproduktsioonist salukuusikus.

 

1972

Põld, Laine. Lõpetas riigieksamiga.

Krug, Leonora. Lõpetas riigieksamiga.

Prost-Laos, Saima. Kirjanduslik saatematerjal 6. klassi botaanikas.

Parijõgi-Nõmm, Eha. Lõpetas riigieksamiga.

Vares-Jakobson, Ingrid. Pääsküla ja Vääna jõe makrofüüdid ning nende seos vee reostusega.

Sander, Rein. Eesti luitemännikute geobotaaniline ülevaade.

Roosalu, Andres. Pääsküla ja Vääna jõe algofloora vee reostatuse näitajana.

Saamel-Niinemets, Asta. Harilik jõhvikas (Oxycoccus quadripetalus Gil.) ja tema varud Räpina, Suure-Jaani ja Viljandi metsamajandis.

Laane, Mati. Veeseened ja esialgseid andmeid nende esinemisest Emajões.

Allmere-Piirsoo, Kai. Perekonna Scenedesmus liikide morfoloogilisest muutlikkusest pärmitööstuse reovetes.

 

1973

Labat, Ellen. Lõpetas riigieksamiga.

Sirel, Kalle. Lõpetas riigieksamiga.

Ojavee-Truija, Imbi. Lõpetas riigieksamiga.

Lehtla-Plint, Liivi. Lõpetas riigieksamiga.

Mellikov, Riina.

Lasting-Hakk, Ursula. Karbamiidi kasutamise võimalustest ðampinjonide kasvatamisel põhk- kompostides .

Talisoo-Kõiva, Epp. Salukuusikute varise sesoonse  dünaamika analüüs.

Pihlik, Ulve. Salukuusiku puhma- ja rohurinde dominantliikide kalorsuse analüüs.

Lepp-Liiv, Siiri. Linnade õhu saastatuse astme bioindikatsioonist.

Koppel, Andres. Salukuuse ruumiline struktuur seoses kiirgusreziimi ja energeetilise efektiivsusega.

Ilomets, Mati. Turbasammalde produktiivsus mõningatel Eesti NSV ja Komi ANSV soodel.

Henno-Inno, Mare. Hariliku sarapuu (Corylus avellana L.) vertikaalse struktuuri seaduspärasusi salukuusikutes.

 

1974

Tammeveski-Jõe, Lemmi. Lõpetas riigieksamiga.

Kiivit-Sirel, Merike. Lõpetas riigieksamiga.

Ilves-Paal, Taimi. Õppe-katseaed üldhariduslikus koolis.

Mängli, Kalju. Männi radiaalkasvu dünaamika seos ilmastikuga raba erinevates kasvu- kohtades.

Maido-Zernask, Maie. Vesiroosiliste (Nymphaceae) levik Eesti NSV-s.

Maalma, Koidu. Lõpetas riigieksamiga.

Luksepp-Tuvike, Rutt. Lõpetas riigieksamiga.

Tohu-Põder, Helmi. Mõnede rohumaataimede bioloogiast.

Vaasma, Mall. Vaatlusi salukuusiku makroseente viljakehade produktsiooni sesoonse dünaamika ökoloogilisest foonist.

Truvert-Randveer, Aime. Rõuge järvede fütoplankton.

Rohumets-Truus, Laimdota. Niidutaimekoosluste hori- sontaalsest mikrostruktuurist.

Läänelaid, Alar. Männi kasvudünaamika mõnedes Eesti NSV rabades.

Köster-Meius, Maie. Abruka saare floora ja metsavegetatsioon.

Hannus-Frey, Jane. Hariliku haava (Populus tremula L.) lehe morfo- meetriast.

 

1975

Voosalu-Sõgel, Lea. Hariliku võilille bioloogia, fenoloogia ja etnobotaanika.

Tint, Rein. Eesti lagerabade fütoproduktsioonist.

Tera-Tamm, Tiia. Salumetsade rohurindest Eesti NSV lõunaosas.

Zaletajeva-Siimpoeg, Niina. Süstemaatika-alased teadmised VI klassis.

Raa, Andres. Üldhariduslike koolide lõpetajate bioloogiaalased huvid ja teadmiste allikad.

Hoolma-Kivi, Valve. Gladioolide kasvatamisest ja mõningatest perspektiivsetest sortidest.

Võrk-Leis, Mare. Algrohevetikate produktsioonist ja selle määramise meetoditest.

Põlendik-Vilbaste, Sirje. Algrohevetikate morfo- loogilisest muutlikkusest.

Toom, Mare. Algrohevetikad pärmitööstuse reovee puhastajatena.

Arjus-Paaver, Anne. Biotiikide algofloorast ja selle primaarsest produktsioonist.

Veermets-Adelberg, Mari. Väetamise mõjust mõnede Eesti NSV metsatüübi- rühmade alustaimestikule.

Varjend-Siibak, Evi. Metsa alustaimestiku füto- massi dünaamika metsa väetamisel.

Tõnson, Tiiu. Liilialised TRÜ botaanikaaias.

 

1976

Koemets-Neuman, Anu. Ülevaade Viidumäe Loodus- kaitseala sammalkattest.

Uustalu-Masing, Tiina. Perekonna kibuvits (Rosa L.) süstematiseerimise probleeme Haapsalu rajoonis kasvavate liikide näitel.

Jaanits-Sander, Enel. Lahemaa Rahvuspargi samblike floora.

Vasser, Lembit. Narva ümbruse loodus- kaitseobjektid: ekskursiooni- metoodika ja marsruudid.

Süvalepp-Seidelberg, Mari. Kaukaasia päritoluga püsilillede kasvatamisest Eesti NSV TA  Tallinna Botaanikaaias.

Milk, Riina. Botaanikaalane tegevus pioneerilaagris.

Peta-Koni, Marju. Taimkatte muutused metsastatavatel põlev- kivikarjääridel.

Heinlaid, Heli. Lama järve ümbruse ja mõnede teiste Putorana loodeosa piirkondade taimkattest.

 

1977

Vilde, Raimolt. Lahemaa Rahvuspargi metsade epigeiliste sammalde seos metsatüüpidega.

Sillamaa-Azarov, Sirje. Vilsandi taimkate.

Laas, Villem. Turbasammalde fütoproduktsioonist ja turbatekkekihis toimuvast turvastumisest.

Kanger, Jaan. Süsiniku fotosünteetilise assimilatsioonisüsteemi mõningaid parameetreid väliskeskkonna erinevate väärtuste korral.

Kalda-Keppart, Laine. Kaukaasia päritoluga taimede aklimatsioonist Tartu Riikliku Ülikooli Botaanikaaias.

Tähemaa-Ramst, Uve. Ülevaade Rapla rajooni rabade taimkattest.

Herm-Soe, Koidula. Tartu linna ja ümbruse lehik- seente ökoloogiast, sesoon- sest dünaamikast ja levikust.

Kull-Rohtmets, Malle. Ülevaade Harju rajooni soode taimkattest.

Palgi-Padjus, Helve. Andmeid pilliroo bioloogiast ja Matsalu lahe roostikest.

Rajaleid, Andres. Andmeid Jamali poolsaare tundrate taimkattest.

Pall, Sirje. Käsmu poolsaare taimkate.

Pae, Merike. Hariliku pärna (Tilia cordata Mill.) morfoloogia, tsönoloogia  ja fenoloogia.

Külaots-Metsalu, Helina. Lääne-Eesti mandriosa soode taimkate (Haapsalu rajooni ja Pärnu rajooni põhjaosa materjalide alusel).

Melter-Remm, Mare. Teema "Vetikad" käsitlus üldhariduslikes koolides.

Kosemets, Kersti. Hariliku maikellukese morfoloogia, fenoloogia ja kasutamine.

Leht (Arend), Malle. Perekond Medicago L. Eestis (Subgen. Falcata Grossh.) süstemaatikast.

 

1978

Murumets-Valdmaa, Ly. Loodusvaatlused koolis.

Siiner, Aksel. Võhandu jõe makrofüüdid ja jõe sanitaarne seisund.

Reier, Ülle. Rabamuraka (Rubus chamaemorus L.) saagikus ja seda mõjutavad tegurid.

Paal, Jaanus. Harju rajooni looduskaitsest.

Soodla-Otsus, Riina. Eesti rohttaimi rahva käsitluses .

Olli-Saal, Mai. Vergi poolsaare taimkate.

Mäemets, Helle. Haanja taimestikust holotseenis palünoloogia andmeil.

Pääbus-Aher, Sirje. Huulheina (Drosera) morfoloogia ja ökoloogia.

Aher, Georg. Kanarbiku (Calluna vulgaris) morfoloogia ja ökoloogia.

 

1979

Vissak, Peeter. Kasari luha taimkate.

Loide-Vissak, Marje. Naha ja Meeksi ümbruse niitude taimekooslused.

Talpsep, Tõnu. Algotestide rakendamine veekogude uurimisel.

Saag, Andres. Antarktika Schirmaoheri oaasi vetikafloorast.

Laatsarus-Maran, Tiiu. Kirjanduslikke ja tabellaarseid abimaterjale ökoloogia peatükkide õpetamiseks keskkoolis.

Koff, Tiiu. Taimkatte arengu uurimisest õietolmudiagrammide võrdleva analüüsi abil.

Kann, Eve. Kasari jõe alamjooksu luha taimkate.

Harmipaik, Inge. Pärnu ja Kingissepa linna õhu saastatuse lihheno- indikatsioon.

 

1980

Zobel, Martin. Kooslusteooriast ja Eesti taimekoosluste suktsessioonidest.

Raudi, Riho. ENSV TA Tallinna Botaanika- aia taimegeograafiliste osa- kondade väljakujundamise kava.

Ott, Ingmar. Mõnede Eesti järvede suvise fütoplanktoni võrdlus.

Nõges, Peeter. Jaroslavli oblasti Pleðtðejevo järve fütoplankton.

Sirak-Niidas, Riima. Ülemiste järve fütoplankton 1979.a..

Meikas, Erki. Kuuse transpiratsiooni mõõtmisest välitingimustes.

Kens-Lilles, Kristel. Mõningate raskemetallide sisaldusest metsasammaldes Kirde-Eestis ja Saaremaal.

Kalmet-Laja, Maris. Õhu saastatuse mõjust männipuistutele TK ""Silikaat"" Männiku tootmissõlme ümbruses.

Elviste-Ksenofontova, Tiina. Matsalu rahvusvahelise tähtsusega märgala roostikukooslused ja nende fütoproduktsioon.

 

1981

Miggur-Paju, Marica-Maris. Mulla algofloorast Hamar-Dabani ahelikus.

Kõrve-Loolaid, Kersti. Hamar-Dabani aheliku aerofüütsest algofloorast.

Veski-Kull, Tiiu. Kriitiliste sõrmkäpa-liikide süstemaatikast.

Rei-Kangur, Erika. Iiriste kultuur TA Tallinna Botaanikaaias.

Palo-Kalatsjan, Sirje. Sugukond Parmeliaceae Hamar-Dabani mäeahelikus.

Aluoja, Kaarel. Hariliku kuuse (Picea Abies Karst.) radiaalse juurdekasvu jaotumise seaduspärasustest.

Abakumova, Maria. Kaali järve ümbruse taimkatte areng seoses järve ajalooga.

 

1982

Örd, Ene. Tartu linna taimkate.

Stihharev, Sven. Inimmõjust taimekooslusele halotseeni jooksul palüno- loogiliste andmete põhjal (kõrenduse ümbruse näitel).

Reitel, Anne. Turbasammalde kasv ja produktiivsus erinevais metsa- ja sootüüpides (Leningradi oblasti kesk-taiga tingimusis).

Pukk, Mare. Rabamuraka (Rubus chamaemorus L.) seemnelisest paljunemisest.

Peebu, Luule. Sugukond kaktuselised iseloomustus ja kasvatamine Eestis.

Paas, Maia. Võru rajooni lehikseened (levik, ökoloogia, ressursid).

Koll, Anne. Sireli liikide introduktsioonist Eesti NSV-s.

Jõemets, Mare. Üksikpuude looduskaitsest mõnedes Kesk- ja Lõuna-Eesti rajoonides.

Küüts-Hiiesalu, Ülle. Mõnede odrasortide ja aretiste bioloogilisi ja majanduslikke omadusi.

Grauberg, Rein. Taimede osa sipelgate elutegevuses, valdavalt laanekuklase (Formica aquilomia Yan.) näitel.

Aguraiuja, Ruth. Taelikute polüspoorsete ja monospoorsete kultuuride võrdlev uurimus.

 

1983

Mägiveer-Talvik, Riina. Puud Pärnu linnas haljastuse elemendina ja keskkonna indikaatorina.

Zobel, Kristjan. Lihhenoindikatsiooni metodoloogilised probleemid, nende teoreetilised ja rakenduslikud aspektid.

Soppe, Alar. Kahe kadakaliigi Juniperus Schugnomica ja J. turuestanica aastarõnga laiuse ja päikese aktiivsuse vahelisest seosest.

Sarv, Tiiu. Puisniidukoosluste seisund ja muutumine.

Pärn, Andi. Hamar-Dabani mäeaheliku kolme jõeoru epifüütne lihhenofloora ja selle seos õhu saastatuse ning mäeaheliku kõrgusega.

Pung, Siret. Ühe Ida- ja ühe Põhja-Eesti majandi põldude umbrohustik ja nende võrdlus.

Kirsimägi-Nurk, Rutt. Laelatu puisniidu taimestu ja selle kaitse.

Mäemets, Merike. Suurtaimestiku muutustest Eesti NSV eutrofeeruvates pehmeveelistes järvedes.

Paltsep-Kruus, Ulvi. Mustikavõsude kasv sõltuvalt tingimustest (Kivatði looduskaitseala materjal).

Kiiver-Gaskov, Tiina. Ida-Harjumaa loodude taimkate ja selle dünaamika.

Karofeld, Edgar. Älve-mättakompleksi dünaamikast Eesti NSV rabades viimaste aastatuhandete jooksul.

Grenstein, Sirje. Väävlisisaldus kahes samblaliigis Põhja- ja Lääne-Eestis.

 

1984

Tomson-Kama, Pille. Hariliku kuuse okaste ja kasvukiiruse varieeruvus geograafilises kultuuris.

Loide-Saluveer, Aili. Värska nõmme taimkatte kaart ja taimharulduste leiukohad.

Nõmmann, Sulev. vene keeles.

Mihkelev, Toomas. Türi linna õhu saastatuse lihhenoindikatsiooniline hinnang.

Külvik, Mart. Põllumaastiku metsatukkade elustiku ökoloogiast.

Kristian, Reet. Taimkatte taastumine jääksoodel.

Koppel, Mati. Mõnede puittaimede fenoloogia sõltuvus mikrokliimast.

Kompus, Merike. Lääne-Eesti madalsoode taimkatte antropogeenne dünaamika viimase 30 aasta jooksul.

Kaljuste, Tiit. vene keeles.

Kalamees, Külli. Devoni taimed Eesti aluspõhjast.

 

1985

Õnnepalu, Tõnu. vene keeles.

Tuuling, Anu. Sõrve luidete taimkattest.

Piir, Krista. Kuuse pikkuskasvu sesoonsest dünaamikast.

Mäe-Nurk, Aet. Viidumäe Riikliku Looduskaitseala algofloora.

Mõtus, Tiina. Pääsma metsakooslused ja nende ökoloogia.

Laigar, Made. Viidumäe alliksoode taimkate.

Ojamaa-Koppel, Mall. Vooremaa järvede taimestik; selles toimunud muutused ja nüüdisseisund.

Kivilo, Piret. Tammega männikud Viidumäe Riiklikul Looduskaitsealal.

Hiie, Sirje. Ohustatud ja kaitset väärivad taimed Eesti madalsoodel.

Allorg-Hellenurme, Ene. Tipu brüofloora.

 

1986

Vainikko-Heinsoo, Katrin. Hariliku kuuse (Picea abies L. Karst.) veeauru difusiooni- takistuste analüüs.

Linnamägi-Vaino, Jaana. Hariliku kuuse (Picea abies L. Karst.) kasvu käik.

Tambets, Kersti. TRÜ Botaanikaaia süstemaatika-osakonna kaheiduleheliste rohttaimede perspektiivplaan.

Irdt-Sellis, Ell. Metsakoosluste struktuuri suktsessioonilisest dünaamikast.

Piiper, Jüri. Taimsete makrojäänuste analüüs Raigastvere järve näitel.

Pihelgas-Medar, Silja. Mändvetikad Eesti NSV-s.

Loog-Lillemets, Sirje. Viie raskemetalli fooni määramine Eesti taimedes.

Kalamees, Indrek. Rohttaimede kalorsuse muutumine tähtsamates keskkonnagradientides.

Jüssi, Ivar. Saarnaki ja Hanikatsi laiu taimkate.

Valgepea-Kadarik, Heidi.  Taimkatte dünaamika rabamaastikes.

 

1987

Veromann, Peeter. Üheliigiliste kogumike struktuurist kõrrelistel ja selle seosest valgustingimustega.

Tõnnson-Vellak, Kai.  Järvselja looduskaitsekvartali brüofloora ja brüosünuusid.

Reinol, Lia. Hariliku kuuse okste morfo- loogiline analüüs sõltuvalt võra haabituse tüübist.

Nurmela, Tiina. Morfoloogiliste tunnuste vahelistest seostest liigil Thymus serphyllum L. emend. Mill..

Anderson-Mäses, Anne. Väinamere laidude vegetatsioon ja selle seos geokompleksidega.

Prunsvelt-Luig, Anneli. Kahjustunud kuuskede võra seisundi hindamine okste morfomeetrilise analüüsi kaudu.

Jaenes, Aivar. Hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.) juurte hüdrauliline juhtivus.

Kihno, Kersti. Retsentse õietolmusette uuringud Nava voorel.

Haab, Helen. Ida-Eesti viieteistkümne pehmeveelise järve vee-sammalde ökoloogia ja levik.

 

1988

Vahtra, Viire. Luuderohu bioloogia ja levik Lääne-Saaremaal.

Karu-Utt, Triina. TRÜ botaanikaaia palmihoone ekskursioonijuht.

Tarve-Reinojaan, Lea. Soolatamise mõju linnade tänavaäärsele taimkattele.

Mardiste, Ülle. Hariliku porsa (Myrica gale L.) levik ja ökoloogia Eestis.

Kõljalg, Urmas. Resupinaatsed lehternahkiselised (Basidiomycota; Thelephoraceae) Nõukogude Liidu Kaug-Idas.

Jürgenson, Marina. Tipu ümbruse soostunud metsade mullatingimustest ja taimkattest.

Järvoja, Eve. Tallinna ja Harju rajooni haljasalade dekoratiivtaimede fütopatogeensed mikroseened.

Teder-Jõgeva, Aiki. Kurtna järvede seisundi iseloomustus makrofloora põhjal.

Habicht, Jana-Maria. Ülevaade Sõrve poolsaare soostunud ja soometsade floorast ja vegetatsioonist.

Raig-Allmäe, Raili. Vormsi saare lihhenofloora ja selle analüüs.

 

1989

Tääkre, Kristel. Endla RLK lihhenofloora ja lihhenotsönoloogiline analüüs.

Sillasoo, Ülle. Taimsed leiud Tartu vanalinna arheoloogilistes proovides.

Sepp, Silvia. Pärnu linna floora ja taimkate.

Rasso, Tuuli. Tartu linna brüofloora.

Püttsepp, Juhani. Eesti rukkiumbrohtude ökoloogiast.

Pechter-Pomerants, Riina. Liikide Potentilla erecta (L.) Räusch., Potentilla anserina L. ja Potentilla argentea L. taksonoomiast.

Moora, Kristjan. Rukki umbrohustik.

Kollin, Mariell. Kurtna maastikukaitseala taimkatte muutumine rekreatsiooni toimel.

Kalamees, Andres. Vee hüfomütseedid (Cl. Hyphomycetes) Amme jões.

Kingla-Jaanus, Tiia. Männi, kuuse ja lehise võrdlev dendroklimatoloogiline analüüs.

Jaanus, Andres. Soome lahe lõunaranniku erinevate osade fütoplanktoni ökoloogiast.

Holst, Karin. Algklasside õpilaste eneseteadvuse arengu soolised ja vanuselised iseärasused.

Fomitðov-Tomasson, Robert. Mõningaid aspekte uuslinnaosade haljastuse ökoloogilisest tähtsusest.

Evik, Karin. Palasi sookaitseala.

Roes-Ehrlich, Loore. Mätastarna kvantitatiivsed tunnused erinevates kasvukohtades.

Sakkarias-Annuk, Tiina. Toataimede kasutamine botaanikatundide näitlikustamisel.

 

1990

Sõelsepp, Thea. Valguse mõjust mõnede rohttaimede liikide ökofüsioloogilistele parameetritele.

Laks, Silja. Karistamise ja hirmutamise kasutamine nüüdisperekonna kasvatuses.

 

1991

Veske, Riina. Liht-naistepuna (Hypericum perforatum L.) ja kandilise naistepuna (H. maculatum Crantz.) ontogeneesifaasid ja nende määramine.

Uudelt, Mari. Arheobotaanilised leiud Tartu ja Viljandi vanalinnas.

Suurkask, Meelis. Taimekoosluste dünaamika taastataval puisniidul.

Sarv, Olav. Mõnede Kurtna järvede sei- sundist fütoplanktoni liigilise koosseisu ja algotesti põhjal.

Valter-Rammul, Ivi. Kuuseokaste mikrofloorast kui linna keskkonnaseisundi ühest indikaatorist.

Lott-Püttsepp, Ülle. Valge tolmpea Eestis. Bio- loogiast ja ökoloogiast.

Palo, Anneli. Ioonide märgsadenemine Voore salukuusikus ja Pikasilla palumännikus.

Narits, Aire. Männivõrsete morfomeetriline analüüs.

Vassiljeva-Männil, Maarika. Kiili soo ja Massu raba looduslikest tingimustest ja taimkattest.

Lett, Triin. Läänemaa roosteseened.

 

1992

Aan, Anne. Lämmastiku ja produktsiooni jagunemine rinnete vahel mõnedes looduslikes taimekooslustes.

Ehin, Triin.

Kichno, Siivi. Kaitses pedagoogikakeskuses.

Kask, Kadri. Muhu saare metsade mullastikulis-tüpoloogiline iseloomustus.

Maimann, Anne-Reet. Kaitses pedagoogikakeskuses.

Olli, Kalle. Kevadine fütoplanktoni maksimum Pärnu lahes; Pärnu lahe suvise füto- planktoni biomass ja liigiline koosseis.

Peil, Madis.

Puudersell, Terje. Kaitses pedagoogikakeskuses.

Taimalu, Merle. Mänguealise lapse kasvu- tingimused ja kasvatus- probleemid Eesti peredes.

Kalle, Heiki. Andmeid kaadmiumi ja plii sisaldusest hariliku männi okastes ja hariliku hallsamb- liku talluses Kirde-Eestis.

Kanemägi, Reene. Abruka saare kadastike ravimtaimede kasvupara- meetrite ja varude hindamine.

Kapsi, Ülle. Lääne-Eesti Saarestiku Bio- sfääri kaitseala Koorunõmme ja Üügu-Kesselaiu tuumalade floora ja vegetatsioon.

Kirs, Marek. Emajõe põhjataimestik.

Mikita, Valdur. Kaitses pedagoogikakeskuses.

Niinemets, Ülo. Variations of leaf morpho- metry and nitrogen content in Betula pendula Roth., Corylus avellana L. and Lonicera xylosteum L. leaves.

Põldmaa, Kadri. Eesti mailaselistel kasvavad mikroseened.

Pärtel, Meelis. A field experiment to restore and manage a species-rich alvar grassland community.

Sarv, Mari. Kollaste lapiksamblike süstemaatikast ja levikust (NSV Liidus).

Zingel, Hanno. Eesti tarnade (Carex: Cyperaceae) määrajate koostamine programmipaketi "Delta" abil.

Tokko, Urmas. Lääne-Eesti Saarestiku Bio- sfäärikaitseala Muhu tuumalade floora ja selle analüüs.

Vendelin, Vilja. Abruka saare niidu ja metsa ravimtaimede kasvunäitajate ja varude hindamine.

Villems, Herdis. Kesselaiu ja Koorunõmme loometsad.

 

1993

Banner, Anneli. Madalakasvulised põõsad Tartu Ülikooli Botaanikaaias.

Erikson, Marika. Lääne-Eesti loopealsete taimekoosluste rohurinde produktiivsus.

Jakobson, Aivo. Perekonna Trechispora pooridega esindajate süstemaatikast ja levikust.

Järv, Helle. Perekonna Lachnum sektsioon Capitotricha ja selle mõnede liikide varieeruvus.

Kalamees, Rein. Kaitset väärivate Eesti loopealsete taimkatte analüüs.

Kastanje, Veiko. Hiiumaa limaseened (Myxomycetes).

Kivilo, Maarit. Taimkatte arengu ja inimtegevuse mõju õietolmudiagrammi ja kirjalike andmete kaudu Männikjärve näitel.

Klaos, Kaire. Lääne-Eesti Saarestiku Biosfäärikaitseala Laidevahe tuumala floora ja vegetatsioon.

Kukk, Toomas. Lisandusi perekonna Hieracium (sektsioon Valgata Fries) liikide paljunemisbioloogia ja süstemaatika uurimisele.

Raam-Tõnisson, Liivika. Lääne-Eesti looniitude (Filipendula vulgaris - Trifolium montanum ass.) produktsiooni määramine spektrofotomeetria abil.

Räppo, Anna-Liisa. Puu liigi määramine endisaegsetel puidust tarbeesemetel Eesti Rahva Muuseumi kogudes.

Saar, Kadriann. Vilsandi loopealsete hetkeseisundist ja nende taimkattest.

Tobias, Mari. Lääne-Eesti saarestiku BKA Veere-Odalätsi tuumala taimestik ja taimkate.

Trei, Tiia. Kuressaare lahe 1992.a. suvine fütoplankton.

Valkna, Linda. Hariliku mustika (Vaccinium myrtillus L.) mõnede morfomeetriliste parameetrite analüüs.

Veske-Möls, Eve. Endomükoriisa kvantitatiivne analüüs kolme rohttaime (Phleum pratense, Achillea millefolium, Stellaria graminea) juurtes.

 

1994

Kilusk, Kadri. Lääne-Eesti Saarestiku Biosfäärikaitseala Panga, Paatsa ja Küdema reservaatide taimkate.

Libe, Eda. Kõo valla taimkate.

Liira, Jaan. Rohurinde taimekoosluse struktuur karjatataval ja mittekarjatataval loopealsel Hanilas (Lääne-Eesti).

Niibo-Lusik, Leelo. Are valla taimkate.

Pae, Andres. Taimede ja lindude interaktsioonid Turja piirkonna laidude näitel.

Trapido, Toomas. Lisamaterjalid ja arvustus Hendrik Relve õpikule "Bioloogia VI klassile. Eesti elukooslused".

Õige, Merle. Rühmatöö ja selle kasutamine botaanika õpetamisel.

Vassil-Senkevitð, Evelin. Muutused männi epifüütses samblikukattes kolmel õhusaastuse monitooringu püsiproovialal a. 1988-1993.

 

1995

Aader, Ants. Teistalluse pinnastruktuurid ja sekundaarsete metaboliitide sisaldus Cladonia chlorophaea rühma mõnedel taksonitel.

Otsnik, Helina. Kuressaare - Kõnnu - Sandla vahelise piirkonna floora ja vegetatsioon.

Kose, Marika. Ruunasoo rabalasundi arengut iseloomustavad parameetrid.

Noormets, Asko. Lehestiku lämmastiku- sisalduse dünaamika paju (Salix) istanduses.

Sammul, Marek. Konkurentsi intensiivsus erineva produktiivsusega niidukooslustes.

Ostonen, Ivika. Hariliku kuuse imi- ja kasvujuurte sesoonne dünaamika ja selle sõltuvus keskkonnateguritest.

Tali, Kadri. Tõmmu käpa Orchis ustulata L. fenovormid.

Eek, Liina. Väetamise ja lisavalgus- tamise mõju liigirikka puisniidu koosluse struktuuri sesoonsetele muutustele.

Mägi, Merle. Ülevaade Hiiumaa laidude (Ahelaid, Kõverlaid, Kõrgelaid, Vareslaid) taimestikust ja taimkattest.

Kuntsel, Signe. Hymenochaete Lév. (Hymenomycetes) perekonnasisene klassifikatsioon Eestis.

Suija, Ave. Perekond rihmsamblik (Ramalina Ach.) Eestis.

Saar, Irja. Punases Raamatus ja riikliku kaitse all olevad lehikseened (Boletus, Agaricus, Russulales) Eestis.

Öpik, Maarja. Viljakehade morfoloogia, kultuuritunnused ning paaru- mistestid austerserviku (Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P. Kumm.) kompleksi kuuluvate liikide eristamisel.

Hanson, Ülle. Aeroallergeensete seene- eoste koosseisu ja hulga sesoonne dünaamika Tartu välisõhus aastatel 1989-1994.

Kangur, Pille. Harilik tamm (Quercus robur L.) kui dendrokronoloogilise uurimise objekt Eestis.

Koidumaa, Riina. Perekonna Cladonia sektsiooni Cocciferae liikide levik ja kemosüstemaatilised tunnused Eestis.

Laud, Moonika. Põõsasmarana (Potentilla fruticosa L.) seksuaaltüüp ja ploidsus Eestis.

Lepik-Popp, Eve. Lüümikud VIII klassi bioloogia tundide näitlikustamiseks.

Zirkel, Anneli. Hariliku käokulla (Helichrysum arenarium (L.) Moench.) populatsioonide kasvuparameetrite ja fenoolsete ühendite sisalduse varieeruvus.

Koemets-Truu, Eve. Hypericum perforatum L. juurte nakatavus arbuskulaarse mükoriisaga erinevates kasvukohtades.

Pärnpuu, Ene. Perekond lõosilma (Myosotis L.) mõnede Eestis esinevate taksonite eristamise võimalikkusest vegetatiivsete tunnuste alusel.

Kõiv, Pille. Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown tihedaõielise taksoni süstemaatiline staatus.

 

1996

Märtson, Kadri. Eesti rannaniitude liigirikkuse sõltuvus keskkonnaparameetritest.

Nõmm, Krista. Perekond Festuca mõnede liikide võrdlevast ökoloogiast.

Kikkas, Aigi. Anatoomiliste tunnuste varieeruvusest perekondades Fragaria, Comarum ja Potentilla.

Marandi, Triin. Liikidevahelise konkurentsi mõju Järvselja kuuse-segametsa rohurinde struktuurile.

Leenurm, Kadri. Eesti korpofiilsed kottseened.

Kattel, Sirje. Taimekoosluste produktsioon ja liigirikkus Väike-Emajõe lamminiidul.

Ruubas, Indrek. Inimesel sagedamini esinevate pärmilaadsete seente identifikatsioon ja ravimtundlikkuse määramine.

Kohava, Tiit. Männikjärve rabamändide dendrokronoloogiline analüüs.

Mändla, Riina. Hanila-Kaseküla loopealsete taimkate ja selle ajalugu.

Pajuste, Katrin. Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. ja S. rubellum Wils. ökoloogiline eristuvus Männikjärve raba mikroreljeefil.

Roon, Kristiina. Euroopa lehise (Larix decidua Mill.) ja siberi lehise (Larixsibirica Ledeb.) radiaal-juurdekasvu uuringud.

Sildvee, Toomas. Ravimtaimed Eesti Teaduste Akadeemia Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi fondides.

Kuldna, Piret. Haanja ja Rõuge ümbruse soontaimede floora.

 

1997

Kruusaauk, Kaire - Merihumuri (Honkenya peploides) morfoloogiline seksuaaltüüp ja kromosoomiarv Eesti flooras.

Otsus, Merit - Seemneline uuenemine Sillukse loopealse taimekoosluses.

Pajula, Raimo - Soomaa soode arengu ajalis-ruumiline dünaamika ja seda mõjutavad tegurid.

Paltser, Raivo - Niitmise mõju kolme klonaalse liigi vegetatiivsele uuenemisele.

Pensa, Margus - Võrsete veepotentsiaali dünaamika erinevates keskkonnatingimustes kasvanud kuuskedel.

Reilson, Tiia - Karjatamise mõju Eesti rannika-tuderloa kooslustele.

Rüütel, Imbi - Niidukoosluse pikaajalise dünaamika uuring Laelatu väetuskatses.

Sadam, Kadri - Eesti maranate (Potentilla L.) kromosoomiarvud.

Tamm, Anneli - 104 klonaalse taimeliigi vegetatiivne uuenemine ja liikuvus ning koosluste iseloomustamine nende kaudu.

 

1998

Lea Hallik - Metsa alustaimestiku seos keskkonnafaktoritega.

Eva-Maria Jeletsky - Karjatamise mõjust tuderloa-rannika koosluse vertikaalsele struktuurile.

Inga Jüriado - Samblikuperekond Lecanora Eestis.

Katrin Jürgens - Eesti avatud rannikuluidete suurseente süstemaatikast ja ökoloogiast.

Dagmar Lokk - Lääne-Eesti salumetsade (Hanikatsi, Kübassaare, Abruka, Kõinastu) taimkatte analüüs.

Piret Lõhmus - Eesti kalitsioidsed samblikud ja seened.

Ester Pae - Okaspuude saastekahjustuste diagnoosimiseks kasutatavate ökofüsioloogiliste meetodite võrdlus.

Margus Pedaste - Eesti eluspuudel ja -põõsastel kasvavad torikulised.

Indrek Pilt - Konkurentsi osast liigirikaste koosluste struktureerijana - Sillukse loopealse ja Laelatu puisniidu võrdlus.

Kersti Püssa - Taimkatte dünaamika Nigula Looduskaitseala neljandal rabasaarel (Salupeaksil).

Anneli Saks - Eesti soojumikas - liik või alamliik?

Telle Talve - Hariliku männi radiaalkasvu seosest meteoroloogiliste teguritega.

 

1999

Kersti Kaplinski - Kõrreliste õietolmuhooaja prognoosimine Tartus fenoloogiliste ja aerobioloogiliste meetoditega.

Heli Laarmann - Lustete perekonna Bromus L. sektsioon Genea Dum. ploidse rea liikide B. sterilis L., B. rigidus Roth ja B. diandrus Roth biosüstemaatika.

Meeli Mesipuu - Väetamise, lisavalgustamise ja niitmisega seotud muutused rohustu vertikaalses struktuuris Laelatu puisniidul.

Triin Reitalu - Eesti rannikuvete fütobentiliste koosluste klassifikatsioon ja sõltuvus keskkonnafaktoritest.

Pille Urbas - 16 taimeliigi võsu morfoloogiline plastilisus seoses väetamise ja lisavalgustamisega välikatses.

 

2000

Merike Grünthal - Konkurentsi intensiivsus produktiivsusgradiendil.

Ere Hainas - Ropka-Ihaste luhakaitseala potentsiaalne õpperaja kirjeldus, taimekooslused, taimestik ja loomastik.

Kaja Kräman - Taimkatte dünaamika Vihterpalu põlendiku kanarbikunõmme  kasvukohatüübis.

Mari Lepik - 12 taimeliigi morfoloogiline plastilisus looduslikul valgusgradiendil.

Reedik Mägi - Rohu- ja puhmarinde võra vertikaalne struktuur 14 niidu- ja metsakoosluses.

Pille Mänd - Fotosünteesiaparaadi kohanemine lehestikus.

Lauri Saag - Steriilsed soredioossed kooriksamblikud Eestis.

Eva-Liis Tuvi - Kinnikasvamise mõju Lääne-Eesti loopealsete liigirikkusele.

Aiki Undrits - Eesti liivarandade taimekooslused, nende klassifikatsioon ja analüüs.

 

2001

Glaidi Aasrand - Möirasoo õpperaja taimestik, taimekoosluste ja õpperaja punktide iseloomustus. Juh. E. Roosaluste.

Eve Eensalu - Õhulõhede tiheduse varieerumine ja kujunemine. Juh. O. Kull.

Aveliina Helm - Liigiline mitmekesisus ja liikide tunnused: Eesti ja Rootsi loopealsete võrdlus. Juh. M. Pärtel.

Celia Hirmo - Varise ja selle eemaldamise mõju Laelatu puisniidu taimekooslusele. Juh. E. Roosaluste.

Jaanika Hõimra - Vegetatiivsete määramistunnuste varieeruvus mõnedel kortslehe (Alchemilla L.) mikroliikidel. Juh. S. Sepp.

Svetlana Ivanova - Luste perekonna liigikompleksi Bromus arvensis, B. intermedius, B. japonicus ja B. squarrusus morfoloogilise varieeruvuse analüüs. Juh. T. Oja.

Age Kalda - Saarnaki planeeritava õpperaja taimestik, taimekooslused ja vaatepunktide kirjeldus. Juh. E. Roosaluste.

Merike Kesler - Ilmastikutingumuste mõju hariliku männi (Pinus sylvestris L.) okkaproduktsioonile ja okaste püsivusele. Juh. A. Sellin ja M. Pensa.

Kaire Lanno - Ühevõsupindala varieerumisest: pilootuuringu tulemused. Juh. M. Sammul.

Tiina Muska - Hanikatsi planeeritava õpperaja taimestik, taimekooslused ja vaatepunktide võrdlus. Juh. E. Roosaluste.

Margit Petrovits - Pajude (Salix viminalis ja S. dasyclados) peenjuurte produktsioon energiametsa istanduses. Juh. A. Koppel ja K. Heinsoo.

Egle Puidet - Eestis esinevate perekond huulheina (Drosera) liikide eristumine tavalisemate määramistunnuste alusel. Juh. J. Paal.

Reelika Rohtla - Vormsi maakasutus 20. saj. ja poollooduslike koosluste muutus inventeerimiste põhjal. Juh. T. Kukk ja O. Kull.

Ingmar Tulva - Süsihappegaasi ja osooni tõstetud kontsentratsiooni mõjust arukase (Betula pendula) õhulõhede juhtivusest. Juh. O. Kull.

Eneli Vahar - Saaremaa ranniku-lodumetsade liigiline koosseis ja horisontaalstruktuur. Juh. K. Vellak ja J. Paal.

 

2002

Irina Durandina - Eesti Punase Raamatu II kategooria samblikud – nende levik ja esinemissagedus (vene keeles). Juh. T. Randlane.

Natalja Kuznetsova - Eesti Punase Raamatu IV kategooria samblikud – nende levik ja esinemissagedus (vene keeles). Juh. T. Randlane.

Elle Meier - Lääne-Saaremaa, Hiiumaa ja Vormsi puisniitude taimestiku analüüs ja seosed keskkonnafaktoritega. Juh. M. Sammul.

Reelika Tammai - Kaitsekorralduskavad ja Eesti kaitsealade kaitsekorraldus. Juh. R. Kalamees.

Valeria Aleksejeva - Keskkonna mõju koosluse klonaalsele kasvule (vene keeles) Juh. O. Kull ja M. Sammul.

Jelena Petrova - 2001.a. hilissügisel Saaremaal kogutud õietolmu võimalik päritolu (vene keeles). Juh. O. Kull ja M. Saar.

Oksana Tarassova - Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) juurdekasvu sõltuvus meteoroloogilistest teguritest. Juh. A. Läänelaid.

Leelo Torp - Haanja looduspargi soontaimede floora ja selle analüüs. Juh. Ü. Reier.

Leho Tedersoo - Species Richness and Spatial Distribution of Ectomycorrhizal Fungi in a Mixed Forest. Juh. U. Kõljalg.

Marina Kamenskaja - Valguse kättesaadavuse mõju rohttaimede võsu-juur allokatsioon versus biomass allomeetriale. Juh. K. Zobel.

Lauri Laanisto - 16 taimeliigi maapealse ruumihõlvamise strateegia valgusgradiendil. Juh. K. Zobel.

Tiiu Pesur - Samblarinde seosed levisepangaga ja rohurindega loopealsetel. Juh. N. Ingerpuu.

 

2003

Tsipe Aavik - Vihtra ja Viiratsi põllumajandusmaastike taimkatte iseloomustus ja seda mõjutavad tegurid. Juh. Jaan Liira.

Anastassia Andrianova - Raba- ja palumändide lämmastiku kasutamise efektiivsus. Juh. Arne Sellin.

Kristi Heinlaid - Dermatofüütide ravimitundlikkuse määramine ja perekond Trichophyton sporulatsiooni stimuleerimine in vitro. Juh. Helle Järv.

Natalja Jerjomina - Taimekoosluste lämmastikunõudlus piki edaafilist gradienti erinevat tüüpi ökosüsteemides. (Töö vene keeles). Juh. Are Kont (Olevi Kull).

Oksana Kalugina - Rannikusoolakute koosluste klassifikatsioon (Salicornietum europaeae). (Töö vene keeles). Juh. Elle Roosaluste.

Helen Karu - Kiirguse neeldumist mõjutavad lehestikusisesed morfoloogilised adaptatsioonid ja nende seos produktsiooniga Järvselja segametsa näitel. Juh. Olevi Kull.

Kadi Kuuskmäe - Pärmseente perekonnast Candida liikide ravimtundlikkuse määramine EUCAST ja E-test meetoditega. Juh. Helle Järv.

Kristiina Lobjakova - Kulu dünaamika aruniidul. Juh. Meelis Pärtel.

Kelly Markna - Erinevate väetus- ja kastmisrezhiimide mõju pikalehise paju (Salix dasyclados) lehe eripinnale ja maksimaalsele lehe veesisaldusele. Juh. Katrin Heinsoo, Olevi Kull.

Majalis Mändoja - Rangu nõmme taimkatte ja seemnepanga analüüs koos ajalooliste materjalidega. Juh. Rein Kalamees.

Oliver Parrest - Rohurinde taimestik ja seda mõjutavad tegurid Väike-Maarja ja Are põllumajandusmaastikes. Juh. Jaan Liira.

Janar Raet - Landsat TM piltide abil saadud metsade keskmiste NDVI väärtuste seosed metsade takseertunnustega. Juh. Olevi Kull, Urmas Peterson.

Reet Ranniku - Lammimetsade alustaimestu struktuur. Juh. Jaanus Paal.

Diana Remets - Nelja naistepuna (Hypericum) liigi idanemine, kasv ja viljakus katse tingimustes. Juh. Ülle Reier (konsultant M.  Zobel).

Julia Šilina -  Kõrgenenud CO2 ja O3 kontsentratsiooni mõju CO2 sidumisele noore haavapuistu poolt. (Töö vene keeles). Juh. Anu Sõber.

Viktoria Zhadan - Liigi Bromus mollis L. 8 populatsiooni reaktsiooni normid valgusgradiendil. (Töö vene keeles). Juh. Kristjan Zobel.

Kristel Tatsi - Taimkatte dünaamika uurimine kaugseire abil naadi kasvukohatüübi raiesmikel ning kasutusest väljajäänud põllumaadel. Juh. Kersti Püssa.

Margit Turb - Sürjametsade ja selle lähedaste tüübirühmade puistute alustaimestiku klassifikatsioonistruktuur Otepää looduspargis. Juh. Jaanus Paal.

Jane Türbsal - Kõdukihi  ja taimkatte dünaamika kuusiku aegreas. Juh. Olevi Kull, Robert Szava-Kovats.

Svetlana Vesselova - Samblikuained kui looduslikud värvained. (Töö vene keeles). Juh. Tiina Randlane.

 

2004

Anna Baklan - Kompleksliigi Tomentella coerulea (Thelephorales, Homobasidiomycetes) morfoloogilis-anatoomiline analüüs. Juh. Olevi Kull.

Marge Issak - Lamminiidu optimaalne majandamisviis – eksperimentaalne uurimus Soomaa Rahvuspargi Kuusekäära lamminiidul. Juh. Jaan Liira, Martin Zobel.

Katre Kets - Süsihappegaasi ja (või) osooni kõrgendatud kontsentratsioonide mõju klorofülli hulgale ja pinnaühiku massile Ameerika haava (Populus tremuloides) lehestikus. Juh. Anu Sõber.

Kristiina Klunduk - Puude vanuse määramine. Juh. Alar Läänelaid

Kersti Kruška - Riisa raba floristiline ja geobotaaniline väärtus. Juh. Elle Roosaluste.

Olga Kurguzova - Lehepinna indeks, valguse neeldumine lehestikus, valguse kasutamise efektiivsus ning produktsioon kiirekasvulises pajuistanduses (Salix viminalis & Salix dasyclados). Juh. Ebe Merilo, Olevi Kull.

Helina Kärgenberg - Emaputke (Angelica palustris) (Besser) Hoffm. Levik, bioloogia ja ökoloogia. Juh. Elle Roosaluste.

Marge Laane - Karjatamise ja niitmise mõju rannaniitude samblafloorale ning rannaniitude sammalde levisepank Kihnu saarel. Juh. Nele Ingerpuu.

Angelika Longe - Sõnajalgtaimede kaitsest Eestis. Juh. Kai Rünk.

Kerli Lubi - Arukase (Betula pendula) õhulõhede tiheduste varieerumine võras. Juh. Eve Eensalu, Olevi Kull.

Kristi Matt - Pajude (Salix viminalis, Salix dasyclados) puidu biomassi produktsioon erinevatel väetamisrezhiimidel. Juh. Katrin Heinsoo, Olevi Kull.

Tiina Orav - Sõrve poolsaare soostunud niitude ja madalsoode taimestiku ning taimkatte analüüs. Juh. Elle Roosaluste.

Kairi Raime - Rohurinde  biomassi  ja  lehepinna dünaamika  kuuse-kase  segametsa  aegreas. Juh. Olevi Kull.

Margit Reintal - Otepää looduspargi floristiline nimestik ja selle analüüs. Juh. Ülle Reier.

Helle Sadam - Molekulaarsed uuringud perekonna üleniidik, Hypomyces (Hypocreales, Ascomycota) aurofusariini tootvate liikide piiritlemisel. Juh. Kadri Põldmaa, Irja Saar.

Marina Semtšenko - The effect of breeding on allometry and phenotypic plasticity in four varieties of oat (Avena sativa L.). Juh. Kristjan Zobel.

Age Streng - Saaremaa ja Gotlandi taimestiku võrdlus. Juh. Meelis Pärtel.

Triin Suvi - Tagamõisa puisniidu sookase (Betula pubescens) ektomükoriisaseente mitmekesisus. Juh. Urmas Kõljalg.

Virve Sõber - Haruldase (Viola elatior) ja tavalise (Viola mirabilis) puisniiduliigi idanemine ja püsima jäämine erinevates valguskonkurentsi tingimustes: erinev valguskonkurentsitaluvus nende liikide erineva ohtruse võimaliku põhjusena. Juh. Mari Moora, Martin Zobel.

Merje Toome - Pigirooste (Melampsora sp) ohtruse hindamine kolmes Eesti energiavõsas kasvatatavatel pajudel. juh. Katrin Heinsoo, Kadri Põldmaa, Urmas Kõljalg.

Eva-Liina Tuttelberg - Nõmmnelgi (Dianthud arenarius L.) kahe Eestis esineva alamliigi määramistunnused. Juh. Ülle Reier, Kristjan Zobel.

Tiiu Tõrra - Lihhenoindikatsioon Tartu linnas. Juh. Tiina Randlane.

Piret Vaindlo - Oportunistlike seenpatogeenide esinemine haiglas. Juh. Helle Järv.

Anne-Mari Vetsi - Jõgeva Sordiaretuse Instituudi katsepõldudel heintaimedena kasvatatavatel kõrrelistel ja liblikõielistel esinevad mikroseened. Juh. Urmas Kõljalg.

 

Keskkonnatehnoloogia erialal

Cristina Kaska - Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnaprogrammi Looduskaitse ja Keskkonnateadlikkuse programmid aastatel 2001-2004. Juh. Rein Kalamees.

Maris Mägi - Karvase maarjalepa (Agrimonia pilosa Ledeb.) võsu morfoloogia muutused looduslikul valgusgradiendil.  Juh. Kristjan Zobel.

Silja Marma - Hariliku pöögi (Fagus sylvatica) ökoloogilised nõudlused, seos kliimateguritega ning levik. Juh. Olevi Kull, Eino Laas (EPMÜ).

Andrus Rohejärv - Biomassi allokatsioonist arukase võras: Huberi väärtus ja lehe eripind. Juh. Arne Sellin.

 

2005

Epp Kikas - Mullutu ja Tammiku tammepuisniitude geobotaaniline ja dendrokronoloogiline võrdlus. Juh. Elle Roosaluste, Alar Läänelaid.

Mai Kukumägi - Varisekihi ja varise sessoonse voo koostis ja hulk ning ringeajad kuuse.kase segametsa aegreas. Juh. Olevi Kull.

Ede Leppik - Andmeid Eesti puisniitude epifüütsest lihhenofloorast. Juh. Lauri Saag.

Sirli Niitots - Kõdu kui potentsiaalse fenoolsete ühendite allika ja söe kui potentsiaalse fenoolsete ühendite absorbendi mõju palu-karukellale (Pulsatilla patens [L.] Mill.) erineva valguse kättesaadavuse tingimustes. Juh. Kristjan Zobel, Rein Kalamees.

Steve Nuter-Tammin - Võrse hüdraulilise juhtivuse, Huberi väärtuse ja lehe eripinna varieeruvus arukase (Betula pendula Roth.) võras. Juh. Priit Kupper.

Maarja Nõmm - Samblike liigirikkust ja koosseisu mõjutavad tegurid angervaksa kasvukohatüübi looduslähedastes ning majandatud metsades. Juh. Inga Jüriado.

Kersti Padari (Tuvike)  - Vitspaju (Salix viminalis) ja pikalehise paju (S. dasyclados) peenjuurte kasvudünaamika Aarikese taimkattefiltris. Juh. Katrin Heinsoo.

Piret Raudsepp - Ahtalehise mustika (Vaccinium angustifolium Ait.) antotsüaanide sisaldus. Juh. Ülle Reier(BÖI), Tõnu Püssa (EPMÜ), Ain Raal (TÜ FA).

Olaf Räim - Arukase, hariliku haava ja hariliku pärna noorjärkude pungade saatust määravad tegurid. Juh. Ingmar Tulva.

Toivo Sepp - Sinilille kasvukohatüübi metsade struktuur majandusintensiivsuse gradiendil. Juh. Jaan Liira.

Marju Silvet - Tartumaa soontaimede floora. Juh. Jaanus Paal.

Kristiina Sulbi - Salumetsade suktsessioon Otepää looduspargis. Juh. Jaanus Paal.

Tiina Talve - Morfoloogiliste ja molekulaarsete meetodite kasutamisvõimalused perekond koldrohu (Anthyllis L.) uurimisel. Juh. Silvia Sepp.

Viktoria Volkova - Plasticity of leaves and petioles in light gradient. Juh. Mari Lepik.

 

3+2

Teele Jairus - Arbuskulaar-mükoriissete seente eosekoosluste mitmekesisus looduslikes ökosüsteemides. Juh. Maarja Öpik.

Inga Hiiesalu - Muutused ökosüsteemis aruniitude kinnikasvamisel. Juh. Meelis Pärtel.

Sirje Kivil - Ülevaade Eesti põlluumbrohtudest. Juh. Elle Roosaluste.

Evelyn Kostabi - Bioloogilise mitmekesisuse monitooring metsade alustaimestiku seire näitel. Juh. Jaan Liira, Kaupo Kohv.

Aveli Kükit - Primaarproduktsiooni langus puistu vananedes: nähtus ise ja selle põhjused. Juh. Ebe Merilo.

Liina Luure - Hariliku näsiniine (Daphne mezereum) levik ja haruldus. Juh. Ülle Reier.

Triin Veskimägi - Bioloogilistest invasioonidest soontaimede näitel. Juh. Mari Moora.

Eele Õunapuu - Fluktueeriva asümmeetria meetodi rakendamine harilike mändide (Pinus sylvestris L.) vitaalsuse hindamiseks. Juh. Arne Sellin

 

Keskkonnatehnoloogia erialal

Riina Klais - Toitainete limitatsiooni mõju planktilisele mikroobsele kooslusele. Juh. Kalle Olli.

Piret Lang - Muhu saare lääneranniku Natura alade botaaniline analüüs ja probleemid. Juh. Elle Roosaluste.

Liina Saar - Taimekoosluste biomass ja liigirikkus – teoreetiline ülevaade ning eksperiment mesofüütsel rohumaal. Juh. Martin Zobel, Jaan Liira.

Diana Vaab - Kahjulikud vetikaõitsengud – mehhanismid ja tagajärjed. Juh. Kalle Olli.

 

3+2

Marleen Taremaa - Invasiivsed liigid Eestis ja mujal maailmas. Juh. Elle Roosaluste.

Annika Uibopuu - Mulla mikroobikoosluse roll taimkatte taastamisel (arbuskulaar-mükriissete seente ja risosfääri bakterite näitel). Juh. Maarja Öpik

 

2006

4+2

Mai-Liis Alaru - Manilaiu looduse õpperaja kirjeldus. Juh. Elle Roosaluste.

Mari Kabel - Orgaanilise aine settimine Läänemere suvises planktoni koosluses. Juhendajad  Kalle Olli, Kersti Kangro.

Eva-Liisa Orula - Allikasoometsade alustaimestu liigiline koosseis ja seda mõjutavad ökoloogilised tegurid. Juh. Kai Vellak.

Riina Peterson - Epifüütsed samblad Käru pargi saartel ja tammedel. Juh. Nele Ingerpuu

Maarja Samel - Eesti taimede õievärvuste spekter. Juh. Meelis Pärtel.

Kersti Sõgel - Erivanuseliste metsade alustaimestiku analüüs. Juh. Elle Roosaluste.

Merlr-Kairit Toom - Mägi-piimputk (Peucedanum oreoselinum) Ihaste ja Külaaseme leiukohtades. Juh. Elle Roosaluste.

 

3+2

Jaanika Akmentin - Invasiivsete taimeliikide ökoloogiast. Juh. Mari Moora.

Kristiina Hallaste - Lehe hüdraulilise juhtivuse varieeruvus hariliku pärna (Tilia cordata) võras. Juh. Arne Sellin.

Katrin Kolnes - Eesti loopealsete samblike elustik. Juh. Tiina Randlane.

Karin Kruus - Looduskaitsealade eesmärgid, kaitsealade elanikud ning nende vahelised konfliktid Euroopas. Juh. Ain Vellak.

Karoliina Liiv - Puisniidud, nende mitmekesisus ja taastamise aspektid. Juh. Elle Roosaluste.

Kaili Orav - Kolme Eesti robirohu (Rhinanthus L.) liigi idanemine. Juh. Ülle Reier.

Signe Pruul - Eesti invasiivsed karuputked: süstemaatika, bioloogia, ökoloogia ja tõrje. Juh. Ülle Reier, Rein Kalamees.

Karin Saun - Taimepopulatsioonide taastamine. Juh. Kai Rünk.

Helena Sepman - Nelja silmarohu (Euphrasia L.) taksoni levik Eestis. Juh. Ülle Reier.

Kadi Türk - Metsasamblike seisundi hindamise meetodid. Juh. Piret Lõhmus.

Laura Vent - Ülevaade perekonna lõosilm (Myosotis L.) fülogeneesist, Eestis esinevate liikide morfoloogilistest tunnustest ja eksperimentaalne uurimus valitud liikide paljunemisbioloogiast. Juh. Ülle Reier, Silvia Pihu.

Olga Veressova - Prymnesium parvum (Prymnesiophyceae) adaptatsioon auto-toksiinidega. Juh. Kalle Olli.

 

Keskkonnatehnoloogia erialal

Riina Kruberg - Looduskaitsealade kujundamise põhimõtted ja mõnede Eesti kaitsealade maastikuökoloogiliste parameetrite hinnang. Juh. Ain Vellak.

Kristel Maasikpalu - Kaitstavad I ja II kategooria helviksamblaliigid Eestis - Juh. Nele Ingerpuu.

Eneli Nagel - Taimede elu ekstreemsetes tingimustes. Juh. Elle Roosaluste.

Merli Nagel - Turbasamblad Eestis: ökoloogia, levik ja kaitse. Juh. Kai Vellak.

Sirli Rebane - Kihnu Väina Merepargi botaaniline mitmekesisus. Juh. Elle Roosaluste.

Kristel Turja - Metsataimkatte mitmekesisus ja seda mõjutavad tegurid. Juh. Martin Zobel.

2007

4+2

Bioloogia

Kadri Vernik - Riisumise ja varise mõju puisniidu samblarindele. Juhenaja Elle Roosaluste.

3+2

Kadri Koppel - Loodussäästlik metsamajandus ja looduslik mitmekesisus. Juhendaja Jaan Liira.

Maarja Kukk - Riisumise ja varise mõju puisniitude taimekooslustele. Juhenaja Elle Roosaluste.

Anu Lepik - 47 taimeliigi kasv ja plastilisus valgusgradiendil. Juhendaja Mari Lepik.

Sander Loite - Kaitsealade käsitlus ja komponendid looduskaitsealade planeerimisel. Juhendaja Ain Vellak

Jaak-Albert Metsoja - Taimestiku mitmekesisus Alam-Pedja looduskaitseala lamminiitudel: jõgede veerežiimi ja niitmise mõju. Juhendajad Jaanus Paal, Kai Vellak.

Ann Muuga - Veesamblad - uuritus ja kaitse all olevad liigid Eestis. Juhendaja Nele Ingerpuu.

Jane Oja - Hariliku koldrohu (Anthyllis vulneraria L.s.. Juhendaja Egle Köster.

Peedu Saar - Erinevate majandusviiside mõju eesti soojumika (Saussurea alpina (L.) DC. subsp. esthonica (Baer ex Rupr.)) populatsioonile Jäola madalsooniidul. Juhendaja Kristjan Zobel.

Külli Zimmermann - Taksonoomiliselt keerulise luste liigikompleksi ülevaade (Bromus secalinus, B. racemosus, B.commutatus). Juhendaja Tatjana Oja.

Krista Takkis - Nõmmnelgi (Dianthus arenarius L.) kahe Eestis esineva alamliigi plastilisus. Juhendajad Kristjan Zobel, Ülle Reier.

Karolin Trunov - Prymnesium parvum(Prymnesiophyceae) autotoksilisus. Juhendaja Kalle Olli.

 

Ökosüsteemide tehnoloogia

Hannela Artus - Kolme haruldase põisrohu liigi (Silene chlorantha, S. tatarica ja S. otites) levik ja ökoloogia Eestis. Juhendaja Rein Kalamees.

Raili Hansen - Vähearvukad liigid taimekooslustes. Juehndaja Meelis Pärtel.  

Katre Keem - Haruldased ja ohustatud stepiliigid Eesti flooras. Juhendaja Rein Kalamees.      

Reili Kuller - Metsaökosüsteemid ja nende kaitse. Juhendaja Martin Zobel.      

Katre Kurvits - Psammofüütsete liblikõieliste (liiv-hundihammas, põhja-lipphernes, karvane lipphernes ja liiv-esparsett) ökoloogia ja harulduse põhjused Eestis. Juhendaja Rein Kalamees.      

Riin Kuslap - Eesti looduskaitsealused soosamblad. Juhendaja Kai Vellak.      

Kertu Lõhmus - Väikesaarte floora (Hanikatsi laiu näitel). Juhendaja Elle Roosaluste.      

Elen Sõstar - Invasiivsus ja sellega seotud ökosüsteemi- ning liigiomadused, pearõhuga  fenotüübilisel plastilisusel. Juhendaja Kristjan Zobel.

Pamela Talzi - Ameerika haava (Populus tremuloides) pungade suurus sõltuvalt süsihappegaasi ja osooni kõrgendatud kontsentratsioonidest. Juhendaja Anu Sõber.

Piret Toonpere - Tule roll metsade dünaamikas ja kasutamine metsamajanduses (boreaalsete metsakoosluste põhjal). Juhendaja Jaan Liira.     

Marlen Tärgla - Saaremaa, Gotlandi ja Ölandi taimkatte võrdlus. Juhendaja Aveliina Helm.

 

Ökoloogia ning elustiku kaitse       

Evelin Erismaa - Põllumajanduse bioloogilise mitmekesisuse indikaatorid. Juhendaja Jaan Liira.

Kaia Kauts - Kasvukoha spetsiifilisus kui Eesti soontaimeliikide harulduse põhjustaja. Juhendaja Meelis Pärtel.

Hannes Lokko - Rohumaade ehitus ja talitlus: globaalne ülevaade. Juhendaja Meelis Pärtel.

Julia Zamirajeva - Geneetilise varieeruvuse iseärasused klonaalsetel taimedel (perekond sõrmkäpp- Dactylorhiza L. näitel). Juhendaja Tatjana Oja.

Kadri Tammemägi - Maastiku kompleksprofiilid ja nende rakendamine saarte uurimisel. Juhendaja Elle Roosaluste.

Epp Tuisk - Eesti pargid kui bioloogilise mitmekesisuse saared. Juhendaja Jaan Liira.

 

 

2008

Bioloogia

Kadri Edula - Narmassamblikud Eestis. Juhendaja Tiina Randlane.

Mart Kinkar - Vaenlastest vabanemise hüpotees (VVH) ja selle roll taimede invasioonil.- Juhendaja Mari Moora.

Eve Kukk - Ülevaade nisu pruunlaiksusest ja seda põhjustavast seenest Pyrenophora tritici-repentis. Juhendajad Kadri Põldmaa, Mati Koppel.

Piret Lille - Männivaksiku (Bupalus piniaria L.) mõju mändide radiaaljuurdekasvule Lõuna-Eesti. Juhendajad Alar Läänelaid ja Kaljo Voolma.

Margarita Mürk - Tänapäevane hübriidliigiteke perekonnas Dactylorhiza (D.baltica ja D. osiliensis näitel.). Juhendaja Tatjana Oja.

Laura Pürjema - Kortslehes (Alchemilla L.) leiduvad keemilised ühendid ja nende raviomadused. Juhendaja Silvia Pihu.

Eda Rohula - Marimetsa raba loodusväärtused ja nende kaitse. Juhendaja Elle Roosaluste.

Lisanna Schmidt - Taksonoomilised ja nomenklatuursed probleemid ojatarna (Carex viridula) liigikompleksis. Juhendaja Tatjana Oja.

Heidi Silvet - Taimede levikumehhanismid põlluäärtes. Juhendaja Jaan Liira.

Kadri Suislepp - Lahemaa Rahvuspargi lihhenofloora. Juhendaja Inga Jüriado.

Katrin Tiirman - Vesikarika (Stratiotes aloides L.) levik ja seda mõjutavad tegurid. Juhendaja Ülle Reier.

 

Ökoloogia ning elustiku kaitse

Polina Degtjarenko - Leeliselise õhusaaste mõju Virumaa soo- ja metsakooslustele. Juhendaja Jaanus Paal.

Alina Gugnina - Resource competition: are plants involved in a tragedy of the commons? Juhendajad Marina Semtšenko ja Kristjan Zobel.

Ave Jalakas - Soontaimede fülogeneetiline mitmekesisus Eesti looduskaitsealadel. Juhendaja Pille Gerhold.

Egle Järlov - Fülogeneetiline mitmekesisus looduslikes taimekooslustes. Juhendaja Pille Urbas.

Krista Kaseorg - Taimeliikide kaitse lähenemisviisid ning võimalikud suundumused. Juhendaja Ain Vellak.

Liina Margna - Ülevaade mageveekogude ääres kasvavatest samblikest. Juhendaja Ave Suija.

Sven Pärn - Poolparasiitsete niiduliikide süstemaatika, bioloogia ja ökoloogia. Juhendaja Elle Roosaluste.

Kadi Rammul - Haruldase taimeliigi populatsiooni ümberasustamine aasnelgi (Dianthus superbus L.) näitel. Juhendaja Ülle Reier.

Kristi Rikka - Kaitsealused samblikuliigid Eestis. Juhendaja Tiina Randlane.

Merili Simmer - Mükoriisne sümbioos roosõielistel ja selle seos taimeliikide haruldusega. Juhendajad Maarja Öpik ja Ülle Reier.

Riin Tamme - Mulla ruumilise heterogeensuse mõju taimede väikeseskaalalisele mitmekesisusele. Juhendaja Meelis Pärtel.

Roland Tischler - Põlengud ja nende mõju boreaalsete metsade taimkattele. Juhendaja Rein Kalamees.

Piret Väljaots - Taimeliikide funktsionaalsed tüübid. Juhendaja Elle Roosaluste.

 

Ökosüsteemide tehnoloogia

Gea Kiudorf - Metsatulekahjude mõju palu-karukellale (Pulsatilla patens (L.) Mill.).  Juhendaja Kersti Püssa.

Taavi Paal - Taimede funktsionaalsed grupid metsakooslustes - nende seosed looduslike ja antropogeensete häiretega. Juhendaja Jaan Liira.

Evely Pelska - Taimede levikuandmed ning nende kasutamine ökoloogias ja looduskaitses. Juhendaja Aveliina Helm.

Age Pork - Fenotüübiline plastilisus taimedel: hind, piirangud ja seos ökoloogilise amplituudi laiusega. Juhendaja Kristjan Zobel.

Triin Raspel - Õitsemisfenoloogia ja seda mõjutavad tegurid. Juhendajad Virve Sõber ja Mari Moora.

Ave Uustal - Karjääride rekultiveerimine: ülevaade kaevandamisjärgsest taimestamisest Eestis ja mujal. Juhendajad Aveliina Helm ja Virve Sõber.

Oliivia Võrk - Hariliku kadaka süstemaatika, morfoloogia, bioloogia, ökoloogia ja kaitse. Juhendaja Elle Roosaluste.

 

2009

Bioloogia

Annika Karusion - Endeemsete soontaimeliikide globaalsed levikumustrid ja tekke põhjused. Juhendaja Pille Gerhold.

Liis Kasari - Jäänukkooslused ja väljasuremisvõlg fragmenteerunud maastikes. Juhendaja Aveliina Helm.

Sandra Koit - Peente juurte produktsiooni määramine metsaökosüsteemides. Juhendajad Krista Lõhmus, Ivika Ostonen.

Aigar Niglas - Fotosünteesi veekasutuse efektiivsuse varieeruvus arukase võras. Juhendaja Arne Sellin.

Kersti Riibak - Vanade antropogeensete puistute taimkate põllumajandusmaastikus. Juhendaja Elle Roosaluste.

Ave Sadam - Rhizoctonia solani kompleksi fülogenees ja ökoloogia. Juhendajad Leho Tedersoo, Triin Suvi.

Vilmar Veldre - Perekondade Ceratobasidium ja Thanatephorus molekulaarne fülogenees ning selle seostumine anastomoosil põhineva süstemaatika ja ökoloogiaga. Juhendajad Kessy Abarenkov, Leho Tedersoo.

 

Ökoloogia ning elustiku kaitse

Kaia Aher - Ookeanisaarte soontaimede floora kujunemine. Juhendaja Pille Gerhold.

Mariann Jalakas - Taimeliikide haruldus - olemus ja põhjused. Juhendaja Kersti Püssa.

Kadi Kook - Keskkonnafaktorite mõju kogu-puu hüdraulilise juhtivuse varieeruvusele arukase võras. Juhendaja Arne Sellin.

Liisa Kübar - Turbasammalde uurimise  ajaloost ja tänapäevane taksonoomia. Juhendaja Kai Vellak.

Liisi Liivlaid - Põlendike seenestik. Juhendaja Kadri Põldmaa.

Kristiina Mark - Liigikontseptsioonid ja -kriteeriumid mittesuguliste samblike süstemaatikas perekonna Lepraria näitel. Juhendajad Andres Saag, Lauri Saag.

Aglis Part - Sammalde mitmekesisust määravatest tingimustest metsas. Juhendaja Kai Vellak.

Rolf Saarna - Samblike liigipaari teooria. Juhendaja Lauri Saag.

Triin Sakermaa - Soontaimede invasioonide globaalsed mustrid. Juhendaja Pille Gerhold.

Tiina Sööt - Konsortsiumi mõiste ökoloogias. Juhendajad Kalevi Kull, Ülle Reier.

Teele Tulev - Eesti ja Läti ühiste kaitsealuste taimeliikide võrdlus. Juhendaja Elle Roosaluste.

Mariliis Võsu - Klonaalsete taimede käitumine heterogeenses keskkonnas. Juhendajad Mari Moora, Kadri Koorem.

 

Ökosüsteemide tehnoloogia

Meeli Alber - Haruldaste taimeliikide suhe koosluste haruldusega. Juhendaja Elle Roosaluste.

Mari Müür - Kuivendamise mõju märgalade taimekooslustele ning nende taastamine. Juhendaja Kai Vellak.

 

2010

Bioloogia

Kätlin Alasepp - C3 ja C4 taimede öist veekadu põhjustavad tegurid ja selle tagajärjed. Juhendaja teadur Priit Kupper

Indrek Hiiesalu - Mükoriisavõrgustikud ja nende kaudu toimuv taimedevaheline toitainete ülekanne. Juhendajad teadurid Leho Tedersoo, Triin Suvi.

Kadri Kangro - Käpaliste petmise strateegiad ja paljunemisedukus. Juhendaja vanemteadur Tatjana Oja

Kaarin Parts - Peenjuurte adapteerumine kliimamuutustega: arukase (Betula pendula Roth.) imijuurte morfoloogilised adaptatsioonid õhuniiskuse ja alustaimestiku mitmekesisusega manipuleeritud puistutes. Juhendajad vanemteadur Ivika Ostonen, prof. Krista Lõhmus

Liina Soonvald - Liigilise koosseisu hierarhiline modulaarsus. Juhendaja vanemteadur Jaan Liira

 

Ökoloogia ning elustiku kaitse

Kristin Markov - Seente perekonna Cordyceps s.l. (Ascomycota, Clavicipitaceae) fülogeneetika, süstemaatika ja ökoloogia. Juhendajad prof. Urmas Kõljalg, teadur Kadri Pärtel.

Britta Sellik - Taimedevahelistest suhetest sookooslustes. Juhendaja vanemteadur Kai Vellak

Siim Sellis - Hübriidhaava (Populus tremula x P. tremuloides ) lehtede temperatuur välikatses FAHM. Juhendaja vanemteadur Anu Sõber

Rene Tamberg - Põhja-raunjala (Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.) bioloogia, ökoloogia, kaitse ja populatsioonigeneetika. Juhendaja teadur Kai Rünk

Marju Tamm - Põlevkivi kõrgleeliselise tuhavee võimalik kasutamine vetikate masskultiveerimiseks. Juhendaja vanemteadur Kalle Olli

Heli Väljamets - Põlengute osatähtsus ökosüsteemides ja taimede kohastumused tulekahjudele. Juhendaja vanemteadur Nele Ingerpuu

 

Ökosüsteemide tehnoloogia

Kadre Heinaste - Ühisomanditragöödia. Juhendaja prof. Kristjan Zobel

Kristi Kesküla - Muutused okaspuude okastes puude vananedes. Juhendaja vanemteadur Ebe Merilo

 

2011

Bioloogia

Maret Getz - Mükoriisne sümbioos ja selle mõju taimekoosluste struktuurile. Juhendaja Mari Moora

Liisa Kübarsepp - Mulla toitainete ja veesisalduse mõju puittaimede veevahetusele hübriidhaava näitel. Juhendajad Anu Sõber ja Priit Kupper

Riin Magnus - Herbivoorputukate kaudsed mõjud tolmeldajaputukatele õietunnuste vahendusel. Juhendaja Virve Sõber

Kristiina Nurkse - Eesti soosamblad. Juhendaja Nele Ingerpuu

Rainer Paal - Soontaimede refuugiumid viimasel jääajal ning jääajajärgsed kolonisatsioonimustrid Euroopas valitud puuliikide näitel. Juhendajad Krista Takkis ja Aveliina Helm

Markus Pappa - Ülevaade samblikuainete bioaktiivsetest toimetest ning kasutusest meditsiinis. Juhendaja Lauri Saag

Hedi Pedajas - Perekonna tarn (Carex) taksonoomiline jaotus ja mitmekesisus Eestis. Juhendaja Tatjana Oja

Madli Raidvere - Kareleheliste (Boraginaceae) süstemaatika ja raviomadused. Juhendajad Ülle Reier ja Silvia Pihu

Ilmar-Jürgen Rammi - Metsateede mõju metsa taimekooslustele. Juhendaja Jaan Liira

Merilin Saarma - Taimed pideva dilemma ees: kas panustada konkurentsivõimele või kaitsta end looduslike vaenlaste eest. Juhendaja Marina Semtšenko

Rauno Savolainen - Samblikud soolase vee mõjupiirkonnas. Juhendaja Ave Suija

Annika Suu - Samblikel parasiteerivate seente mitmekesisusest. Juhendaja Ave Suija

Tiina Tusti - Perekond Kurdsirbik (Hamatocaulis hedenäs): ökoloogilised nõudlused, levik ja ohustatus. Juhendaja Kai Vellak

Kärt Ukkivi -  Perekonna kerahallik (Aspergillus) toidul kasvavad liigid ja nende toodetavad mükotoksiinid. Juhendajad Kadri Põldmaa ja  Leho Tedersoo

Maarja Viise -  Eesti maapargid epifüütsete samblike elupaigana. Juhendaja Inga Jüriado

 

 

Ökoloogia ning elustiku kaitse

Sten Anslan - Jäme lagupuit – lagunemist kontrollivad faktorid ning tähtsus metsaökosüsteemides. Juhendaja Leho Tedersoo

Triina Heinleht - Sammalde levisepank märgalade kooslustes. Juhendajad Kai Vellak ja Kairi Sepp

Stiina Lõhmus -  Samblikud Eestis koostatud punastes raamatutes. Juhendaja Tiina Randlane

Õie Merimaa - Kliimamuutused ning nende mõju sammaltaimedele. Juhendaja Nele Ingerpuu

Triin Pani - Mükoriisa roll taimede invasioonis. Juhendaja Mari Moora

Lara Podkuiko - Läänemere ränivetikate puhkerakkude moodustumine. Juhendaja Kalle Olli

Tõnu Raitviir - Taimede plastilised reaktsioonid valguse kvaliteedi ja kvantiteedi muutustele. Juhendaja  Kristjan Zobel

Mairit Veedla  - Lagupuidu teke ja roll suktsessioonis. Juhendaja Leho Tedersoo

 

Ökosüsteemide tehnoloogia

Ott Alvela - Taimede levimismehhanismid erinevates ökosüsteemides. Juhendaja Riin Tamme

Marta Makarevitš - Puiskoosluste struktuuri kaugseire lasermõõdistuse abil. Juhendaja Jaan Liira

Anette Sepp - Taimede interaktsioonid ja kommunikatsioon ning nende mõjutamine aktiivsöega. Juhendaja Kristjan Zobel

 

2012

Bioloogia

Tiina Kerov - Liigisisene varieeruvus teel liigitekkeks. Juhendaja Silvia Pihu

Ott Luuk - Eestis ohustatud taimeliigi pehme koeratubaka [Crepis mollis (Jacq.) Asch.] levik, ökoloogia ja kaitse. Juhendaja Rein Kalamees

Eveli Otsing - Trühvlite molekulaarne tuvastamine puujuurtelt. Juhendaja Leho Tedersoo

Tiina Tanner - Taimede levimine heterogeenses keskkonnas. Juhendaja Riin Tamme

Tairi Tappo - Poollooduslike elupaikade hindamise võimalused. Juhendaja Elle Roosaluste

 

Ökoloogia ning elustiku kaitse

Anna Amelkina - Taimede dormantsus ja selle mõju taimekooslustele. Juhendaja Inga Hiiesalu

Elise Joonas - Fütoplanktoni funktsionaalne mitmekesisus. Juhendaja Kalle Olli

Madli Jõks - Liigirikkuse kujunemine ookeanisaarestikes. Juhendaja Meelis Pärtel

Ott Kangur - Tavaliste taimeliikide ohustatus ja kadumise eripärad. Juhendaja Krista Takkis

Luize-Ingrid Klimova - Tolmeldajad ja putuktolmlejad taimeliigid fragmenteerunud maastikes. Juhendaja Aveliina Helm

Annely Koorits - Taimed heterogeenses mullas. Juhendaja Riin Tamme

Marja-Liisa Kämärä - Maapinna eluskoorik: struktuur, funktsioonid ja levik.  Juhendajad Ede Leppik ja Inga Jüriado

Kirsi Loide - Häiringute mõju maapinnal kasvavatele samblikele. Juhendaja Ede Leppik

Eva Lind - Biootilised interaktsioonid taimekooslustes.  Juhendajad Martin Zobel ja Mari Moora

Anni Zupping - Seemnete dormantsusest ja selle ökoloogilisest tähendusest. Juhendaja Rein Kalamees

Tauno Tilk - Jääksoode loodusliku taastaimestumise analüüs. Juhendajad Triin Triisberg ja Edgar Karofeld

 

Ökosüsteemide tehnoloogia

Triin Anier - Jääksoode korrastamise erinevad meetodid ja nende keskkonnakaitseline analüüs. Juhendajad Triin Triisberg ja Edgar Karofeld

Tambet Krinal - Eesti vääriselupaikade indikaatorsamblikud. Juhendaja Liis Marmor

Helena Palmeos - Seemned ja idandite kasv. Juhendaja Elle Roosaluste

Kairi Part - Samblike kohastumused ekstreemsetes tingimustes. Juhendaja Tiina Randlane

 

2013

Bioloogia

Krõõt Arbo - Metsamulla süsinikuringet mõjutavad tegurid. Juhendajad Mai Kukumägi ja Ivika Ostonen-Märtin

Helery Harend - Ülevaade ökoloogiliste võrgustike analüüsist. Juhendajad Leho Tedersoo ja Mohammad Bahram

Marta Korts-Laur - Mullahingamise roll metsaökosüsteemide süsinikuringes ja seda mõjutavad tegurid. Juhendaja Mai Kukumägi

Kadri Kuusksalu - Levik, elukäigu tunnused, fülogeneetiline süstemaatika ja hübridisatsioon perekonnas Rhinanthus. Juhendaja Tatjana Oja

Tiina Mandel - Perekond kuldsamblikud (Caloplaca) – taksonoomia, ökoloogilised nõudlused ja uuritus Eestis. Juhendaja Tiina Randlane

Mari Pent - Seente viljakehades esinevate bakterite funktsionaalne ja taksonoomiline mitmekesisus. Juhendaja Kadri Põldmaa

Johanna Poolamets - Mikroelupaigad ja sealne mikrokliima parasvöötme metsades samblike ja tigude näitel. Juhendajad Piret Lõhmus ja Liina Remm

Adele Puusalu - Fenotüüp versus DNA ja proteoomika dermatofüütide identifitseerimisel kliinilise labori praktikas. Juhendaja Helle Järv

Laura Suur - Phylogeny and mycorrhizal associations of Nyctaginaceae. Juhendaja Urmas Kõljalg

Siim-Kaarel Sepp - Maakasutuse mõju arbuskulaarmükoriissete seente mitmekesisusele. Juhendaja Maarja Öpik

Rahel Valdmaa - Arbuskulaarse mükoriisa roll taimede levikus. Juhendaja Mari Moora

Laura Valgma - Loodusliku hübridisatsiooni rollid ja tagajärjed taimeriigis. Juhendaja Tatjana Oja

 

2014

Bioloogia

Hanna Hirve - Taimeselts Fagales süstemaatika ja levik maailmas. Juhendaja Urmas Kõljalg

Alice Aaviksoo - Veetransport ksüleemis ja selle uurimine puittaimedes akustilise meetodiga.  Juhendaja Arne Sellin

Kaisa Papp - Valguse spektraalsed muutused taimkattes ja nende mõju taimede talitlusele. Juhendaja Arne Sellin

Miina Rikka - Allikatega seotud elupaigad ja nende taimestik. Juhendaja Nele Ingerpuu

Mari Metsoja - Taimkatte inimmõjulised muutused ja arheofüüdid Euroopas. Juhendaja Aveliina Helm

Hannes Sirkel - Põldtimuti (Phleum pratense L.) endofüüdid ja fungitsiidide toime neile. Juhendajad  Bellis Kulman ja Leho Tedersoo

Gert Sooväli - Ektomükoriissete taimede biogeograafia. Juhendajad Leho Tedersoo ja Indrek Hiiesalu

Egeli Kirk - Samblike liigirikkus eesti pärismaistel puudel. Juhendaja Liis Marmor

Piia Jaksi - Õõtsikute taimkate ja selle kujunemine. Juhendaja Nele Ingerpuu

Erik Loide - Valgussignaalide olulisus taime fenotüübi kujunemisel. Juhendaja Kristjan Zobel

Laila Kaasik - Naabrite äratundmine taim-taim interaktsioonides. Juhendaja Kristjan Zobel

Tuuliki Koppel - Rohumaade taastamine arbuskulaarse mükoriisa abil. Juhendajad Martin Zobel ja Lena Neuenkamp

Rauno Pihlak - Haabade vegetatiivne paljunemine ja selle seosed keskkonnateguritega. Juhendaja Arvo Tullus

 

Ökoloogia ning elustiku kaitse

Kristina Metsanurk - Tolmusaaste mõju samblike mitmekesisusele. Juhendaja Polina Degtjarenko

Anna-Liisa Kuusmik - Samblikupopulatsioonide geneetiline varieeruvus. Juhendaja Tiina Randlane

Greete Horn - Taimed mullaressursside otsingul: toitainete heterogeensus ja konkurentide läheduse mõju . Juhendaja Anu Lepik

Sander Lints - Õhuniiskuse mõju arukase (Betula pendula) kasvule. Juhendaja Ingmar Tulva

Sandra Mark - Endolihhenikoolsete seente ja bakterite kooslused samblikes. Juhendaja Ave Suija

Igor Miilvee - Imijuurte morfoloogiline reaktsiooninorm kliimamuutuse ja keskkonnareostusega kohanemisel hübriidhaava (Populus tremula L. × P. tremuloides Michx.) kloonide näitel. Juhendajad  Ivika Ostonen-Märtin ja Krista Lõhmus

Karin Pohla - Turbasammalde roll soode taimekooslustes ja sõltuvus inimtegevusest . Juhendaja Kai Vellak

Heli Einberg - Suktsessioonilised muutused maapinnasamblike kooslustes. Juhendaja Inga Jüriado

 

Keskkonnatehnoloogia

Marge Sepp - Taimeomased lämmastikoksiidid. Juhendaja Pille Mänd

Marili Sell - Raskmetallide fütoakumulatsioon ja taimede kasutamine saastunud keskkonna puhastamiseks. Juhendaja Anu Sõber

 

2015

Bioloogia

Robin Gielen - Seltsi helekottseenelaadsed (Hypocreales) entomopatogeenide peremeesspetsiifilisus

Jekaterina Grober - Sugukonna nelgilised (Caryophyllaceae) fülogenees. Juhendaja Silvia Pihu

Siimo Kangruoja - Epigeneetika ja põllumajandus. Juhendaja Silvia Pihu

Geron Perens - Tumeda elurikkuse leidmise meetodid: tugevused ja nõrkused. Juhendaja doktorant Jaak-Albert Metsoja

Elisabeth Prangel - Põllumajandusmaastike elurikkuse kaitse: Põllumajanduslikud keskkonnameetodid ja nende tulemuslikkus. Juhendaja vanemteadur Aveliina Helm

Teele Tuuling - Elusorganismide mõju keskkonna heterogeensusele. Juhendaja Riin Tamme

Kätlin Lindsaar - Krohmseente DNA-põhine määramine. Juhendaja vanemteadur Maarja Öpik

 

Ökoloogia ning elustiku kaitse

Aleksandra Krivoglazova - Ekstreemsete ilmastikutingimuste ja kliimamuutuste mõju puittaimede talitlusele ja kasvule-vanemteadur. Juhendaja Priit Kupper

Riin Olvet - Taimekoosluste fülogeneetilise mitmekesisuse seos teiste troofiliste tasemetega. Juhendaja teadur Pille Gerhold

Angelina Prokofjeva - Keskkonnafaktorite mõju akvaporiinide vahendatud hüdraulilise juhtivuse regulatsioonile taimedes. Juhendaja doktorant Annika Karusion

 

Lõpudiplom ja lilled

Ökoloogia ja maateaduste instituudi lõputööde kaitsmiste ajad 2023/24 kevadsemestril

mees loeb dokumenti

Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused

Hääletav mees koeraga.

Kevadsemestril alustab uus ökoloogilist kirjaoskust arendav vabaaine